Home

Eksportkontrollforskriften

I tillegg til lisensplikten som følger av listene, angir eksportkontrollforskriften også lisensplikt knyttet til formidling av varer og teknologi mellom to tredjeland, samt for for enhver vare, teknologi eller tjeneste under visse omstendigheter. Disse generalklausulene er kjent som «catch all» Eksportkontrollforskriften § 7 inneholder en bestemmelse som innebærer at det under visse forutsetninger kan være lisensplikt for enhver vare, teknologi eller tjeneste (catch all/fang alt). Vær spesielt oppmerksom på følgende utdrag av § 7 i eksportkontroll-forskriften Kjernen i kontrollarbeidet er de to varelistene som er vedlegg til eksportkontrollforskriften. Foruten fysiske gjenstander omfatter varelistene teknologi og tjenester som nærmere spesifisert. Listene utarbeides i de internasjonale eksportkontrollregimene og sammenstilles av EU slik at de blir rettslig bindende for unionens medlemsland Regler for eksport. Norge har i forskrift om eksport av smittevernutstyr fastsatt krav i overensstemmelse med EU-forordning forordning av 14 mars 2020.. I forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset § 8 fremgår det eksporttillatelse utstedt av Helsedirektoratet er et krav ved eksport av. I tillegg kan eksport av enkelte typer smittevernutstyr også være lisenspliktig etter eksportkontrollforskriften. Eksempler på dette er mer avansert utstyr som gassmasker, beskyttelsesdrakter, overtrykksdrakter, utstyr til isolasjonsbygninger (En. containment facilities),.

Utenriksdepartementets forskrift 19. juni 2013 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester (eksportkontrollforskriften) er departementets operative regelverket for lisensierings- og kontrolloppgaver Lisensplikt i henhold til eksportkontrollforskriften gjelder fortsatt. Det vises til regler om krav til eksporttillatelse for nærmere angitt smittevernutstyr til land utenfor EØS. EU-kommisjonen har besluttet at det ikke er behov for et slikt krav lenger, og forordningen som er grunnlag for kravet videreføres ikke • Forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv. («eksportkontrollforskriften») • Andre kilder og verktøy. Leksjon 9: Lisensplikt • Når kreves eksportlisens? Leksjon 10: Særlige lisensregimer for eksport av forsvarsrelaterte varer. Eksport av forsvarsmateriell til EØS-land Oversikt over lisenspliktige varer finnes i vedleggene til Liste I og Liste II i Eksportkontrollforskriften. Dersom varen, tjenesten eller teknologien krever forhåndsgodkjenning eller eksportlisens utstedes dette av Utenriksdepartementet ved seksjon for eksportkontroll

Hva er eksportkontroll? - regjeringen

 1. Stortinget ber regjeringen legge frem et forslag til endring i eksportkontrollforskriften som sikrer at norsk digital overvåkningsteknologi ikke eksporteres til land hvor det er fare for at teknologien blir benyttet i strid med menneskerettighetene
 2. PwC peker også på mulige brudd på eksportkontrolloven, eksportkontrollforskriften, tolloven og andre regelbrudd og grove saksbehandlingsfeil. Etter det Dagbladet kjenner til,.
 3. eksportkontrolloven, eksportkontrollforskriften, forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea og forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran. Regelverket som ligger til grunn for universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen, har vært der de siste årene

Utenriksdepartementet vil gjennomgå regelverket i korte trekk, herunder «catch all»-bestemmelsen i eksportkontrollforskriften. Departementet vil også snakke om sanksjonene mot Iran i lys av dagens situasjon, samt myndighetenes forventninger til næringslivet i 2020 I tillegg kan eksport av enkelte typer smittevernutstyr også være lisenspliktig etter eksportkontrollforskriften. Eksempler på dette er mer avansert utstyr som gassmasker, beskyttelsesdrakter, overtrykksdrakter, utstyr til isolasjonsbygninger (En. containment facilities), Hepa-filtre m.m. Søknader om lisens for utstyr som faller inn unde Saken gjelder innsyn i en granskningsrapport fra PwC om Forsvarets salg av fartøy, samt innsyn i kontrakter, kontraktsutlysninger og rammeavtaler mellom Forsvarets logistikkorganisasjon og to selskaper som var involvert i fartøysalgene. Spørsmålet er om identifiserende opplysninger om personer som er mistenkt for straffbare handlinger eller andre lovbrudd i tilknytning til fartøysalgene.

Import- og eksportkontroll - Tolletate

I tillegg har regjeringen stoppet auksjoner av materiell med militært utseende og endret eksportkontrollforskriften. — Dette med forskriften er viktig. Tidligere var det et stort rom for skjønn i vurderingene. Nå er prinsippet «en gang militært, alltid militært» At eksportkontrollforskriften fastslår at iranske personer ikke kan tas opp til studier som er omfattet av eksportkontrollregelverket, må anses som et nødvendig tiltak. Spørsmålet i denne saken er likevel om det må anses nødvendig for å oppfylle disse hensynene, å avslå søknad til disse studiene fra alle iranske statsborgere Ifølge Regjeringen er kjernen i kontrollarbeidet to varelister som er vedlegg til eksportkontrollforskriften. Disse omfatter fysiske gjenstander, samt teknologi og tjenester. Listene utarbeides i de internasjonale eksportkontrollregimene og sammenstilles av EU slik at de blir rettslig bindende for medlemslandene Etter det Dagbladet kjenner til, mener granskerne i PwC at både eksportkontrolloven, eksportkontrollforskriften og tolloven kan være brutt. Salget av Titan blir et hovedtema når PwC nå skal i.

Gjeldende politiske prinsipper og vurderingskriterier er nå samlet og fremstilles på en tydelig måte. Her redegjøres også for styrkingen av eksportkontrollforskriften, blant annet gjennom prinsippet «én gang militært, alltid militært» som ble innført i september 2014 Fra og med 30. mars 2020 har det vært et krav om eksporttillatelse fra Helsedirektoratet for å eksportere personlig smittevernutstyr, tilsvarende som i resten av EU. Forbudet er begrenset til munnbind, beskyttelsesbriller, engangshansker og beskyttelsesdrakter. Eksporttillatelse for personlig smittevern til.. I tillegg har regjeringen stoppet auksjoner av materiell med militært utseende og endret eksportkontrollforskriften. - Dette med forskriften er viktig Brudd på eksportkontrollforskriften har en strafferamme på 5 år. Brudd på forskriften om eksport av militært materiell til Eritrea har en strafferamme på 3 år

Varelister - regjeringen

 1. svært positive til at eksportkontrollforskriften endres slik at direktivet implementeres i norsk rett. En slik utvikling av eksportregimet, kontroll og håndheving er også en naturlig forlengelse av den internasjonaliseringen som forsvarsindustrien er en del av. Forsvarsindustrien blir som andre deler av næringslivet stadig mer internasjonal
 2. Ved den nye eksportkontrollforskriften fra 2013 ble det besluttet å ta i bruk kontrollistene som er sammenstilt innenfor EU og som retter seg mot forsvarsmateriell (liste I) og flerbruksva-rer (liste II). Listene er i praksis fremforhandlet og vedtatt ved konsensus innenfor de multilate-rale eksportkontrollregimene hvor Norge deltar aktivt
 3. Meld. St. 25 (2019-2020) Melding til Stortinget Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbei
 4. Raja til Søreide: - Å si at Forsvaret har tatt selvkritikk i denne saken, er vel det samme som å ta litt for mye Møllers tran, Søreide? Bakgrunnen for uttalelsen hans er at han mener Forsvarets representanter i høringa ikke har tatt selvkritikk, at de har gitt skylda til andre eller systemet

Liste over utøvende handlinger fra Donald Trump - List of executive actions by Donald Trum flerbruksvarelisten i eksportkontrollforskriften. Flerbruksvarelisten er harmonisert med tilsvarende liste i EU og andre land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med. For handel med sivil sluttbruk er det viktig at lisensplikten også praktiseres likt slik at norske produsenter har de samm Maktfordeling og kontroll i Stortinget. Det vi tar for gitt, er ofte det som er vanskeligst å definere. Michael Tetzschner 07.10.2016 kl. 16.05 . I forfatningsretten er maktfordelingslæren en av de mest grunnleggende prinsippene

Mangelfulle rutiner, sviktende kontroll og svak dokumentasjon. Det er noe av forklaringen på hvordan gamle norske marinefartøy kunne havne hos paramilitære i Vest-Afrika eksportkontrollforskriften. Nå kan ikke lenger militært utstyr selges eller eksporteres som. sivilt.. Rapporten slakter salget og beskriver blant annet lovbrudd på eksportkontrolloven, eksportkontrollforskriften og tolloven. FAKSIMILE: F10 2014 Frist utsatt Aktuelt Mange løse tråder Britt Karlsen, Mai-Britt Bråthen og 400 andre renholdere står uten jobb om ti måneder

(Dagbladet): De nye opplysningene framkommer i en hemmeligholdt liste over hvem som gjestet Sjøforsvarets orlogsstasjon Haakonsvern 4. mai 2012 i forbindelse med salgene av de norske missiltorpedobåtene KNM «Geir», «Jo», «Falk», «Stegg», «Tjeld» og «Terne».. Forsvarsledelsen har hele veien avvist ethvert kjennskap til hvordan skipene havnet i den private kystvaktflåten til. Kursavgift. whisky effect on diabetes Medlemmer: 1 500 NOK. team name fantasy Andre: 2 000 NOK. søknadsfristen går ut så send inn Pris for abonnenter 0, Comments . Transcription . PDF - Stortinge Nigeria full pakke - uten vedleg

Strategisk beslutning Strategisk analyse (SWOT-analyse) - Helsebiblioteket . Man kan bruke SWOT-analyse. For å kartlegge og analysere organisasjonens status som del av en plan- og strategiprosess Provided by Alexa ranking, eksportkontroll.no has ranked N/A in N/A and 6,878,459 on the world.eksportkontroll.no reaches roughly 448 users per day and delivers about 13,451 users each month. The domain eksportkontroll.no uses a Commercial suffix and it's server(s) are located in N/A with the IP number 146.192.201.19 and it is a .no. domain.. Eksportkontrol Eksport definisjon. Oversettelser av eksport. eksport synonymer, eksport antonymer.Informasjon om eksport i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin entall/singular salg til andre land, utførsel.

Denne plikten følger av eksportkontrolloven, eksportkontrollforskriften, forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea og forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran. Det har ikke skjedd endringer i regelverket, og formålet med brevet er å minne om gjeldende regelverk slik at utdanningsinstitusjonene kan identifisere sensitive studier,. 1. Høringsuttalelse fra De nasjonale forskningsetiske komiteene 1.1 Om høringsuttalelsen og De nasjonale forskningsetiske komiteene. De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) avgir med dette høringsuttalelse til NOU 2018:7 Statistikklovutvalget som er på offentlig høring (saksnr. 18/1250) med høringsfrist 30. juni 2018. Høringsuttalelsen inneholder merknader til utredningen som er. Å være israelsk ambassadør i Norg Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 34/14 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild Rønnaug Kise 2014/562 SØKNAD OM ETABLERING AV FLEKSIBELT, NETTBASERT MASTERGRADSSTUDIUM I TEKNOLOGI

Krav om tillatelse ved eksport av personlig

Norge selger stadig mer krigsmateriell til autoritære regimer og land som deltar i krig. Hvorfor gjør vi det, og hva kan være konsekvensene hvis vi stanser det Styrenotat med vedleg Kjernen i kontrollarbeidet er de to varelistene som er vedlegg til eksportkontrollforskriften. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske • Forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv. («eksportkontrollforskriften») • Andre kilder og verktøy. Leksjon 9: Lisensplikt • Når kreves eksportlisens? Leksjon 10: Særlige lisensregimer for eksport av forsvarsrelaterte varer. Eksport av forsvarsmateriell til EØS-land

COVID-19: Strengere kontroll med eksport av

Bodø-firma tier om mystiske kontrakter

Meld. St. 25 ( ) Melding til Stortinget Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Innhold 1 Bakgrunn og sammendrag Utenriksdepartementet Avsløringene førte til endringer i eksportkontrollforskriften, etterforskning fra Økokrim og full oppvask i Forsvarsdepartementet. Det er også planlagt en gjennomgang av alle avhendingssaker for militært materiell siden 2002, en gjennomgang som potensielt kunne stilt Forsvarets logistikkorganisasjon i et enda grellere lys

 • Elitepartner akademiker.
 • Iphone 7 cover.
 • Ex on the beach norge dato.
 • Coton de tulear verein.
 • Religion kan gi troende dårlige forbilder.
 • Rettigheter kansellert fly norwegian.
 • Hvor feire nyttårsaften oslo.
 • Differensiert markedsføring.
 • Fraggle rock dog.
 • Amfi ålgård frisør.
 • Benzinpreise shell dinslaken.
 • Restplass mexico.
 • Kjøpe steroider i norge.
 • Pacific blue stream.
 • Bukplastikk smerter.
 • Benkeplate kjøkken obs.
 • The trend veske.
 • Frauen in greifswald.
 • Stoppsetzer.
 • Bodensee rundfahrt preise.
 • Takst arv.
 • Kaste sko over ledning.
 • Match.com kostnad.
 • Rational gehalt.
 • Flerdelt maleri.
 • Skv 332.
 • Schlepzig sauna.
 • Tvibit ansatte.
 • Vinne kirke verdal.
 • Hvordan pynte ute til jul.
 • Maraton tips.
 • Postcode loterij bingokaarten ontvangen.
 • Viltkamera live.
 • Tannoy xt 6f.
 • Egil svartdahl kone.
 • 1967 apollo tragedy.
 • Create your own signature.
 • Vintersportssted i sverige.
 • Vollmond im steinbock 2018.
 • Stellenangebote cloppenburg arbeitsamt.
 • Glutenfritt sukkerbrød i langpanne.