Home

Samisk språk presentasjon

Fakta om samiske språk - regjeringen

 1. Samiske språk står sterkere i den offentlige bevissthet enn noen gang. Statusen for språkene er bedre ivaretatt gjennom lover og ordninger og muligheten for å lære samiske språk har aldri vært bedre. Flere offentlige virksomheter jobber aktivt med samiske språk, og samiske språk er mer synlig enn noen gang
 2. De samiske språkene danner en språkgruppe som er en del av den uralske språkfamilien. Samiske språk snakkes i Norge, Sverige, Finland og Russland. De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassifisert som en del av den finno-ugriske grenen av den uralske språkfamilien. Les mer om finsk-ugriske og uralske språk.
 3. Det samiske språket tilhører den finsk-ugriske gren av de uralske språkene. Det er beslektet med de østersjøfinske språkene finsk, estisk, samt ungarsk
 4. Nordsamisk Generelt om de samiske språkendne Det mest brukte samiske språket. Finnmark og Nord-Troms 21 000 brukere Oppsumering 40 000 samer i Norge Lulesamisk Halvparten bruker at samisk skriftspråk. Samisk tilhører den uralske språkfamilien. offisielt såpråk i Norge 1. janua
 5. Barnehager for samiske barn i samiske distrikt skal bygge på samisk språk og kultur. Konsekvenser for Rammeplanen. Loven fra 2005: § 2 Barnehagens innhold, 4.ledd: Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. § 8 Kommunens ansvar, 3.ledd
PPT - Samisk skolehistorie Presentasjon Hammerfest 04

Samiske språk er en uralsk språkgruppe som brer seg utover det nordlige Skandinavia (Norge og Sverige), nordlige Finland og på Kolahalvøya i Russland.Det er registrert at mellom 20 000 og 30 000 samer snakker de ulike samiske språka. De mest brukte samiske språka i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.Antall samer beregnes til å utgjøre i overkant av 100 000 mennesker Fordi det samiske flagget ble godkjent . Språket til samene Det er omkring 10 000 personer i Norge som snakker samisk. Samisk kommer fra den finsk-urgiske språktavlen og snakkes av ca. 35 000 i nordlige deler av Skandinavia og på Kola-halvøya. Forskjellen mellom språket til nordsamene og sørsamene er så forskjellig som norsk og islandsk

samisk - Store norske leksiko

Sameloven sier at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de er likestilte i forvaltningsområdet (områder der samisk og norsk er likestilt) for samisk språk. Dette forvaltningsområdet omfatter i dag kommunene Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby og Porsanger i Finnmark, Kåfjord og Lavangen i Troms, Tysfjord og Hattfjelldal i Nordland og Snåsa, Røyrvik og Røros i Trøndelag Samisk er ikke ett språk, men en språkgruppe hvori man regner elleve ulike språk. Disse språkene tilhører den finsk-ugriske grenen av de uralske språkene.Flere av de samiske språkene er innbyrdes svært ulike, især er det store ulikheter mellom de østsamiske språkene og resten

Tidsskrifter/Áigečállosat | Samisk bibliotektjeneste

Norske myndigheter har forpliktet seg til å ta vare på og utvikle samisk språk, kultur og livsform. Samisk kirkemøte. Samisk kirkemøte ble etablert av Kirkemøtet i Den norske kirke i 1992. Målet er å fremme samisk kirkeliv på lokalt og nasjonalt plan. Rådet har 8 medlemmer og representerer de tre samiske språkgruppene i Norge Samisk språkuke. Samisk språkuke 2019 viderefører suksessen, og inviterer til Samisk språkuke 2020. I uke 43, nærmere bestemt 19.- 25. oktober, vil årets språkuke gå av stabelen. Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet Samisk språk blir i dag snakket i Norge, Sverige, Finland og Russland. Vi har ti ulike samiske språk, men disse deles inn i to hovedgrupper: vestsamisk og østsamisk. Til de vestsamiske språkene hører sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk og nordsamisk

Samiske språk

Kjennetegnene er inndelt i to: samisk som førstespråk muntlig og samisk som førstespråk skriftlig. Hovedområdet språk, kultur og litteratur er integrert i de to delene. Kjennetegnene er utformet på tre nivåer. Tabellen må leses horisontalt for å lese progresjonen mellom de ulike nivåene og vertikalt for å finne elevens samlede. SPRÅKFAKTA. Brukarar Det finst ni levande samiske språk, som blir snakka av mellom 20 000 og 30 000 av dei 80 000-100 000 samane som bur i Russland, Finland, Sverige og Noreg. Over 60 % av samane bur i Noreg. I Noreg bur det om lag 12 000 med eit samisk språk som førstespråk, i Sverige om lag 7000, i Finland om lag 3000 og i Russland om lag 1000

Samiske stedsnavn er en sentral del av samisk kulturarv, og en viktig del av landets kulturarv. Eldre samiske stedsnavn er immaterielle kulturminner. Synliggjøring av samiske stedsnavn på kart, i registre og på skilt er derfor av vesentlig betydning både av hensyn til godt kulturvern, synliggjøring av samisk bosetning og språk, og i mange tilfeller også av hensyn til samfunnssikkerhet Presentasjon og delingsområde for gjennomførte prosjekter. Eksempler på språk- og kulturfremmende prosjekter - Trøndelag fylkeskommune Det kan se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din

Samisk presentasjon - Marius og Fredrik by Fredrik Wiklun

Trøndelag utgjør den største delen av det sørsamiske området som strekker seg fra Helgeland i nord og til Engerdal i sør. Trøndelag fylkeskommune vil få stort ansvar og handlingsrom for utvikling av samisk språk, kultur og næringsliv Nye rettigheter og samisk identitet i en moderne verden. I 1990 ble det vedtatt lovendringer som er svært viktige for samene. Da ble det bestemt at norsk og samisk skal være likeverdige språk i samiske forvaltningsområder, og at barn i samiske distrikter har rett til opplæring i og på samisk Det er egne læreplaner for Kunnskapsløftet samisk. Disse planene er likeverdige og parallelle læreplaner for opplæring i samiske distrikt. Elever som har rett på opplæring i samisk, men som bor andre steder, følger læreplanen i samisk som første- eller andrespråk. De får opplæring i andre fag etter de nasjonale læreplanene. Nye læreplaner blir innført trinnvis fra august 2020 Samisk språkhistorie er historia til dei samiske språka, frå tida då det finsk-samiske urspråket vart splitta i eit nordleg samisk og eit sørleg austersjøfinsk urspråk, for omtrent 2000 år sidan.. Dei første samiske tekstane er sørsamiske, ei ABC-bok og ei messebok frå 1619. Dei samiske språka har endra seg relativt lite sidan dette, og vi reknar at moderne samisk tar til då

Samiske språk - Wikipedi

Samisk Hus inviterer til Boklansering av Same og reindriftsrett med Øyvind Ravna og Gyldendal forlag. Arrangør: Gyldendal i samarbeid med Forskergruppe for same- og urfolksrett, UiT og Samisk hus, Oslo Tidspunkt: Onsdag 9. oktober 2019 kl. 1800-200 Dei samiske språka blir tradisjonelt rekna som ei grein av den finsk-ugriske delen av den uralske språkfamilien. Det er registrert mellom 20 000 og 30 000 samar som snakkar dei ulike samiske språka. Ein reknar med at det er om lag 100 000 samar, og av desse kan rundt 30 % snakke eit samisk språk, og om lag 15 % bruker eit samisk skriftspråk

Samiske språk er beskyttet av blant annet ILO-konvensjon 169, Norges grunnlov, Stedsnavnloven, Samelovens språkregel i Norge og gjennom opplæringsloven. Internasjonalt er samiske språk beskyttet av blant annet nordisk språkdeklarasjon og European Charter for Regional and Minority Languages. Se mer fakta om samiske språk på internettsiden. I dag sikrer Grunnloven at den samiske befolkningsgruppa får utvikle språket sitt og kulturen sin. I sameloven står det at samisk og norsk er likeverdige språk. I 2013 ble det også bestemt at språkene også er likestilt i ti norske kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Navnet same er den skandinaviske formen av det samiske ordet sápmi (nordsamisk) eller saemie (sørsamisk), som viser til både område, befolkning og språk. Tidligere har samer blitt kalt finner av nordmennene, og lapper (fi. lappalaiset, ru. lopari) av svensker, finner og russere, og språket har blitt kalt lappisk Samisk - et spennende språk med mange utfordringer. Harald Gaski; Presentasjon Presentasjon Navn på arrangementet: Samisk språkuke Sted: Tanabru Dato fra: 23. oktober 2019. Dato til: 23. oktober 2019. Arrangør: Arrangørnavn: Deanu giellagáddi (Samisk språksenter) Om resultatet Om resultatet Populærvitenskapelig.

Prosjekt om samer - Daria

 1. SAMENE 1) Filmen viser en lang rekke eksempler på hva man kan assosiere med samisk liv og kultur. Snakk sammen i grupper, og lag en liste over de ulike eksemplene dere kjente til fra før, og hva som eventuelt var nytt
 2. Samisk har derfor noen språklige likheter med finsk, men språkene er ikke gjensidig forståelige. Når det gjelder utviklinga av samiske språk, kan en skille mellom ursamisk (ca. 1000 f.Kr. til 500 e.Kr.), gammelsamisk (500-1619), og moderne samisk (1619-), og det er i den ursamiske perioden at samisk og finsk utvikler seg i ulike retninger
 3. 2 Samisk språk i grunnskolen og videregående opplæring Torkel Rasmussen, 1. amanuensis. Samisk høgskole Kautokeino Sammendrag Faget Samisk som andrespråk i grunnskolen har hatt en betydelig nedgang etter skoleåret 2005/06. Artikkelen viser at nedgangen kan ha stoppet opp og stabilisert seg på et lavere niv
 4. dreverdskjensle. Mangelfull og dårleg opplæring . Framande overfor eigen kultur og kulturell ar
 5. samisk språk. Foreldre som vel sørsamisk som fag for borna sine på skulen, vil gjerne at borna skal bli tospråklege. Tospråklegheit er da også eit mål i dei samiske læreplanane. Men skulane har hatt vanskar med å oppfylle dette målet når sørsamisk ikkje samtidig har vore heimespråk for eleven
 6. Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt. Samisk språkuke er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet
 7. For at den samiske befolkningen skal få en likeverdig helse- og sosialtjeneste, må tjenestene ha kunnskap om og kompetanse i samisk språk og kultur på alle nivå. Det er derfor et særlig behov for sykepleiere med samisk språk- og kulturkompetanse

Norsk - Fornorskingspolitikk og samisk språk - NDL

 1. flere samiske sprÅk Samene er det opprinnelige folket på Nordkalotten og bruken av samisk er spredt på tværs av landegrensene mellom Norge, Sverige, Finland og Russland. I dag finnes det omtrent 100.000 samer hvor 30 % snakker samisk og 10 % bruker skriftspråket
 2. Forvaltningsområdet for samisk språk er et tiltak fra Sametinget, hvor kommuner som ønsker å melde seg inn, forplikter seg til å skilte på samisk, bynavnet og andre offentlige bygg. Kommunen forplikter seg til å ha et godt tilbud av samisk språkopplæring i skole og barnehagene. Alle kan søke om samisk språkopplærin
 3. Konferansebidrag og faglig presentasjon. Bok. Rapport/avhandlin
 4. Presentasjon av funn i prosjekt: Språk •Veileder bør kunne samisk, inngangsbillett og bedrer dialogen •Tradisjonelt papirløst samfunn •Fornorskning - knyttet til alder og geografi •Språket står sterkt indre strøk, variasjon fra vidde - ha
 5. Det samiske språket tilhører den finsk-ugriske språkgruppen. I Norge er det hovedsakelig tre ulike samiske språk; nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk - åarjelh-saemien gïele. Innenfor disse er det også egne dialekter. Språkene har mange forskjeller i grammatikk og ordforråd
 6. Norske styresmakter har forplikta seg til å ta vare på og utvikle samisk språk, kultur og livsform. Samisk kyrkjemøte. Samisk kyrkjemøte blei etablert av Kyrkjemøtet i Den norske kyrkja i 1992. Målet er å fremje samisk kyrkjeliv på lokalt og nasjonalt plan. Rådet har 8 medlemmer og representerer dei tre samiske språkgruppene i Noreg

samer - Store norske leksiko

 1. Evaluering av samisk språk i Kåfjord - presentasjon fra folkemøtene Visjona AS fikk oppdraget med å evaluere bruken av samisk språk i Kåfjord kommune. Her finner du presentasjonen som Visjona hadde på folkemøtene i forrige uke
 2. Samisk kulturuke . OPPGAVEN . Målet med prosjektet: 1. Tverrfaglig muntlig presentasjon av samisk kultur med utgangspunkt i ulike fag. 2. Medelevene skal lære mer om samisk kultur på en tverrfaglig måte. 3. Alle skal øve på sine muntlige ferdigheter. Målgruppe: Ungdom fra 12 til 18 år
 3. Sørsamisk eller sydsamisk (på sørsamisk: åarjelsaemien) er et samisk språk.Det er store forskjeller mellom sørsamisk og de øvrige samiske språkene. Sørsamisk snakkes av sørsamer i det indre Skandinavia, sør for polarsirkelen.. Det er stor usikkerhet om hvor mange som anser seg som sørsamer, og hvor mange av disse som behersker det sørsamiske språket
 4. Tirsdag 25. november klokka 0900-1100 Inviterer Kirsti Saxi, fylkesråd for kultur, klima og miljø, til webinar med Ánne Márjá Guttorm Graven. Temaet er samiske språk i det offentlige rom. Ánne Márjá Guttorm Graven har engasjert seg for samiske språk i en årrekke. Dette har hun gjor
 5. Det samiske språket. Samisk er et språk som i dag snakkes i Nor-Norge, Sverige, Finland, Kolahalvøya i Russland og i grenseområdene mellom sør og midtre Sverige og Norge. Samene er det eneste urfolket i Skandinavia anerkjent og beskyttet i henhold til internasjonale konvensjoner, og er dermed den nordliste urbefolkningen i Europa
 6. Han mener at en blanding av språk ikke ødelegger for det samiske, men at en gyllen middelvei kan være bra. - Mari Boine klarer seg jo bra med kun samisk og joik på repertoaret, sier Buljo

Samiske språk uttrykker mange ting annerledes enn norsk. Dette kan være utfordrende, men det kan også støtte opp om elevers læring av matematikk. Mønster er et viktig begrep for matematikere og for matematikkfaget i skolen. Enkelte fagfolk hevder at matematikk er det språket som beskriver mønster Det er et mål å styrke bruken av samiske språk og å legge til rette for at samiske barn opplever samisk og norsk som likeverdige språk. Opplæring i og på samisk er derfor viktig for å bevare språkene gjennom at barna utvikler grunnleggende ferdigheter i samisk lesing, skriving og muntlig framstilling Samiske barnehager skal bidra til å bevare og videreutvikle den samiske kulturarven og synliggjøre samisk språk, kultur, levemåter og verdier i vår tid. Barnehagen skal bidra til at barna kan bli kjent med mangfoldet i egen og andres kultur, og at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for hele det samiske mangfoldet Uke 43 er samisk språkuke. Målet med språkuken er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Utdanningsforbundet Trøndelag har i samarbeid med Helen Murray, lederen i forskningsgruppa Indigenous Topics in Education, ILU, NTNU utviklet informasjonsplakater med søkelys på det sørsamiske

10

RLE-nett: Kristendom - Samisk tradisjon og kirkeli

Aajege er et samisk språk- og kompetansesenter i Rørossamisk område med ansvar for arbeid med samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap. Aajege driver ulike opplæringstiltak, arenaer og møteplasser, aktiviteter og arrangement, rådgivning og kobling mot andre kompetansemiljø Indoeuropeisk språk. Norsk språk tilhører den indoeuropeiske språkgruppen sammen med de fleste språkene i Europa. Også de indiske og iranske språkene tilhører denne språkgruppen. Samisk tilhører derimot den uralske språkfamilien sammen med finsk og ungarsk - Lær språket! - Opi kieli! Interaktiv samiskopplæring på internett med læringsstier for Universitetene i Tromsø og Helsingfors. OBS: Alle som har planer om å ta eksamen ved UiT Norges arktiske universitet, må lese dette. Ordbok: Samisk-norsk ordbok er integrert i dette nettstedet

Org. nr: - Stillingsident: 4294484965 Presentasjon av stillingen: er et kompetansesenter som er lokalisert i Tromsø og Lakselvbukt, og som arbeider med å fremme samisk språk og «Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor». (R17, s.8). Det å synliggjøre samisk kultur i barnehagen bør inngå som en naturlig del av barnehagehverdagen, og vi ser at mange barnehager er flinke til dette Samisk språkuke er en språkdugnad initiert av Sametinget for å løfte statusen til de samiske språkene, og å øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Også Nord universitet ønsker å bidra til å synliggjøre de samiske språkene. Universitetet ligger tross alt i hjertet av Sábme/Saepmie og i det geografiske området for de samiske språkene lulesamisk, pitesamisk. samisk språk. Faggruppe for samisk språk har bestått av Ánte Mihkkal Gaup (leder) oppnevnt fra Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, Sandra Nystø Ráhka oppnevnt fra Nord universitet, Helen Blind Samisk 2 Presentasjon av emnet (30 stp) Samisk 2 bygger på samisk 1 Formannskapet vedtok i desember 2019 at det skulle utarbeides en utviklingsplan for Røros kommune som del av samisk forvaltningsområde for språk og kultur. Mandatet ble tildelt utvalg for oppvekst. Utvalget har hatt åtte møter der man har drøftet form og innhold. I tillegg har saksbehandler.

Komitéen for oppvekst i Røros har laget en presentasjon om forvaltningsområde for sørsamisk språk, som nå er sendt ut på høring Presentasjon Av Stillingen Gáisi giellaguovddáš skal være en aktiv pådriver for å ivareta, revitalisere,videreutvikle, dokumentere og formidle samisk språk og kultur, spesielt i desjøsamiske områder, men også i Tromsø by og i omliggende kommuner Samisk språksenter • Lulesamisk språksenter, som også skal favne Pitesamisk, samt nord- og sørsamisk. • Eget satsingsområde innen samisk språk • Finnes i dag ett lulesamisk språksenter på Arran. • Treårig opptrappingsplan for finansiering. Etter det mulighet til varig finansiering fra Sametinget

Samisk språkuke - Sametinge

Stormen samiske senter er en arena for å møte andre, skape nettverk og for å lære om samisk språk og kultur, både for den samiske befolkningen og for kommunens befolkning som helhet. Vi er opptatte av å synliggjøre og alminneliggjøre den samiske tilstedeværelsen i Bodø og omegn sammensetning, utdanningsforhold, bruk av samisk språk i barnehage og skole, inntekt og personlig økonomi, arbeidsliv, reindrift, jordbruk og fiske og fangst. Rapporter 2018/5 Samisk statistikk 2018 Presentasjon av statistikken Statistikk for STN-området presenteres på forskjellige geografiske nivå Org. nr: - Stillingsident: 4276834711 Presentasjon av stillingen: Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhengighet og somatikk. I tillegg er Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk. Stormen samiske senter Presentasjon for bystyret 6. februar 2020. INNHOLD • Kort introduksjon om kultur og språk • Samisk i Bodø og fordelingen mellom ulike instanser i kommunen • Stormen samiske senter. NOEN TALL OG FAKTA • Det finnes ingen register over etnisitet i Norge og Sverig Org. nr: - Stillingsident: 4294484965 Presentasjon av stillingen: er et kompetansesenter som er lokalisert i Tromsø og Lakselvbukt, og somarbeider med å fremme samisk språk og kultur i Tromsø kommune og regionen forøvrig. Gáisi er ett av flere språksentre i Nord-Norge, og er finansiert avkommunen, Sametinget og Troms fylkeskommune

23FJÆRPENN – Nordisk Bibelmuseum

Samisk høgskole Får ikke korona-info på eget språk Landets minste statlige høgskole kommer med et hjertesukk. Samisk høgskole bruker mange krefter på å oversette viktig informasjon fra norske myndigheter Samisk matlagingskurs under språkuka 1. Det er god stem­ning på kurs­et og kurs­hol­der El­len Ce­ci­lie Tri­umf-Bul­jo med as­si­stent Lisa Leandri fra Italia og kurs­del­ta­ker June Gerd Annmette John­sen smi­ler til ka­me­ra­et Org. nr: - Stillingsident: 4308945462 Presentasjon av stillingen: et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur, et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår. Hammerfest sokn er et av tre sokn i nye Hammerfest kommune Samiske språk er truede språk. Barns språklæring er nøkkelen til revitalisering av språket. Økt bruk og styrking av språk i barnehager og skoler vil være blant de viktigste tiltakene. Samiskspråklige barnehager er det viktigste enkelttiltaket. PowerPoint-presentasjon Last modified by

Samisk språk - Samisk - Mæla ungdomsskol

Karriereintervju Samisk er et språk som bærer med seg kunnskap om eldre tider, men det er også et språk i tiden. Nye samiske ord skapes daglig, og samisk blir i økende grad brukt innenfor stadig flere samfunnsområder: i media, på arbeidsplasser og innenfor vitenskap, kultur, teater, kunst og litteratur Nordsamisk (Davvisámegiella) er det mest brukte samiske språket, og snakkes av over 90 % av dem som bruker et samisk språk daglig.Kjerneområdet for nordsamisk er Finnmark og Nord-Troms.Det er offisielt språk i disse to fylkene, og er også offisielt språk i sju kommuner som er tospråklige - eller trespråklige - og inngår i forvaltningsområdet for samisk språk Ailo Kemi Gjerpe har tatt frem videokameraet og laget en serie korte og morsomme videoer der du kan lære enkle setninger på samisk I 1990 ble et nytt kapittel om samisk språk tilføyd i sameloven, og med dette kom ordninga med forvaltningsområdet for samisk språk. Dette er en helhetlig språkpolitisk forordning som styrker mulighetene for å bruke og lære samisk i skolen. § 3-8 slår fast at enhver har rett til opplæring i samisk

Fakta om samiske språk - Ung

Samiske språk er en uralsk språkgruppe som brer seg utover det nordlige Skandinavia (Norge og Sverige), nordlige Finland og på Kolahalvøya i Russland. Det er registrert at mellom 20 000 og 30 000 samer snakker de ulike samiske språka. De mest brukte samiske språka i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk Oahpa!, er et dynamisk internettbasert læreverktøy. Det er utviklet av gruppa ved samisk språkteknologi ved Universitetet i Tromsø.. Samisk språkteknologi har som mål å utarbeide grunnleggende analyseverktøy for ulike samiske språk, og å lage program og språkressurser til bruk i forsking, undervisning, og for samiske språkbrukere generelt Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag. Det har stor betydning for oss å få tilbakemelding både på den enkelte planen og på sammenheng og helhet i. En nedlasting, deretter: installer, kjør & og velg språk — resten blir gjort automatisk, inkl. det å holde verktøya oppdaterte. Installereren gir deg: Tastatur og stavekontroll for de fleste samiske språkene; System-stavekontroller; Stavekontroll for MS Office (bare Windows Samisk språk har andre regler for setningsbygning og ordlaging. Derfor er samisk ikke lett å lære seg og skjønne for en som har morsmål som norsk. I Norge så har vi forskjellige samiske språk, sørsamisk, luesamisk og nordsamisk

Samelovens språkregler og forvaltningsområdet for samisk språk

Oppfordrer til å gjøre samiske språk synlig. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen oppfordrer alle til å ta bruk samisk språk, og til å gjøre det synlig. Foto: June Helén Bjørnback . Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her! Digital 1. Det motsatte skjedde for samenes språk og kultur. Ikke minst fikk man den organiserte fornorskingspolitikken fra rundt midten av 1800-tallet. De to-tre første tiårene etter 1814 var imidlertid positive. Blant annet ble det lagt vekt på å trykke samiskspråklig litteratur, og samisk språk skulle brukes i skolen i størst mulig grad Språk, kultur og tradisjon. av. Samisk er i en minoritetssituasjon i alle deler av samfunnet i Norge, og dette innebærer at man også i førstespråksfaget må være bevisst på å utvikle elevenes funksjonelle og kommunikative språkkompetanse. Kultur- og tradisjonskunnskap i språkfag

Utbredelsen av samiske språk - 11:20. Det brukes tre samiske språk i Norge i dag: sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Noe over 20 000 personer i Norge i dag kan samisk. Mange norske steder har navn på både norsk og samisk, og samisk lever også i ulike samiske medier Gïelevåhkoe, Samisk språkuke 19. til 23. oktober 2020, på Høgskolen i Innlandet, campus Hamar Biblioteket har utstilling hele uken med samisk litteratur. Kampen om Alta: Aksjonen som skapte ny politisk virkelighet Aud 2, mandag 19. oktober kl 12:00-13:00 Inger Mokkelbost Haug forteller Gutten som gikk til brødfjelle På nettstedet samer.no finner du mange artikler om samiske forhold. På Sametingets nettsted finner du informasjon om samisk kultur, språk og historie (bruk menyen til venstre). På NRK Sameradioen finner du nyheter om samiske forhold og aktuelle saker. I den samiske avisa Ságat finner du artikler om aktuelle samiske saker Samisk som andrespråk kan velges i både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Elever som har samisk som andrespråk, kan ha ulike forkunnskaper. Noen har hatt samisk språkopplæring i grunnskolen, for andre er samisk et helt nytt språk. Læreplanen for samisk som andrespråk er bygd opp med kompetansemål på 9 nivåer

PPT - Prosjekt om samer PowerPoint Presentation, free

Språk i Noreg. Nynorsk og bokmål er likestilte, offisielle skriftspråk. Minoritetsspråk: Samisk har særstilling fordi det er eit urfolksspråk. Nasjonale minoritetsspråk. kvensk . romanes minoritetar som har vore i Noreg. norsk romani i fleire hundre år. Språka . jiddisk har få brukarar. norsk teiknsprå 3) Samisk som andrespråk 3 omfatter elever som gjennomfører nivå 1-4 etter samisk lærerplan. område Forvaltningsområde Med forvaltningsområdet menes forvaltingsområdet for samisk språk, fastsatt i henhold til § 3.1 i lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) Denne uka skal samiske språk være mer synlig i blant annet sosiale medier. 19.-25. oktober er samisk språkuke (og det er akkurat det som står i tittelen på denne saken). Målet er å synliggjøre, øke bevissthet og øke kunnskap om de samiske språkene. - Dette ønsker Redd Barna.

Engelsk og norsk på Mo og Øyrane [licensed for non

Den samiske folkegruppa omfatter i dag omkring 50 000 personer, bosatt i Norge, Sverige, Finland og Russland. Samisk kultur Eget språk. Naturnære. Samisk kirkelivswebinar 2020 er fortsatt åpent! 17.9.2020. Sámi girkoeallinwebinárá lea velá rabas. Vel eanet govat leat almmuhan! / Samisk kirkelivswebinar 2020 er fortsatt åpent. Nye bilder er lagt ut i utstillingen! Les me Det er ingen aldersgrene på når et barn kan registreres med kompetanse på samisk språk. Formålet med å registrere samisk språkkompetanse. Formålet med registreringen er å kunne utarbeide statistikk over brukere av samiske språk. Bakgrunnen for lanseringen er et mål om å beskytte og ivareta samisk som utrydningstruede språk

 • Hna kassel anzeigen.
 • Feuerwehr schwerin fahrzeuge.
 • Rotte i kloakken.
 • Sri lanka gruppenreise junge leute.
 • Kavinsky nightcall.
 • Oscar pris.
 • Iubirea eseu liber.
 • Berufsgenossenschaft für angestellte lehrer.
 • Sia elastic heart meaning.
 • Playmobil schloss 4250 bauanleitung.
 • Par birdie boogie.
 • Flutes geology.
 • Shopping ålborg sentrum.
 • Dnt medlemsservice.
 • Feuerwehr schwerin fahrzeuge.
 • Pianotimer drammen.
 • City parkhaus marburg.
 • Openstreetmap luftbilder.
 • Zink haut vorher nachher.
 • Norsk politi.
 • Ostekake digestive.
 • Küchen aktuell rahlstedt adresse.
 • Abbey road webcam.
 • Ironman haugesund løype.
 • Mitt anbud eller anbudstorget.
 • Hva styrker patos.
 • Kameraovervåkning på jobb.
 • Filosofiske spørsmål.
 • Medici today.
 • Løs mage gravid uke 30.
 • Jeep renegade limited.
 • Jorvik.
 • Dikt om jul.
 • Spar matbutikk halden.
 • Eu4 how to revolution.
 • Fotbollskort ronaldo.
 • Winnie pooh fensterbilder basteln.
 • Wr.up bukser.
 • Låsbart garderobeskap.
 • Forskjell på coaching og veiledning.
 • Ut mot havet youtube.