Home

Isbjørn miljøstatus

Miljøgifter i isbjørn - MOSJ - Miljøovervåking Svalbard og

Miljøgiftbelastingen i isbjørn på Svalbard er dominert av fettløselige organiske miljøgifter, deres nedbrytningsprodukter (metabolitter) og perfluorerte forbindelser. Isbjørn er utsatt for høye nivåer av miljøgifter som er tungt nedbrytbare og øker i konsentrasjon oppover i næringskjeden. Overvåkingen viser en betydelig nedgang av fettløselige organiske miljøgifter som er. Isbjørn rundt Svalbard og den østlige delen av Barentshavet har høyere nivåer av miljøgifter enn isbjørn i resten av Arktis. Det er påvist at miljøgifter kan påvirke isbjørn gjennom: hormonforstyrrelse, blant annet med endringer i nivåer av kjønnshormoner og hormoner fra skjoldbruskkjertelen, som er viktige for vekst og varmeregulerin Miljøgifter i isbjørn. Det er mangel på kunnskap om nivåer av miljøgifter i isbjørn som har tilhold i både norsk og russisk del av Barentshavet. I 2019-2020 er det pågående undersøkelser av kvikksølv, samt nye og gamle miljøgifter, i isbjørn fra Barentshavet og Karahavet Det har tidligere vært drevet en utstrakt fangst av isbjørn på Svalbard, men siden 1973 har arten vært totalfredet. Antall dyr som felles årlig er lavt, men unntaksvis skytes isbjørn i selvforsvar, av humane årsaker og en sjelden gang avlives skadebjørn. Fangststatistikken fra før fredningsvedtaket viser at omfanget av fangst var betydelig

I 2015 oppgav Verdens naturvernunion (IUCN) at det var mellom 22 500 og 32 000 isbjørn på kloden. Like fullt hevder både FNs klimapanel og de fleste miljøorganisasjoner at isbjørnen vil dø ut. IUCNs 2015-tall glemmer imidlertid ett forhold: den økende bestanden på Svalbard Isbjørnen er den største av verdens bjørnearter, og verdens største landlevende rovdyr. Denne mektige arten er for mange selve symbolet på Arktis. Isbjørn er svært utsatt for menneskelig påvirkning, og trues i dag særlig av klimaendringer og miljøgifter. Polarinstituttet har forsket på isbjørn siden 1960-årene Truede arter er arter som står i fare for å dø ut. Fjellrev, ulv og lomvi er blant artene som er kritisk truet i Norge

Miljøgifter i Arktis Miljøstatus

Isbjørnen er den største av verdens bjørnearter, og verdens største landlevende rovdyr. Denne mektige arten er for mange selve symbolet på Arktis. Miljøstatus i Norge oppgir at isbjørnbestanden i verden ligger på 20 000 - 25 000 dyr, ujevnt fordelt over hele Arktis Isbjørnen er helt avhengig av isdekket for å finne mat. Ikke minst er også de viktigste byttedyrene, ringsel og storkobbe, om mulig enda mer avhengig av havis

Isbjørn har en høy internasjonal vernestatus. rundt 1945 var isbjørnen nesten utryddet. I 1963 tok den amerikanske regjeringen initiativet til en konferanse om isbjørnens fremtid. Danmark, Canada, Sovjetunionen, USA og Norge, dannet denne gruppen, der forskning og og forvaltning skulle sikre isbjørnen overlevelse som art (VG Nett) En 17 år gammel britisk gutt er drept og fire alvorlig skadd etter at en isbjørn angrep et reisefølge på Svalbard i dag tidlig Isbjørnen står på toppen av næringskjeden, og vil fort merke endringer i bestander hos byttedyr. Kilde: Miljøstatus.no / Miljødirektoratet. Last ned appen vår. Del på facebook Miljøstatus om isbjørn Isbjørnavtalen (Miljødirektoratet) Har du fått med deg: Se Sølvbergets anbefalinger på YouTube. Følg Sølvberget på YouTube, så får du jevnlig anbefalinger om bøker du bør lese. Siden ting ikke allerede var ille nok.

Isbjørn soveposer er 100% norskprodusert. Vi har flere tiårs erfaring med produksjon av soveposer for ekstreme forhold. Vi produserer de tre modellene BARENTS, BJØRNØYA og JAN MAYEN, og har mulighet til å skreddersy soveposen etter deg og dine mål Miljøstatus i Norge gir deg den pattedyr som sel, hvalross, isbjørn og polarrev. I kystsonen på Svalbard er det en nær sammenheng mellom livet i havet, i drivisen og på land. Sjøfugl og pattedyr bruker både landområder og isdekte sjøområder til næringssø

- Isbjørn som lever i havområdene lengst øst, har større tilgang til og spiser mer sel enn de kystnære bjørner på Svalbard som har et mer variert kosthold, sier Routti. Vandring over store områder er energikrevende for isbjørn, og disse bjørnene trenger mer å spise enn de som holder seg på land over sommeren Ifølge Miljøstatus er det nesten 3.000 isbjørner på Svalbard og i Barentshavet. Publisert: 15.10.14 kl. 13:53. Flere artikler. Bedøvet isbjørn fraktes bort med helikopter Miljøstatus - kunnskap og urovekkende høye i isbjørn, ismåke, polarmåke, havhest og mange andre arter. Klimaendringene gjør artene i Arktis enda mere sårbare både for miljøgifter og ultrafiolett stråling. Ett eksempel på langtransporte miljøgifter v

Norsk-russisk havmiljøsamarbeid — Norsk Polarinstitut

Norge vil ta på seg et pådriveransvar for det videre arbeidet med ivaretakelsen av isbjørnen etter Bonn-konvensjonen og vil samarbeide med partene under isbjørn-avtalen om veien videre. Mer informasjon om Bonnkonvensjonen: Miljødirektoratet.no og Miljøstatus.n Bjørnefamilien (Ursidae), også kalt bjørner, bjønner og ursider, er en relativt liten gruppe av store rovpattedyr som deles inn i åtte arter.Selv om gruppen av bjørner er liten, er artene i denne familien spredt utover store landområder. De har vært kulturelt svært viktige dyr for menneskelige populasjoner i de områder hvor de finnes Bjørn, egentlig brunbjørn, er et pattedyr i familien bjørner. Den er det største landlevende rovdyret på det europeiske fastlandet. Arten finnes i store områder av Eurasia og Nord-Amerika, men er utryddet i mange tettbygde land. Om isbjørn på Miljøstatus; Om Miljødirektoratet. Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 Trondheim 73 58 05 00 https://www.miljodirektoratet.no. Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt milj. Isbjørnen forsvant innover Mälardalen, og Sysselmannen vil fortsette forsøkene på å kartlegge de videre bevegelsene. — Folk må være spesielt oppmerksomme på at de også kan treffe på isbjørner i nærheten av bebyggelsen, lyder Sysselmannens oppfordring. Ifølge Miljøstatus er det nesten 3.000 isbjørner på Svalbard og i Barentshavet

Av den enorme mengden plast som produseres i løpet av et år, anslår Naturvernforbundet at 22 000 tonn skylles ut i verdenshavene hver eneste dag. Dette avfallet slites og brytes ned over tid og blir til mikroplast.. I motsetning til papir og matavfall, bruker plast som havner på avveie svært lang tid på å brytes ned Det er nesten 3000 isbjørner i bestanden på Svalbard og i Barentshavet. #Miljøstatus Louise og Gro er to av mange isbjørner som merker den økende issmeltingen på kroppen. På Verdens naturfond (WWF) sine nettsider kan du følge Gro og Louise i deres jakt etter mat i Barentshavet og ved Svalbard. Les mer: Rikets miljøtilstand 2030; Slik blir Finmark i 2030; Mer om klima: Miljøstatus i Norge om klima (Statens. De to nye stoffene som forelås å fase ut er funnet i isbjørn. Foto:Marie Selboskar Lier/Miljødirektoratet. Foreslår flere miljøgifter til verstinglista Miljødirektoratet anbefaler at to nye stoffer legges til den nasjonale prioritetslista med miljøgifter som skal utfases. Begge stoffene er svært. Isbjørn føder færre unger, og flere dør ved fødselen på grunn av giftene. Polarrev, sel, AMAP presenterte den første helhetlige rapporten om miljøstatus for det arktiske området i 1997, og satte søkelys på Arktis som endestasjon for langtransporterte miljøgifter

Uttak av isbjørn - MOSJ - Miljøovervåking Svalbard og Jan

 1. - Miljøinformasjon fra offentlige myndigheter. Meny Tema. Avfal
 2. gen i Arktis skjer omtrent dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet. Dette skjer i stor grad på grunn av at smelting av snø og is gir en mørkere overflate og dermed økt opptak av solenergi i disse områdene (albedoeffekten)
 3. Les mer om Sel i Arktis hos miljøstatus.no; Isbjørn. Isbjørn (Ursus maritimus) er utbredt rundt hele Arktis, og er det største landlevende rovdyr i verden. Isbjørn fins både på Svalbard og i de isdekte havområdene rundt. Den jakter i all hovedsak ute på havisen, og er avhengig av isdekt hav for å finne tilstrekkelig føde
 4. Miljøverdi beskriver hvor viktig et bestemt område er for økosystemet som helhet, og er basert på hvordan viktige leveområder for sjøfugl, fisk, bunndyr/naturtyper og sjøpattedyr er fordelt over året. Her på havmiljo.no er miljøverdien knyttet til arealer med tilhørende arter. Denne oversikten framstilles i kart. Artssårbarheten er sårbarhet for arter vurdert gjennom et sett med.
 5. Norsk rødliste for naturtyper 2018 viser hvilke naturtype som har risiko for å gå tapt fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter

Arktiske dyr som ringsel, isbjørn og storkobbe har tilpasset seg sterkt det særegne habitatet sitt. Artene trues i stor grad da de må leve i nye områder de ikke er egnet til å leve i. Mørkt hav reflekterer rundt 6% av solstrålingen, resten blir lagret som varme Regnskogen ødelegges på grunn av stor etterspørsel etter råvarer som mat og dyrefôr, tømmer og papir, drivstoff isbjørn, og det er påvist høye nivåer i blo-det hos arbeidstakere som jobber med stof-fene, og hos befolkningen som bor i områ-der rundt virksomheter som produserer eller bruker PFAS. PFAS er forbundet med en rek-ke sykdommer hos både dyr og mennesker, blant annet kreft, og kan føre til fosterska-der hos pattedyr KILDER: Miljøstatus i Norge (www.miljostatus.no) og Miljødirektoratet og dermed stiger konsentrasjonene oppover i næringskjeden. Ikke et godt tegn. Isbjørnen, som spiser dyr som spiser andre dyr, som kanskje spiser andre dyr igjen, sliter fortsatt med miljøgiften PCB, 30 år etter at stoffet ble forbudt Antallet isbjørner rundt Svalbard og i Barentshavet ble ifølge Miljøstatus Norge anslått til mellom 3000 og 5000 dyr på 80-tallet. Ny telling av isbjørn pågår, og det er foreløpig uvisst hvordan status er i dag. Forskerne har så langt ikke meldt om dramatiske endringer. Nye dyr å jakte på Erfaringer fra sørlige og vestlige Grønlan

VERDENS ISBJØRNBESTAND ØKER - Miljømyten

Video: Isbjørn — Norsk Polarinstitut

Dette er det nye nettstedet Miljøstatus.no. Funnet i norske innsjøer, fugler, sel og isbjørn: Norge vil ha forbud mot miljøgiften Dekloran pluss. Sjøbunntiltakene ved seks norske byer har ikke redusert miljøgiftinnholdet i fisk og skalldyr Siste oppdatering på miljøstatus sin side om ulv : https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/arter/rovdyr-og-rovfugler/ulv Antallet isbjørner rundt Svalbard og i Barentshavet ble ifølge Miljøstatus Norge anslått til mellom 3000 og 5000 dyr på 80-tallet. Ny telling av isbjørn pågår, og det er foreløpig uvisst hvordan status er i dag. Forskerne har så langt ikke meldt om dramatiske endringer. Når isen smelter vil isbjørnene til slutt dø ut. Du kan lese mer om prioriterte arter hos Miljøstatus. Art med handlingsplan. Dette er egne planer for arter som blir laget for å hindre at arten ikke skal dø ut og skal inneholde tiltak som er positive for arten. En del handlingsplaner har allerede blitt laget, og mange er under utarbeidelse. Fredete arter Vi jobber for et rent og rikt miljø. Redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur, hindre forurensning. 700 ansatte i Trondheim, Oslo og SNO. På denne Facebook-siden står folk selv ansvarlig for innholdet i innleggene de skriver

Truede arter Miljøstatus

Miljøstatus: spørsmål: Hvorfor finner vi høye nivåer av miljøgifter i isbjørn? svar: Isbjørnen troner øverst på næringskjeden, og får i seg miljøgifter som har hopet seg opp i næringskjeden. Fhm: spørsmål: Hva er navnet på Molding Paste´n du kan vinne i dagens luke? svar: Work Hard. Royal canin Mandag 12.mars var gjengen fra BIO316 (Utvalde emne i miljøtoksikologi) tidlig oppe. Vi møttes på Flesland med ett mål for øyet - NETS studentworkshop og konferanse i Longyearbyen, Svalbard! Etter en kort mellomlanding i Oslo satte vi kursen for 78 grader nord, og vi var så heldige å få en fantastisk innflygning til Svalbard med sol og blå himmel Dyr i arktis. Man skulle kanskje ikke tro det om et område som tilsynelatende har et så ugjestmildt klima, men det finnes en viss landdyrfauna på de arktiske landmassene. De fleste vet vel at polarrev og isbjørn er nokså utbredt, men det finnes også jerv, lemen, reinsdyr og røyskatt. Dypere lesning: Arktis kli Fordi miljøgifter «vokser seg større» oppover i næringskjeden, finner man likevel høye nivå i enkelte dyr på toppen av kjeden, såkalte toppredatorer, som isbjørn. Men maten fra Barentshavet er ren. - Vi finner lave nivåer av forurensning og sjømaten som blir produsert fra dette området er trygg, avslutter Per Arneberg

Nytt moderne hotell midt i sentrum av Longyearbyen. Hotellet tilbyr store, lyse rom og et kundevennlig og serviceinnstilt personale At isbjørnen er det dyret de fleste assosierer med Arktis, gjør navnet enda mer passende. Antarktikos, eller Antarktis er dermed motstykket til bjørnelandet, og ligger på den andre siden av jordkloden. Se også. Arktisk klima; Nordpolen «The Melting Arctic» Eksterne lenker. Miljøstatus i Norge: Arktis; Miljøstatus i Norge.

Bjørn Miljøstatus

På Miljøstatus sine nettsider kan du lese mer om disse miljø- og helseskadelige stoffene. Toksikolog Daniel Borg ved det svenske Kemikalieinspektionen uttaler til Tetfakta at han mener man ikke skal benytte PFAS i det hele tatt der det fins fullgode alternativer Habitatødeleggelse eller -forringelse betyr at leveområdet til en eller flere organismer blir endret slik at det helt eller delvis blir uegnet for artene eller delbestander å leve i. Dette kan skyldes abiotiske (arealbruk, forurensing) og/eller biotiske (fremmede organismer) endringer i økosystemet. Habitatødeleggelse fører til at mange arter får mindre leveområder (habitatreduksjon. Ja, det er isbjørn på Svalbard og ja, skal du ut på tur må du ha med våpen. Strekningen ned fra Nybyen til Longyearbyen regnes som trygg, ettersom det er mange bygninger du kan søke dekning i om du møter på en bamse. Derfor har vi ikke våpen på ryggen når vi er på vei til forelesning Helse- og miljøeffekter. En miljøgift kan være akutt giftig, eller den kan være skadelig på sikt og føre til for eksempel kreft, reproduksjonsskader (skade forplantningsevnen) og arvestoffskader.. Mennesker tåler som regel små doser kjemiske stoffer uten å ta skade av dem fordi kroppen har mekanismer for å bryte dem ned, skille dem ut eller reparere skadene som de forårsaker Kapittelet dekker følgende kompetansemål: gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling; kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønste

Norges Naturvernforbund gjorde høsten 2005 en undersøkelse som viste at en del allværsklær inneholder miljøgiften PFOS. Undersøkelsen ble presentert for miljøvernmyndighetene sammen med et krav om å forby bruken av PFOS i klær. I dag meldte miljøvernminister Helen Bjørnøy at det fra 1. juli i år vil være forbudt å bruke denne miljøgiften i tekstiler Les også: Isbjørn-aksjon på Svalbard avsluttes som en moderne og fremtidsrettet virksomhet som fortsetter å levere forskningsbasert kunnskap om klima- og miljøstatus i polarområdene Næringskjeden starter med fotosyntetiserende planteplankton, som er de minste organismene i havet. Så følger dyr som spiser plantemateriale mens leddet over der består av kjøttetere. Næringskjedene i Arktis er korte, og har få ledd fra planteplankton nederst i næringskjeden til isbjørnen på toppen

Isbjørn - Wikipedi

Miljøstatus i Norge og Avis. i Skolen/Mediebedriftenes. Landsforening. Forfatter: David Helbæk. Redaktører: Per Tore Moen, Sigurd Ø. Sæthre, Ingunn Selvik og. Isbjørnen er helt avhengig. av havisen for å finne mat. Isbjørnens viktigste byttedyr, ringselen, er om mulig enda. mer avhengig av havisen I følge Miljøstatus.no er omkring 0,5 prosent av kjemikaliene som brukes offshore akutt giftige. De kan oppkonsentreres i næringskjeden og brytes svært langsomt ned. I denne gruppen kommer miljøfarlige stoffer med perfluoralkylert forbindelse (PFAS), som utgjør ca. 3 prosent av brannslukningsskummet som Oseberg slapp ut i sjøen utenfor Bergen Ifølge Miljøstatus.no er omkring 0,5 prosent av kjemikaliene som brukes offshore akutt giftige. De kan oppkonsentreres i næringskjeden og brytes svært langsomt ned. I denne gruppen kommer miljøfarlige stoffer med perfluoralkylert forbindelse (PFAS), som utgjør ca. 3 prosent av brannslukningsskummet som Oseberg slapp ut i sjøen utenfor Bergen En dokumentasjon av systemet og den første vurderingen av miljøstatus Gunnar Sander, Inger Hanssen-Bauer, Arne Bjørge og Pål Prestrud Miljøovervåking av Svalbard og Jan Mayen - MOSJ RAPPORTSERIE 123 NORSK POLARINSTITUTT RAPPORTSERIE NR. 123, MAI 2005, NORSK POLARINSTITUTT, POLARMILJØSENTERET, 9296 TROMSØ, www.npolar.n Bruken av det per­fluorerte stoffet PFOS i forbruker­produkter har vært strengt regulert i Norge siden 2010. Nå forbys også stoffet PFOA i tekstiler samt faste og flytende produkter produsert etter 1. juni 2014. NILU har analysert prøver fra klær og turutstyr på vegne av Miljødirektoratet, og resultatet viser at forbudet blir respektert

Miljøgiftige og helsefarlige fluorkarboner (PFAS) finnes i alt fra turtøy og skismøring, til sykkeloljer og kosmetikk. Her er tipsene til deg som ikke vil bidra til å spre fluorkarboner i naturen. Klikk for større bilde. (Illustrasjon: Knut-Erik.. Truga artar er artar (som dyr eller plantar) som er truga av utrydding.Artar kan trugast av ulike grunnar, som habitatendringar eller for sterk predasjon, og har i våre dagar ofte årsak i menneskelege handlingar.. For å hindra at ein art skal utryddast heilt kan ein setja i verk tiltak som freding, forbod eller avgrensingar av jakt, fiske, plukking eller anna forstyrring av truga artar.

Perfluorerte stoffer (PFOS, PFOA og andre PFAS-er

Russisk forsker skjøt og drepte isbjørn - NRK Troms og

Naturarkivet er et internettbasert og brukervennlig bildearkiv med et bredt utvalg naturrelaterte bilder for norske forhold Boken Effektivt laksefiske. Forfatteren forsøker å finne ut av hvorfor noen fiskere sjelden får laks, mens andre tilsynelatende har langt mer «fiskelykke»

Isbjørn Barentshavområdet har en av i alt nitten antatte arktiske delbestander av isbjørn, men med høy genetisk utveksling mot nabobestandene i vest og øst (Peacock et al. 2015). Bestanden var estimert til omtrent 2 650 (95 % konfidensintervall ca. 1 900-3 600) dyr i august 2004 (Aars et al. 2009), og var antatt å ha økt betraktelig etter fredningen i 1973 (Aars et al. 2009; Derocher 2005) Miljøgifter samles opp i fettvev, noe isbjørn har mye av. Det er funnet opptil seks ganger høyere konsentrasjoner av PCB i isbjørn på Svalbard enn i Canada. Miljøgiften Bromerte flammehemmere er funnet i polarmåke og isbjørn, og undersøkelser av mennesker i nordlige områdene viser alarmerende nivåer av kvikksølv og PCB

Isbjørnane kjem / Lesetips / Anbefalinge

 1. CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet
 2. Tall fra Miljøstatus, et samarbeid mellom flere offentlige etater og redigert av Miljødirektoratet, viser at den totale mengden PCB som fortsatt var i bruk i 1980 ble anslått til drøyt 1300 tonn. Ved utgangen av 2013 ble det beregnet at det fortsatt var igjen ca. 112 tonn PCB i produkter og bygninger
 3. Turismen er en av verdens største næringer. På Svalbard øker ferdselen. Tidligere ble turistene fristet med jakt på både isbjørn og hvalross. I dag oppleves øyriket med kamera og zoomlinse - men besøksmengden truer sårbart kulturmiljø. Cruiseturismen har økt betydelig på Svalbard de siste 10-15 år
 4. Hvert år fødes 30-60 valper som settes ut i områder der fjellreven er utdødd eller fåtallig. Du kan følge fjellreven på avlsstasjonen i Oppdal direkte hele døgnet

Miljøstatus.no/ (Kvikksølv) - Miljøinformasjon fra offentlige myndigheter; Roels H, Abdeladim S, Ceulemans E, Lauwerys R. Relationships between the concentrations of mercury in air and in blood or urine in workers exposed to mercury vapour. Ann Occup Hyg 1987; 31: 135­-45. WHO UB sender direkte fra enkelte foredrag og arrangementer i bibliotekene. Neste sending Ingen planlagte Tidligere sendinger. PopVit 2020 (5. november 2020) : Opptak / arrangement MusicTestLab - Slow TV (29. oktober 2020) : Opptak / arrangement Volcanism and climate change during the opening of the Atlantic (14. oktober 2020) : Opptak / arrangemen Avhengig av hvilke av våre nettsider du besøker vil nettleseren din kunne lagre følgende informasjonskapsler: Analyse: Google Analytics - Måle trafikk og analysere bruk av våre tjenester Annonsering - Google For å måle annonser og målretting; f.eks frekvensstyring. Funksjonelle cookies - Husker visse innstillinger i løpet av ditt besøk, varer kun pr besøk dersom du ikke velger husk.

Straffes for uaktsom skyting av isbjørn - NRK Troms og

isbjorn - bfrnorge.co

effekter på bl.a. isbjørn, f.eks. økt ømfintlighet overfor infeksjoner i tillegg til atferds- og reproduksjonsproblemer (se bl.a. AMAP, 2002). 1.4 Miljøstatus - tidligere undersøkelser Svalbard har et sårbart miljø, og har lenge blitt regnet som relativt upåvirket av miljøgifter Miljøproblemene vokser Dagens verden er preget av det den stadige omtalte globale oppvarmingen. Ifølge naturvernforbundet er drivhuseffekten fått et feil rykte, drivhuseffekten gjør det mulig for mennesker å leve på jorden, problemet oppstår når det blir sluppet ut for mye klimagasser, da får vi menneskeskapt klimaendring.[1] I FN`s hovedrapport om klimaendringene skriver Dagbladet i. Før bedøvelsen går ut skal det tas blod- og vevsprøver, og isbjørnen skal veies og måles. Til Miljøprøvebanken tas det prøver fra dyr, planter, luft og slam over hele Norge. I felt registeres også informasjon om miljøet der prøvene ble tatt

17-åring drept av isbjørn på Svalbard - V

Her har vi samlet noe viktig informasjon om kommunen vår. Utfyllende kommentarer og analyser om kommunens tjenester finner du i vår årsmelding. Statistisk sentralbyrå presenterer samlestatistikk for Tromsø kommune på en del utvalgte områder. Velg kommun Miljøstatus. På Miljøstatus finner du oppdatert informasjon om mange miljøtema. For eksempel kan du lese mer om klima, luftforurensning eller farlige kjemikalier. Du finner mange gode figurer som kan brukes fritt med kildehenvisning. Miljøstatus har også et mobilkart som gir deg miljøinformasjon for stedet du til enhver tid befinner deg på Kurt Hæggernæs er på Facebook. Bli medlem av Facebook for å komme i kontakt med Kurt Hæggernæs og andre du kanskje kjenner. Facebook gir deg muligheten..

Isbjørner gjør ofte dette når de er våte etter bading. Det er for å tørke av seg, snøen absorberer vannet. Binna i videoen ble observert under #isbjørntelling på #Svalbard. Hun var nysgjerrig i begynnelsen, men mistet interessen etterhvert og ruslet videre. #polarbear #isbjørn Video: Magnus Andersen / Norsk Polarinstitutt For isbjørn er det usannsynlig at en årlig endring på 5% i forurensningsnivåene vil oppdages før et-ter minimum 7-8 års prøvetaking; Skal man være Formålet var å skaffe kunnskap som trengs for å vurdere miljøstatus og utforme programmer for overvåking av miljøgifter i området re generell miljøstatus i polarområdene og sårbarheten for ytre påvirkninger kan vurderes bedre. Gjennom omfattende programmer på satellitt-telemetri på isbjørn og hvalross har instituttet bygget opp ledende kompe­ tanse i Norge på dette feltet. Resultatene fra isbjørn-programmet gir nå helt ny for Arktis er en betegnelse på områdene rundt Nordpolen, og det er ulike definisjoner av hvilke områder dette omfatter. I noen sammenhenger er det bare det marine isdekket som flyter rundt Nordpolen som regnes til Arktis, mens det i bredere definisjoner også tas med de nordlige landområdene, som Svalbard, Grønland og øyene nord i Canada

Hjerteskjærende video viser utsultet og døende isbjørn

 1. Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen Equinor er en av flere oljeplattformer som leter i Barentshavet mellom Novaja Semlja, Frans Josefs land og Svalbar. Leteboringen i Barentshavet sørøst er et resultat av norske myndigheters langsiktige nordområdesatsing. Mange mener dette er uforsvarlig og er i mot deres arbeid her. På deres nettside Equinor.no kan vi [
 2. Isbjørn er ein truga art. For Barentshavet - Lofoten og Norskehavet er den viktigaste utfordringa å halde ved lag ein god miljøstatus. For Nordsjøen og Skagerrak vil utfordinga vere å utarbeide og setje i verk ein plan for å betre miljøtilstanden
 3. Miljøgifter er kjemiske forbindelser som er lite nedbrytbare , kan hope seg opp i levende organismer/næringskjeden og er giftige. Stoffer som er svært lite nedbrytbare og svært lett hoper seg opp i levende organismer, regnes som miljøgifter - selv om de ikke har kjente giftvirkninger
 4. Etter årets første tokt er 2002 forskjellige lokaliteter (stasjoner) besøkt for kartlegging av biologi, geologi og miljøstatus. I løpet av toktet som nettopp er avsluttet besøkte vi altså MAREANO-stasjon nr. 2000 i rekken, på 2171 meters vanndyp nordvest for Bjørnøya
 5. Isbjørn, som kan forekomme i høy tetthet i iskantsonen, kan også bli påvirket i den delen av iskantsonen som blir forurenset av et slikt oljeutslipp. Departementet viser til at samarbeid over landegrensene er avgjørende for å oppnå en god miljøstatus i havområder som er delt med andre land, slik som Barentshavet og Polhavet

 1. imum 125 bjørner i.
 2. Markerte MAREANO-stasjon nr. 2000 Toktdagbok: Tidlig langfredag ankom G.O. Sars Tromsø etter 14 vellykkede toktdøgn ved Bjørnøya. Området som er kartlagt på årets første kombinerte geologi-biologi-kjemi-tokt dekker Kveithola nordvest for Bjørnøya, samt nærliggende kontinentalsokkel og skråning
 3. Innholdet av miljøgifter i blodet hos storjo kan være både høyt og ekstremt varierende, har forskere tidligere oppdaget. Nå har de også funnet sammenhengen: De storjoene som spiser egg eller unger av andre sjøfugler, får i seg mer miljøgifter enn de som spiser mest fisk
Klimaendringer og naturmangfold | Miljøstatus

Ellers et reven òg kadaver, gjerne restar av dyr drepne av isbjørn. Levetida i vill tilstand er 6-10 år. Paringstida er i mars og april med eit svangerskap på rundt 50 dagar. Ungane blir avvende når dei er rundt ein og ein halv månad gamle, og ein og ein halv månad etter dette har dei fleste forlate hiet Klimanytt 94, av Dr. Kjell Stordahl. Dr Stordahl ser i dette klimanytt på temperaturutviklingen i Norge og hans statistiske analyse som vist her indikerer at temperaturutviklingen i Norge følger naturlige variasjoner Miljødirektoratet henviser stadig til RCP 8.5 under rubrikken miljøstatus.no og det er dette scenariet som skal ligge til grunn for fremtidig planlegging. Stortingsmeldingen om klima fra regjeringen viser til en rapport utgitt i 2015 på oppdrag av Miljødirektoratet: «Klima i Norge 2100. Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2015» 2016-10-10 Arctic sea ice changes and impacts for the societ Forfatteren Jan Arnhaug har brukt 5 år på å besøke norske lakseelver og snakke med fiskere fra nord til sør. Boken er dedisert til alle han møtte, som på hver sin måte har bidratt til boken med gode tips, bilder og artige historier. Dette er boken for all

 • Blå skog kremmerhuset.
 • Chicken adobo recipe panlasang pinoy.
 • Die fantastische welt von oz 2 kinostart.
 • Konfirmasjon fotograf pris.
 • An der christuskirche 15 hannover.
 • Reise med barn til syden.
 • Energiewende deutschland aktuelle situation.
 • Vildvittror skådespelare.
 • Hyundai i10 maße.
 • Hva har barnevernet ikke lov til.
 • Chatmeydanim.
 • Fraggle rock dog.
 • Test textilkombis mittelklasse.
 • Gravid 27 1.
 • Propangass automat.
 • Atlas copco forhandler.
 • Osprey norge.
 • Mikro meso makro.
 • Electron bitcoin wallet.
 • Chrysantheme blumensprache.
 • Amt schenefeld telefonnummer.
 • Maltipoo erziehen.
 • 48135 münster stadtteil.
 • Fiske med dupp.
 • Irismelanom mensch.
 • Einstein oppfinnelser.
 • Bad aibling therme.
 • Mestring barn.
 • Bastelvorlage esel.
 • Grill & partyservice lingen (ems).
 • Electrolux tørketrommel feilmelding.
 • Lego city 60095.
 • Mann bei facebook anschreiben.
 • Camp rock full movie.
 • Sevilla süddeutsche.
 • Kim larsen & kjukken pianomand.
 • Kavat vintersko.
 • Zahlen der engel 2222.
 • Escape travel erfaringer.
 • Mus kokosowy by ann opinie.