Home

Kongen i statsråd 2021

Dersom statsansatteloven (lov 16. juni 2017 nr. 67) for øvrig ikke er til hinder for det, det tittelen i den faste stillingen som oppgis med mindre vedkommende er konstituert i den midlertidige stillingen av Kongen i statsråd. 14.5.2 Tiltredelsestidspunkt Norge For hvilke saker som skal/må avgjøres i statsråd, se kongelig resolusjon. I Norge refererer «Kongen i statsråd» til det formelle møtet hvor regjeringen under ledelse av kongen er samlet på Slottet, normalt hver fredag klokken 11. Dersom kongen er syk eller på reise i utlandet, er det Kronprinsen som leder statsrådsmøtet i henhold til Grunnloven § 41 Dersom det ikke i den enkelte loven er holdepunkter for noe annet, kan myndighet som er lagt til Kongen, delegeres. Skal myndigheten ikke kunne delegeres, vil det normalt følge av lovteksten at myndighet etter loven er lagt direkte til «Kongen i statsråd». (Se nærmere i «Lovteknikk og lovforberedelse», publikasjonskode: G-0027)

Kongen og Kronprinsen med regjeringen Solberg 2018. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix. Hvis Kongen er fraværende. I tilfeller hvor Kongen er fraværende - som ved sykdom eller reiser i utlandet - leder Kronprinsen Statsråd som Kronprinsregent. Dette er i henhold til Grunnlovens § 41 Kongen i statsråd er et uttrykk som brukes om statsrådsmøtene (statsråd) hvor regjeringen samles under ledelse av Kongen og gjør formelle vedtak.Uttrykket brukes også om fullmaktslover når Stortinget delegerer myndighet til Regjeringen uten at denne kan delegere videre. Står det «Kongen» i stedet for «Kongen i statsråd», står det derimot regjeringen fritt å delegere videre, for. Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Forberedende statsråd er et uformelt møte der regjeringen klarerer at sakene som skal behandles i statsråd, er ferdigbehandlet og klare til å legges frem for Kongen i statsråd. To dager før forberedende statsråd sender departementene inn lister til Statsministerens kontor med oversikt over saker de ønsker behandlet i statsråd (se i kapittel 17 om frister og utformingen av listene)

H.M. Kongen mottar representanter for Beitostølen Helsesportsenter i audiens. H.M. Dronningen vil også være til stede (12.00). 10.11.2020 Statsråd Norges konge er Norges statsoverhode, juridiske suveren og den øverste symbolske leder for den utøvende makt, Kongen i statsråd. Harald V har vært Norges konge siden 1991. Kongen av Norge, Harald V , og familien hans på slottsbalkongen den 17. mai 2007 sanksjonering av Kongen i statsråd; Forberedende lovarbeid. Det forberedende lovarbeidet foregår i departementene. Det departementet som har fagansvar for loven, plikter å utrede saken grundig før den legges frem for Stortinget. Under utredningen sendes saken ut på høring, for å få innspill fra berørte parter og aktuelle faginstanser

Om statsråd - regjeringen

 1. Kongen kan, hvis det skulle være nødvendig, konstituere det nødvendige antall medlemmer for å få et beslutningsdyktig statsråd. I statsrådet skal saken presenteres av det medlem som styrer departementet saken hører under, og han eller hun er også ansvarlig for å iverksette statsrådets beslutning
 2. isteren kontrasignerer. sedvane uskrevne regler som oppfattes som rettslig forpliktende fordi de har vært fulgt over tid
 3. isteren ved sin høyre side. Ved den nederste bordenden sitter sekretæren (regjeringsråden) med Norges lover foran seg. Så spør Kongen alle statsrådene, en etter en, om de har noe de vil legge fram. Ekstraordinært statsråd. Noen ganger er det ekstraordinært statsråd
 4. Valglovutvalget ble nedsatt i juni 2017 for å foreslå ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utredningen ble avgitt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. mai 2020. Høy tillit til politiske institusjoner er nødvendig for å ha et velfungerende demokrati

Kongen i statsråd - Wikipedi

Kongen i statsråd, 2007. Fra venstre og rundt bordet: Kronprins Haakon, finansminister Kristin Halvorsen, utenriksminister Jonas Gahr Støre, kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa, bistand- og miljøvernminister Erik Solheim, samferdselsminister Liv Signe Navarsete, barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen, kultur- og kirkeminister Trond Giske, fornyings- og. Kongen i statsråd er den formelle betegnelsen når en konge møter sitt statsråd for å treffe konstitusjonelle beslutninger. I monarkier med herskende dronning brukes betegnelsen Dronningen i statsråd.. I Norge refererer «Kongen i statsråd» til det formelle møtet hvor regjeringen under ledelse av Kongen er samlet på Slottet, normalt hver fredag kl. 11.00

 1. Oversikt over departementer og statsråder. Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo postmottak@stortinget.no Sentralbord: 23 31 30 5
 2. Kongen, som er 82 år gammel, I november i 2017 ble kong Harald lagt inn på Rikshospitalet med en infeksjon, men ble utskrevet noen dager senere
 3. Kongen i statsråd treffer vedtak om suspensjon eller overføring til annen tjeneste etter § 16. 2. Kongen kan gi vedkommende departement fullmakt til å gi embetsmann avskjed etter søknad eller ved nådd aldersgrense, vedta opphør av suspensjon eller konstitusjon eller ilegge ordensstraff

Statsråd - Det norske kongehu

Kongen i statsråd er en betegnelse på et beslutningsdyktig regjeringsmøte hvor et flertall i regjeringen og Kongen eller kronprinsregenten er samlet. Det har i en årrekke normalt vært slike møter på Slottet hver fredag kl 1100.. En beslutning som blir fattet av regjeringen i et slikt møte omtales som en kongelig resolusjon, evt. som «kronprinsregentens resolusjon» Kongen i statsråd treffer vedtak om suspensjon eller overføring til annen tjeneste etter § 29. (2) Kongen kan gi departementet fullmakt til å gi embetsmenn avskjed etter søknad eller ved oppnådd aldersgrense og til å vedta opphør av suspensjon eller konstitusjon eller ilegge ordensstraff Statsråd har formelt ingen selvstendig myndighet til å fatte beslutninger, for etter Grunnloven er Statsrådet kun et råd for Kongen. Konstitusjonell sedvanerett, jf. særlig riksrettssaken mot regjeringen Selmer (1883) der grunnlaget for parlamentarismen i Norge ble lagt, har forflyttet makt fra Konge til regjering Hvis den blir godkjent, er det Kongen i statsråd som foretar det formelle vedtaket. Les også: Vil ha fem års fengsel for eksadvokat Det er ikke vanlig praksis å oppgi begrunnelse for hvorfor straffedømte blir benådet av Kongen i statsråd. Sellæg har hatt.

- Skien vinner regionhovedstaden, tror fylkesrådmannen

Kongen i statsråd - Store norske leksiko

Abid Raja kommer med en avklaring før «Kongen i statsråd» fredag: Han lover å bruke mørk dress. - Pakistaneren er ikke dum, sier han til TV 2 under en ny shoppingrunde. Samtidig har han nå. Republikaner Sivert Bjørnstad er lei av partiets konge-hilsen. Landbruksministeren protesterer. fredag 13.10 2017. Ordningen har eksistert i 130 år - nå forsvinner juryen fra rettssalene. Juryordningen avskaffes til nyttår. Men den som anker i løpet av 2017,. De åtte første prioriterte artene ble vedtatt i Kongen i statsråd 20. mai 2011. Per juli 2016 er følgende tretten arter blitt prioritert etter naturmangfoldloven: Pattedyr: fjellre

Offisielt program - Det norske kongehu

 1. Kongen i statsråd er klageinstans for vedtakene som blir gjort i departementene, men en gjennomgang Bergens Tidende har gjort, viser at klagerne nesten aldri vinner fram. Fra 1. juli 1994 til 1.oktober 2004 ble 355 klagesaker lagt fram for Kongen i statsråd. Bare i to av de 355 sakene fikk klageren medhold
 2. Innstillingsrådet gir videre innstilling eller gjør beslutninger ved de fleste dommerkonstitusjoner. Innstillingene gis til Kongen i statsråd, som foretar utnevningene. Innstillingene går fram av protokoller signert i møtene
 3. Høsten 2017 . O •Personell •Kongen i statsråd bestemmer hvilke departementer regjeringen skal ha, •Stortinget bevilger penger til forvaltning og gir lover •Legalitetsprinsippet gjelder ved alle tiltak i forhold til borgerne, •Regjeringen har en rett til å organisere forvaltningen
 4. Torsdag kom nyheten om at kong Harald (83) skal opereres. Han ble lagt inn på Rikshospitalet i dag, for å gjennomgå en operasjon for å skifte en hjerteklaff
 5. Det gjør at kongen ikke har mulighet til å ha statsråd, så da er det jeg som har det i stedet. Så litt forandringer blir det underveis, sier kronprins Haakon til NTB. Kong Harald skulle deltatt på åpningen av Johan Sverdrup-feltet i forrige uke, men avlyste på grunn av påkjenningene den siste tiden

Over 800 nordmenn har sendt e-post til kongen og bedt ham om å sørge for at homofile ekteskap ikke blir vedtatt uten skikkelig utredning. Siden unionsoppløsningen i 1905 har det aldri skjedd at kongen har nektet å sanksjonere en lov i statsråd, opplyser kongehusekspert Carl-Erik Grimstad Ny likestillingslov ble endelig vedtatt i Stortinget den 12. juni og sanksjonert av Kongen i statsråd den 16. juni. Den skal tre i kraft fra 1. januar 2018. Den nye likestillingsloven inneholder et generelt forbud mot diskriminering, herunder aldersdiskriminering. Samtidig Les me

Kongen, som er 82 år gammel, deltok ikke i det ekstraordinære statsrådet på onsdag da Frps Sylvi Listhaug og Terje Søviknes ble utnevnt til nye statsråder. Fredag holdes ordinært statsråd , og da vil kronprinsen være til stede på Slottet sammen med regjeringen Om FUG: Utvalg oppnevnt av Kongen i statsråd for 4 år Mandat er å arbeide for et godt hjem-skole-samarbeid i grunnskolen og første året i vgo Det er bra at det er satt ned et utvalg som skal se på kjønnsforskjeller i skolen, og vi ser fram til å følge med på arbeidet

Norges konge - Wikipedi

 1. 10.03.2017: Kongen i statsråd vedtar ny struktur for fylkesmannsembetene. Embetene i Oppland og Hedmark skal slås sammen. Stillingene som fylkesmann i de nye embetene lyses ut. 21.06.2017: Regjeringen vedtar at det nye embetet skal lokaliseres på Lillehammer, men med en av embetets avdelinger lokalisert til Hamar. Knut Storberget utnevnes til fylkesmann
 2. Kongen i statsråd er den formelle betegnelsen når en konge møter sitt statsråd (regjeringen) for å treffe beslutninger. I monarkier med herskende dronning brukes betegnelsen Dronningen i statsråd.. Norge For hvilke saker som skal/må avgjøres i statsråd, se kongelig resolusjon. I Norge refererer «Kongen i statsråd» til det formelle møtet hvor regjeringen under ledelse av kongen er.
 3. Sametinget klager regjeringens Nussir-vedtak til Kongen i statsråd. Sametingspresident Aili Keskitalo truer samtidig med rettssak mot staten. - Det er hårreisende arrogant å overkjøre rettighetshavere i sin iver på å gjøre noen gruveinvestorer litt rikere, sier sametingsråd Silje Karine Muotka
 4. alitet? Jeg alltid levd med tanken om at vi i Norge har vi likhet for loven og at kongen utelukkende fungerer som en symbolsk gallionsfigur uten reell makt. Nå viser det seg at ko..
 5. - Kronprinsregenten vil ha statsråd i dag, sier kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, Guri Varpe, til NTB. Kongen, som er 82 år gammel, deltok ikke i det ekstraordinære statsrådet på onsdag da Frps Sylvi Listhaug og Terje Søviknes ble utnevnt til nye statsråder
 6. Kongen, som er 82 år gammel, deltok ikke i det ekstraordinære statsrådet på onsdag da Frps Sylvi Listhaug og Terje Søviknes ble utnevnt til nye statsråder. Fredag holdes ordinært statsråd, og da vil kronprinsen være til stede på Slottet sammen med regjeringen. Det var torsdag ettermiddag ikke kjent om kongen uteblir
 7. Den første dommen falt for åtte år siden, men i dag er tidligere aksjemegler Bjørn Sellæg (54) benådet av Kongen i statsråd. Første dommen i 2012 lød på fengsel i fem og et halvt år for utroskap og brudd på ligningsloven. Men i 2013 ble straffen omgjort til tre år ubetinget og to år betinget

Sylvi Listhaug (Frp) overtok jobben som olje- og energiminister etter partikollega Kjell-Børge Freiberg den 18. desember i fjor, og trer nå ut sammen med de andre Frp-statsrådene, etter at partiet forlater regjeringen.. Det er bare 33 dager siden hun tiltrådte, og dermed er Listhaug den kortest sittende olje- og energiministeren noensinne Vedtaket om utslippstillatelse kunne påklages til Kongen i Statsråd. Ved klagefristens utløp var det innkommet klage fra ulike miljøorganisasjoner. Klagen er i dag behandlet av Kongen i Statsråd, og klagen tas ikke til følge. Utslippstillatelsen er dermed endelig, og den kan ikke påklages ytterligere Kongen i statsråd er i Noreg den høgste utøvande styresmakta.. Med kongen i statsråd meiner vi regjeringa samla i møte leia av Kongen.Etter skikken vil alle saker som skal opp i statsråd vere diskutert på førehand ved ein regjeringskonferanse eller førebuande statsråd, som Kongen ikkje deltek i.. Når det i norske lover er vist til at Kongen kan avgjere ei sak, blir det til vanleg. Det gjorde de også i 2017. Å utnevne statsråder er ikke en ansettelsesprosess. Statsråder er ikke ansatt. De har ingen arbeidskontrakt. Statsrådene er oppnevnt av kongen i statsråd - i praksis basert på anbefalinger fra statsministeren selv og partilederne i partiene hun samarbeider med 16 Jan 2017 Jeg håper en dag at Kongen i Statsråd måtte ha blitt informert om den nye krisen. Siden de Blå-Blå har «over-natten» doblet søknads-gebyret på familiegjenforening fra ca 4000 til 9000,- Slik at man sikrer seg at færre har råd til å søke

Lovarbeidet - stortinget

Kongen, som er 82 år gammel, deltok ikke i det ekstraordinære statsrådet på onsdag da Sylvi Listhaug og Terje Søviknes ble utnevnt til nye statsråder. Fredag holdes ordinært statsråd, og da vil kronprinsen også være til stede på Slottet, sammen med regjeringen. Det var torsdag ettermiddag ikke varslet at kongen vil utebli Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Nye statsråder i Kunnskapsdepartementet er Iselin Nybø (Forsknings- og høyere.. 5.4 Statsrådene er embetsmenn: Utnevnes av Kongen i statsråd (se § 12 jf. § 21, §§ 27 flg.) - Utnevnes av den avgående regjeringen o Men organiserer selv sitt arbeid (grl. § 12) o Intet vern mot avskjed (§ 22) - Utpekes i lys av de politiske styrkeforhold i/rundt Stortinget reelt avgjørende - «Parlamentarisme Kongen, som er 82 år gammel, deltok ikke i det ekstraordinære statsrådet på onsdag da Sylvi Listhaug og Terje Søviknes ble utnevnt til nye statsråder. Fredag holdes statsråd, som vanligvis gjøres hver fredag, også da uten kong Harald. Kronprinsen vil i hans plass være til stede på slottet, sammen med regjeringen

Norges statsråd - Wikipedi

 1. Det ble bestemt av Kongen i statsråd den 21. juni 2013. Dermed har regjerningen sluttført prosessen som startet med stortingsvedtaket i 2009 om å slå sammen den vitenskapelige høgskolen og universitetet på Ås til et nytt universitet
 2. Kongen leder statsråd fredag via telefon eller videooverføring. Slottet havnet i et dilemma da karantenebestemmelsene som ble innført torsdag, gjør at Kong Harald er i karantene. Hvem skal lede statsrådet fredag, hvor virustiltakene skal vedtas? Slottet bekreftet torsdag kveld at kongeparet er i karantene.
 3. ister Anne-Grete Strøm-Erichsen var stolt av å vise frem Bergen i solskinnet. Foto: MAGNE TURØY 2/18.

Kongen er sykmeldt med virusinfeksjon. msn nyheter. levert av Microsoft News. nettsøk. Gå til navigasjon; Gå til innhold; Hopp over til bunntekst; Logg p. Lov om forretningshemmeligheter sanksjonert av Kongen i statsråd 31.03.2020 Teknologi og digitalisering Til tross for at regjeringen for tiden er fullt opptatt med vedtak som skal hindre koronasmitte, opprettholdes også det normale arbeidet i statsrådet Oberst Rolf Folland ble av Kongen i Statsråd utnevnt til brigader i Luftforsvaret. Han vil fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer tiltre som.. Siste fra kongen i statsråd Sporene av Treholt-saken. Fortsatt helt konge i kirken. Politiet skal ha hemmelig bevis mot Krekar. Sporene av Treholt-saken. Politiet skal ha hemmelig bevis mot Krekar. Fortsatt helt konge i kirken. Nyheter. Forfulgte Kristne. Israel. Politikk. Misjon. Meninger. Debatt. Frispark. Kommentar. Leder. Diverse. Video BPA-utvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 20. september 2019. Utvalget skal gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Utvalget skal levere sin utredning i form av en norsk offentlig utredning (NOU). Utredningen skal avgis innen 1. juni 2021. Fristen er en forlengelse av opprinnelig frist

Ingen lover eller vedtak i statsråd er gyldige før kongen har sanksjonert og statsministeren kontrasignert, men i dag er i kong Haralds plikter i hovedsak representative og kommersielle. Når det står i Grunnloven at den utøvende makt ligger hos kongen, så betyr det i dag regjeringen En statsråd er den tittelen det enkelte medlem av rådet har. Unntakene er statsminister, utenriksminister og finansminister, som aldri omtales som statsråd, men konsekvent som statsminister, utenriksminister eller finansminister. Statsrådet er både et regjeringskollegium (kabinett) og et råd for Kongen Deretter fatter Kongen i statsråd vedtak om utbygging og regulering i form av en kongelig resolusjon. Store (over 20 000 naturhestekrefter) og/eller kontroversielle regulerings- og kraftutbyggingssaker forelegges først Stortinget i form av en stortingsproposisjon før konsesjonen formelt gis av Kongen i statsråd Hans Majestet Kongen Hennar Majestet Dronninga / Hennes Majestet Dronningen Høgvørde Kronprins / Deres Kongelige Høyhet Høgvørde Kronprinsesse / Deres Kongelige Høyhet Stor forbokstav om Kongen som institusjon Til Kongen (i søknader) Embetsmenn blir utnemnde av Kongen i statsråd Slottet (i Oslo) Stat, stell og styr Kongen i statsråd. Home page Til toppenG. Kontakt. Postadresse: Sivilombudsmannen Postboks 3, Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse: Akersgata 8 Organisasjonsnummer: 974 761 270 Telefon: +47 22 82 85 00 Grønt nummer: +47 800 80039 E-post.

Eks-president refser Erna for manglende respekt for kongen

Ordbok - stortinget

- Kronprinsregenten vil ha statsråd i dag, sier kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, Guri Varpe. Kongen, som er 82 år gammel, deltok ikke i det ekstraordinære statsrådet på onsdag da Frps Sylvi Listhaug og Terje Søviknes ble utnevnt til nye statsråder av Kongen i statsråd på grunnlag av en kongelig resolusjon som MD utarbeider. — Etter at den nye naturmangfoldloven trådte i kraft sommeren 2009, fikk vi på høsten i oppdrag å utdype fredningens innvirkning på naturmangfoldet — en betydelig, men lærerik ekstraomgang! — Riksantikvaren hadde hele veien ment at en kulturmiljøfrednin

Tilstanden til Kongen er tilfredsstillende og Kongen skal være på bedringens vei. Mandag formiddag ble han utskrevet fra sykehuset og skal være i fin form, melder slottet på sine nettsider . I følge Kongens offisielle plan har han allerede på torsdag sin faste audiens med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), samt statsråd og audiens med statsminister Erna Solberg (H) fredag Finn og kjøp billetter til Bergenhus Festning - Koengen, BERGEN på ticketmaster.n Kongen: - Alvorlig situasjon TEMA: Kongehuset Koronakrisa. BESØK: Kong Harald i Birkenes etter flommen i 2017. Skrevet av NTB 12. mars 2020. Kongehuset avlyser alle arrangementer fram til påske. Statsråd og andre møter som følger av kongens konstitusjonelle rolle vil opprettholdes. Relaterte artikler Statsråd - 24/7. Når du har blitt statsråd er du statsråd hele tiden, selv når du ikke er på jobb. Dette setter noen rammer for hvordan du kan opptre. Om du bruker sosiale medier, sender sms eller bruker din private mailadresse, er det innholdet som bestemmer om det er privat eller offentlig

Valglovutvalget - Et offentlig utvalg nedsatt av Kongen i

Kongen i statsråd er den formelle betegnelsen når en konge møter sitt statsråd for å treffe beslutninger. I monarkier med herskende dronning brukes betegnelsen Dronningen i statsråd Ser i Grunnloven at Kongen er den... jump to content. my subreddits. edit subscriptions. popular-all-random-users | AskReddit-news-funny-pics-todayilearned-worldnews-gaming-aww-videos-gifs-movies-tifu-Showerthoughts-mildlyinteresting this post was submitted on 05 May 2017. 7.

Kongen - Store norske leksiko

Konge og kronprins med sine norske ordener og dekorasjoner! Etter at jeg tirsdag formiddag kommenterte Stortingets høytidelige åpning direkte på Nyhetskanalen - og blant annet omtalte de kongelige herrers påkledning med ordener og dekorasjoner, har jeg fått flere henvendelser om å gjenta denne informasjonen her på Kongebloggen - og illustrere med bilder KONGEN ANBEFALER: Ifølge kognitiv terapi er det viktigere å vite hvem man er og hvor man har tenkt seg, enn å vite i detalj hvorfor man ble som man ble, skriver Ingvard Wilhelmsen i dette utdraget fra boken Kongen anbefaler.Foto: Jan M. Lillebø

Kongen vil være kristen - protesterte i statsråd. H.M. Kongen 2006. Foto: Cathrine Wessel / Det Kongelige Hoff. Svein Villy Sandnes, Norge IDag, intervjuer Jørgen Høgetveit - 16.04.08. Det er stort at Kongen satte hardt mot hardt og presset flertallet på Stortinget til å. akseptere at den norske kongen skal være kristen.Det sier Jørgen Høgetveit ette hans majestet kongen i statsrÅd I august 2014 ble det sendt et brev til Hans majestet kongen som har et eget råd, om et storting som nekter å praktisere alle paragrafer i grunnloven Offentlige etater har en merkelig holdning til grunnloven Kongen ble utskrevet fra Rikshospitalet mandag. I hans fravær var det kronprins Haakon som holdt trontalen for første gang da et nytt stortingsår ble innledet fredag. Han skal også holde statsråd mandag

Det ble bestemt av Kongen i statsråd den 21. juni 2013. Dermed har regjerningen sluttført prosessen som startet med stortingsvedtaket i 2009 om å slå sammen den vitenskapelige høgskolen og universitetet på Ås til et nytt universitet. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med nasjonalt ansva Dissens hos kongen. 08. oktober 2017. NATURSPEILET. Det kan være viktig å ha i minnet hva som skjedde i området mellom Lillestrøm og det nordlige Nordre Øyeren naturreservat kom til å bli en av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtlands viktigste saker som statsråd i det ferske Miljøverndepartementet for over 40 år. Kongen i statsråd nominerte Rjukan Onsdag 18. desember 2013 er dagen da Industriaksen Rjukan - Notodden ble offisielt nominert som kandidat til UNESCOs Verdensarvliste. Det var Kongen i statsråd som i går ga det viktige klarsignalet til å sende søknaden på 7000 sider, som er utformet, til Paris og UNESCOs hovedkvarter

I Florø jublar dei over etterlengta industrietablering. Samtidig orienterer Nordic Mining om gruveplanane sine i Sunnfjord. Fylkets femti fremste idrettsheltar blir hylla i ny bok. Same dag reiser to Førde-damer til Sør-Korea på jakt etter VM-medaljar i kettlebell. Og gruppa Månevenn kjem i studio og spelar live frå si nye plate. Dessutan kjem den ferske direktøren for Fredskorpset på. Norges konge er Norges statsoverhode, juridiske suveren og den øverste symbolske leder for den utøvende makt, Kongen i statsråd. 130 relasjoner Dette skjedde blant annet i 2013, da den belgiske kongen Albert II abdiserte, og sønnen Philippe (58) tok over tronen. - I dag forlater jeg kongefamilien. I desember 2017 skapte også Japans keiser Akihito overskrifter, da han kunngjorde at han skulle være den første keiseren på 200 år til å frivillig forlate «Krysantemum-tronen» Kongen i statsråd godkjente sammenslåing Vedtak i Statsråd 5. november 2010: Med hjemmel i lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni 2001 (inndelingslova), vedtas sammenslåing av Mosvik kommune og Inderøy kommune i Nord Trøndelag fylke med virkning fra 1. januar 2012

Kongen i statsråd - Jusleksikon

Mandag skulle kongen opprinnelig ha møtt representanter for Nasjonalt åndelig råd for bahaier i Norge og lederen av Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen. Neste post på kong Haralds program er audiens med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på torsdag, samt statsråd og audiens med statsminister Erna Solberg (H) på fredag Kongen korrigerer: «Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar.» Og selv om homofil praksis ble avkriminalisert for noen tiår siden, vil Modelleseren kjenne skyld over holdningen som gjør «homo» til et av våre mest brukte skjellsord, og som får kristne homofile til å kjenne seg som pariakaste i Kirken Kongen, som er 82 år gammel, deltok ikke i det ekstraordinære statsrådet på onsdag da Frps Sylvi Listhaug og Terje Søviknes ble utnevnt til nye statsråder. Fredag holdes ordinært statsråd , og da vil kronprinsen være til stede på Slottet sammen med regjeringen. Det var torsdag ettermiddag ikke kjent om kongen uteblir Fra 1995 og frem til sommeren 2012 har klager på avslått innsyn vært behandlet i 207 resolusjoner fra Kongen i statsråd. Siden 2007 omfatter disse innsynssakene 259 dokumenter. Ingen av klagerne har fått medhold, det er derimot gitt innsyn i to dokumenter, men dette var i henhold til det innklagede departementets forslag. Undersøkelsene er gjor

Regjeringen - stortinget

Den andre gangen kongefamilien anvendte privatfly i tidsperioden 2013 til 2018, var da kong Harald var i Kristiansund i 2013 og skulle rekke et Statsråd på Slottet. - Fordi kongen skulle holde Statsråd den påfølgende dag, og det ikke gikk rutefly til Oslo den kvelden, var det ingen annen løsning enn å fly i privatfly hjem fra fylkesturen, skriver Varpe i en e-post til Nettavisen Fastsettelse av endelig balanse. Stortinget samtykker i at Kongen i statsråd får fullmakt til å fastsette endelig fordeling av bevilgningene til egenkapital og overføring av eiendeler og forpliktelser fra Statens vegvesen vedrørende oppkapitalisert balanse for Nye Veier AS, jf. kap. 1321, postene 71 og 75

Nå har Norge ti universiteterHans Majestet Kongen - kongehusetNye naturreservat i fem kommuner i Aust- og Vest-AgderTIDSNØD: Ordførere Ole Jacob Flæten, Marianne GrimstadDommerskandalen – en av norgeshistoriens største skandaler
 • Intramuskulær injeksjon kanyle.
 • Stekt smørflyndre.
 • Geopark odenwald veranstaltungskalender.
 • Kronprinsessans brudklänning.
 • Hvilke mutasjoner går i arv.
 • Anne kari bratten.
 • Innvandrere diskriminering.
 • Konflikt på jobb sykemelding.
 • Fietsen online.
 • Hotel cæsar storm.
 • Bra service och bemötande.
 • Bank of england in london.
 • Mma youtube.
 • Tvfox svindel?.
 • Maltipom til salgs.
 • Vad är rumsadverb.
 • Minecraft effekter.
 • Slovenia eu.
 • Gopro sverige kontakt.
 • Oscar wilde film stream.
 • Sagrada familia inside.
 • Norges bondelag medlemsfordeler.
 • Kavernom lebenserwartung.
 • Auktionshaus heidelberg.
 • Bærums verk påske.
 • Albuquerque map.
 • Treningssenter bamble.
 • 02594 vorwahl.
 • Vondt i nedre del av halsen.
 • Ich bin neu in köln.
 • Kunci gitar republik aku takut.
 • Taskekrabbe dybde.
 • Brandt uddevalla ford.
 • Watch breaking bad free.
 • Fyrverkeri krut.
 • Helicobacter pylori avføringsprøve.
 • Passpartout: the starving artist free download.
 • Wellness hotel sauerland.
 • Morningstar rating.
 • Tesla pris norge.
 • Jugendamt gießen stellenangebote.