Home

Forskrift revisorloven

Departementet kan i forskrift gi regler om at virksomhet som er omtalt i revisorloven § 1-1, også kan utøves midlertidig av personer som er lovlig etablert i annen EØS-stat med sikte på å drive slik virksomhet der, og kan gi nærmere regler om midlertidig utøvelse av slik virksomhet Revisorloven. Lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) Lov | Dato: 15.01.1999 | Finansdepartementet. Denne lov gjelder revisjonsplikt, godkjenning av revisorer, revisors oppgaver og krav til utførelsen av revisors oppgaver. Se loven på lovdata.no a) lov eller forskrift b) krav fra offentlig myndighet c) avtale når uttalelsen er ment til bruk overfor andre enn oppdragsgiveren d) avtale når uttalelsen kun er ment til bruk for oppdragsgiveren og det ikke fremkommer av uttalelsen at revisorloven ikke gjelder for oppdraget Kjøp Revisorloven (lov om revisjon og revisorer) m/forskrifter fra Cappelendamm Revisorloven (lov om revisjon og revisorer) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 16. juni 2017 nr. 71 (i kraft 1. juli 2017 Forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven Revisorloven om revisjonsplikt og adgangen til å si opp revisor Eksempel. Fellesblomster SA ble opprettet i 2016. Det første året har samvirkeforetaket en inntekt på 3,5 millioner

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) - Lovdat

av revisorloven § 2-1 femte ledd. At fore-2 Rundskriv 8/2009 Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. NY REVISOR: Forrige revisors anbefaling er et viktig moment i ny revisors vurdering av om et oppdrag skal aksepteres eller ikke Med revisor i forskriften menes registrert og statsautorisert revisor som tilfredsstiller vilkårene for å kunne være ansvarlig revisor, jf. revisorloven § 2-2, jf. § 3-7. Det skal med andre ord være en ekstern revisor. Selskapets internrevisor kan ikke utarbeide bekreftelsen. § 4-6. Krav til dokumentasjon av opplysninger i søknaden. Terskelverdiene flyttes over i forskrift. eller dersom selskapets årsregnskaper igjen skal revideres som følge av at vilkårene for fritak fra revisjon etter revisorloven § 2-1 tredje til sjette ledd ikke lenger er til stede. Det samme gjelder dersom det er truffet beslutning etter fjerde ledd

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge. Vi formidler fagnyheter, utgir tidsskrifter og tilbyr kurs over hele landet Forskrift av 29. november 2007, med endringer av 15.september 2009, Revisor skal utføre alt sitt arbeid for organisasjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. Revisor skal revidere organisasjonens årsregnskap for grunnlagsåret og avgi revisjonsberetning Høring - endringer i revisorloven mv. Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat, basert på utkast til høringsnotat 4. november 2011 utarbeidet av Finanstilsynet, med forslag til endring av revisorlovens virkeområde

Ny regnskapsførerlov (NOU 2018: 9) ble utredet i samme utvalg som revisorloven, men litt senere i tid. Denne saken er fortsatt til behandling i Finansdepartementet. Korona har forskjøvet den ytterligere, men siste nytt er at arbeidet med proposisjonen er i gang Kjøp Revisorloven (lov om revisjon og revisorer) m/forskrifter fra Cappelen Damm Undervisning Revisorloven (lov om revisjon og revisorer) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 16. juni 2017 nr. 71 (i kraft 1. juli 2017 Praksiskrav etter overgangsregelen i revisorloven § 11-1 Overgangsregelen i revisorloven § 11-1 ble etablert i forbindelse med ikrafttredelsen av gjeldende revisorlov, 1. august 1999. Forskrift av 25. juni 1999 nr. 711 § 2 gir utfyllende bestemmelser til overgangsregelens annet ledd hva gjelder praksiskravet Kjøp 'Revisorloven, med forskrifter, lov 15 januar 1999+ [i.e. 1999] nr. 2 om revisjon og revisorer, sist endret ved lov 27 mai 2016 nr. 14 fra 1 januar 2017' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 978824508566 Revisor, kommunal revisjon og regnskapsfører skal oppbevare oppdragsdokumentasjon i minst 10 år etter utløpet av regnskapsåret (revisorloven § 5-5, forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 10 og regnskapsførerforskriften § 3-2). Pålegg om lengre oppbevaringsti

Kravene kan være gitt i lov og forskrift, som for eksempel revisorloven og HMS-forskriften, internasjonale standarder, for eksempel kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001 eller en produktstandard, bedriftens eget kvalitetssystem med mer. Revisjonen utføres som et oppdrag og resulterer i en statusbeskrivelse til oppdragsgiver, revisjonsrapporten Gjennom revisjonen skal revisor bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil, jf. revisorloven § 5-1 siste ledd. 2.2 Revisors attestasjoner. Iht. forskrift til skatteforvaltningsloven §§ 8-2-6, 8-9-4 og 7-2-11 skal revisor attestere næringsoppgaven og kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp Hjemmel. Hjemmelen for kravet til praktisk prøve fremgår av forskrift om revisjon og revisorer, revisorloven kap. 3 og forskrift om gjennomføring av praktisk prøve for revisorer som stiller krav til utdanning og praksis før adgang til prøven.. Adgang til prøven Krav til utdanning. Utdanningskravet er regulert i revisorloven § 3-2 som bachelor- eller mastergrad i regnskap og revisjon.

Kjøp 'Revisorloven, (lov om revisjon og revisorer) av 15. januar 1999 nr. 2, med endringer, sist ved lov av 16. juni 2017 nr. 71 (i kraft 1. juli 2017), samt forskrifter' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 978820263135 Etter revisorloven § 4-7 tredje ledd annet punktum kan habilitetsbestemmelsene i revisorloven kapittel 4 ved forskrift utvides til også å omfatte tjenester som utføres av selskap revisor har samarbeidsavtale med. Finansdepartement har med ikrafttreden fra 1. april 2003 gitt slik bestemmelse i revisorforskriften av 25. juni 1999 nr. 712 § 4-2 FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMENER Finanstilsynet fastsetter regler for, og administrerer, godkjenning som registrert revisor med hjemmel i revisorloven (lov 15. januar 1999 nr. 2) kapittel 3. b) Slik godkjenning forutsetter fullført bachelorstudium i regnskap og revisjon iht. gjeldende rammeplan De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av lov 15.01.1999 nr. 2 (revisorloven) og forskrift 25.06.1999 nr. 712 (revisorforskriften). Saksbehandlingsfrister: Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt Revisorloven. Forskrifter til Rev Loven • Opphevelse av revisjonsplikt • • Evaluering 2015; Finanstilsynsloven. Forskrifter fin.tils.lov; Lov om riksrevisjonen; Øvrige revisjonsregler; God revisjonsskikk. GRS • Forord (pdf) • Ordliste, norske begrep • ISQC 1 (pdf) • Rammeverk tom 15.12.15 • Rammeverk fom 16.12.15; Fortolkninger.

Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) som har regnskapsplikt etter regnskapsloven1 skal sende et eksemplar av årsregnskapet, og eventuelt årsberetningen og revisjonsberetningen for det foretaket filialen er en del av, slik disse regnskapsdokumentene er utarbeidet, revidert og offentliggjort etter lovgivningen i hjemstaten.. Komplett årsregnskap skal sendes senest samtidig med at de.

Revisorloven § 7-1 første ledd lyder: «Revisor har plikt til uten ugrunnet opp-hold å si fra seg oppdraget som revisor for en revisjonspliktig når revisoren under sitt arbeid har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov og forskrifter som den revi-Krav til revisor ved egenfratrede Forskrift om endring av forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer (FIN) Publisert 01.10.2010 Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2010 med hjemmel i bl.a. revisorloven § 3-6 Som revisor kontrollerer du at bedrifters årsregnskap er riktig. Du kan også veilede og gi råd innen økonomi

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019 med hjemmel i kommuneloven §§ 23-2, registrert og statsautorisert revisor gitt med hjemmel i revisorloven, og i tillegg ha tre års praksis fra regnskapsrevisjon Revisorloven (lov om revisjon og revisorer) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 16. juni 2017 nr. 71 (i kraft 1. juli 2017 Forskrift om unntak fra regler om fysiske møter i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Regjeringen har med hjemmel i midlertidig lov 27. mars 2020 nr. 17 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv revisor ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter etter lov og forskrift eller det foreligger særlige grunner. Den revisjonspliktige har krav på «rimelig forhåndsvarsel». (Jf § 16) Bestemmelsen bygger på revisorloven § 7-1, med den forskjell at revisor etter denne forskriften, ikke har plikt, men rett til å si fra seg oppdraget

Revisorloven med kommentarer Lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999 nr. 2 3. utgave ved Henning AlmeSiebke DnR forlaget. Innhold Forord 13 Forkortelser 16 Innledning 17 4 Forskrift om gjennomforing av praktisk prove for revisorer 406 5 Regler for god revisorskikk 40 Forskrift om unntak fra fysisk styremøte og generalforsamling Skrevet av: Advokatene Marianne Aanes Stenstvedt og Tille Marie Breda Skrevet 31. mars, oppdatert 27. april 2020: Den 16. mars 2020 kom vi med noen praktiske råd til hvordan generalforsamling kan avholdes når fysiske møter ikke lenger er mulig

Høringsutkast til forskrift for revisjon. Hjemmelen for denne forskriften er hentet i kommuneloven (KL) §§ 78 og 79. Ved en rask gjennomgang av forskriften vil en finne at departementet, i tillegg til å videreføre mye fra eksisterende regelverk og praksis, har hentet mye fra revisorloven (RL) og fra Riksrevisjonen Forskrift 30.01.2009 nr. 85 om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2009; Lover og tilhørende forskrifter Revisorloven (15.01.1999 nr. 2).

Dette gjelder blant annet dersom revisor avdekker brudd på lov eller forskrift som selskapet er underlagt eller dersom selskapet ikke bidrar til at revisor får oppfylt sine plikter etter revisorloven. Dersom revisor melder fratreden, sendes en slik melding med begrunnelse til selskapets styre. Revisor gir en frist for å rette feile Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

Revisorloven - regjeringen

 1. Velkommen til www.revisjon.no Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på økonomiske fagområder. Revisorer, regnskapsførere, næringsdrivende.
 2. Departementet kan i forskrift gi regler om at virksomhet som er omtalt i revisorloven § 1-1, også kan utøves midlertidig av personer som er lovlig etablert i annen EØS-stat med sikte på å.
 3. Departementet kan i forskrift utsette fristene etter første og annet punktum med inntil en måned, og gi andre regler om forsinkelsesgebyr. V I lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) gjøres følgende endringer: § 1-1 tredje ledd annet punktum skal lyde
 4. Forskrift om skipsmedisin av 9. mars 2001 nr. 439: med endringer, sist ved fo ISBN 9788202212858, 2001, Sosial- og helsedepartementet . Fra 49,-Kjøp Selg. Forskrift av 22. januar 1997 nr. 35 om godkjenning av foretak for ansvarsrett ISBN 9788202199746, 2002.
 5. aksjeloven. Den første egentlige revisorloven ble vedtatt i 1929. Denne loven satte i utgangspunktet ingen spesielle kompetansekrav til den som skulle utføre revisjonen, eller krav til revisjonens faglige innhold. Visse krav ble imidlertid satt i forskrift til loven to år senere. Etter hvert som aksjelovgivningen og revisjonslovgivningen.
 6. g enn den tilsvarende bestemmelse i forskriften

Revisorloven (lov om revisjon og revisorer) m/forskrifter

Nordnorsk Revisjon AS, Postboks 3, Havnekvartalet, 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 89 60 - Org. nr. 936 929 443 Leknes: Postboks 261, Storgt. 105, 8376 Leknes - Tlf: 76 06 89 5 Etter revisorloven og forskrift til revisorloven skal vi oppbevare dokumentasjonen vår på en ordnet og betryggende måte sikret mot ødeleggelse, tap og endring, i minst ti år (revisorloven) av 15.01.99 nr 2 . Folkehøyskoler som fører regnskap etter kommuneloven, jf. § 10, kan benytte revisor i henhold til kommunelovens bestemmelser. Revisor skal i tillegg til regnskapsrevisjon bekrefte elevtallet på skolen, herunder kontrollere om elevtallet er dokumentert i henhold til bestemmelsene i §§ 7, 8 og 12 regnskapsloven, revisorloven, foretaksregisterloven og verdipapirhandelloven. Endringene trådte i kraft 1. mai 2011, og gjelder unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper. Det er samme dag gitt forskrift om overgangsregler til lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 trådte i kraft 1. juli 2010. Forskriften gjenspeiler i stor grad økonomiforskrift til friskoleloven, men har også andre bestemmelser knyttet til skolens drift.På bakgrunn av erfaringer de siste årene, blant annet gjennom tilsyn med friskoler, har Kunnskapsdepartementet vurdert at det er behov for en helhetlig gjennomgang av.

Altinn - Må jeg ha revisor

Revisorloven § 3-4: Ordinær: Ingen. Regnskap og revisjon: Revisor i kommune eller fylkeskommune: Ansettelse som revisor i kommune eller fylkeskommune. Ansvar for revisjonsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner eller kommunale eller fylkeskommunale foretak. Kommuneloven § 79, tredje ledd, jf. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. - vitenskapelig metode til nytte og besvær. Master i regnskap og revisjon - studium som kombinerer økonomiske og juridiske fag. Master i regnskap og revisjon er et studium som først og fremst har som formål å utdanne kandidater som ønsker godkjenning som statsautorisert revisor. 4 Det fordrer at studiet er profesjonsorientert, det vil si at studentene får kunnskap og ferdigheter som. Sensorveiledning eksamen i revisjon 17.12.14 Side 5 Det må imidlertid også trekkes fram at ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskap i pkt. 26 - 27 gir anvisning om at revisor skal ta utgangspunkt i at det også foreligger risiko for overvurdering av inntekter, enten i form av fo

Avklaringer - Skatteetate

Forslag til forskrift..26 1. Innledning Stortinget vedtok 22. juni en ny kommunelov. Loven er sanksjonert, og mesteparten av loven.

Små holdingselskaper kan fravelge revisjo

revisorloven, men frifunnet for overtredelse av regnskapsloven. Økokrim har anket over frifinnelsen for så vidt gjelder regnskapsloven og straffutmålingen. C og B er også dømt til å betale en betydelig erstatning til Nordea Bank. (12) Jeg er kommet til at påtalemyndighetens anke over frifinnelsen under tiltalens post II må føre frem Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykken

Vi har samlet viktig informasjon om hvilke tiltak ulike aktører gjør for å bistå organisasjoner i koronakrisen, inkludert informasjon om resultater av høringsinnspill, lenker til stiftelser med støtteordninger, informasjon om krisepakker til frivillighet, idrett og kultur, og mer Anskaffelsen gjelder regnskapsrevisjon etter kommuneloven med tilhørende forskrifter, og god kommunal revisjonsskikk. Se kontrakt og kravspesifikasjon (bilag 1 til kontrakten) for ytterligere informasjon Forskrift om overgangsregler for krav til bosted og statsborgerskap i norske aksje- og allmennaksjeselskaper ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union Prop. 37 LS (2019-2020) Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteen

Den norske Revisorforenin

Merverdiavgiftsloven : med forskrift; sist endret ved lov 18 desember 2015 nr. 118 fra 1 januar 2016 : lov 19 juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift 9788245084665 Bokmå Adresseregister - stedsnavnregisteret til Statens Kartverk. Se også postadresseregister. Aksjeeierregister og aksjeeierbok er offentlige for det enkelte allmennaksjeselskap og aksjeselskap, på selskapets kontor. Se henholdsvis allmennaksjeloven § 4-5 og aksjeloven § 4-6 . Forskrift om innsyn i slike oversikter, se her. Tilsvarende er samvirkeforetakenes medlemsregister med oversikt over. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon - FOR-2019-06-17-904 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning - FOR-2019-06-07-714 Forskrift om finansforvaltning - FOR-2009-06-09-635 Revisjonsforskriften - FOR- 2004-06-15-90 5 Se forskrift til NIFs lov § 2-4. 6 For eksempel skyldig kontingent. 7 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 8 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 9 For eksempel møte per e-post. 10 For eksempel møte per telefon/videokonferanse

Forskriften Fordelingsutvalge

{navn:Årsregnskap,eier:{organisasjonsnummer:974760673,etatsnavn:REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND,_links:{etat:{href:https://data.brreg.no. LOVER Kommuneloven Kommuneloven (endringer) Forvaltningsloven Offentlighetsloven Lov om interkommunale selskaper Lov om stiftelser. MVA loven. Lov om kompensasjon for merverdiavgift. Vergemålsloven Skattebetalingsloven Lov om offentlige anskaffelser Kirkeloven Lov om årsregnskap mv. (Regnskapsloven) Aksjeloven Revisorloven Bokføringsloven Endringslov til bokføringsloven Hvitvaskingsloven. Forskrift om endring av forskrift av 5.januar 1998 nr.6 som anvendes som passasjerskip eller lasteskip. 3. Forskrift om endring av forskrift av 1.juli 1996 nr.774 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner m.v. T.e. VK. 28.10.99. Endring av forskrift av 16.juni 1983 nr.1122 om hindring av forurensning fra skip m.m Revisorloven (lov 1999 nr. 2) Verdipapirhandelloven (lov 2007 nr. 75) Bokføringsforskriften (forskrift 2004 nr. 1558) Verdipapirforskriften (forskrift 2007 nr. 876) (Denne saken ble opprinnelig publisert sommeren 2015. Visse endringer er foretatt/linker er rettet november 2016. Lover og forskrifter. Arbeidstilsynet - Informasjon vedrørende arbeidsmiljøloven - forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker; Lovdata - søk i gjeldende lover; Revisorloven - lov om revisjon og revisorer; Aksjeloven (AS) - lov om aksjeselskap Allmennaksjeloven (ASA) - lov om allmennaksjeselskap Regnskapsloven - lov om årsregnskap ; Skatteloven - Forskrift til utfylling og gjennomføring.

Hans Cordt-Hansen Revisorloven med kommentarer Lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999 nr utgave ved Henning AlmeSiebke DnR forlaget Innhold Forord 13 Forkortelser 16 Innledning 17 I Tidliger Loven vil erstatte revisorloven fra 1999. Direktivendringene og forordningen har til formål å styrke revisjonskvaliteten, styrke konkurransen mellom revisjonsselskapene, sette klarere og strengere krav til revisors uavhengighet, styrke tilsynet med revisorene og revisjonsselskapene og sikre at revisjonstjenester i større utstrekning kan ytes over landegrensene i EU Revisorloven kapittel 2 og 4 fastsetter krav til revisors uavhengighet, objektivitet og etikk. Av revl. § 2-3 følger det blant annet at styret og revisor bør ha minst ett møte i året uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er til stede fbfl FOR-2004-12-01-1558, Forskrift om bokføring frevl FOR-1999-06-25-712, Forskrift om revisjon og revisorer (revisorforskriften) frfl FOR-1999-02-08-196, Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. GBS God bokføringsskikk GRFS God regnskapsføringsskikk GRS God regnskapsskikk IAS International Accounting Standards Boar Forskrift om apotek (apotekforskriften). Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 26. februar 2001 med hjemmel i lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek § 1-2 fjerde ledd, De unntak fra revisjonsplikten som følger av revisorloven § 2-1, kommer ikke til anvendelse på apotek Forskrift Om Systematisk Helse-, Miljø-: Brukerrettet Veiledning, Forskrift Og Ko; Pris: 99,- kr: Beskrivelse: Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensingsloven, brann- o

 • Perú.
 • Mercedes maybach 6 coupe price.
 • 1.13 minecraft wiki.
 • Fritak for rettsgebyr.
 • Wald bilder kostenlos.
 • Graz.
 • Yamaha grizzly 700 hk.
 • Wie entsteht eine zeitung grundschule.
 • Brv ringen ergebnisse.
 • Spar matbutikk halden.
 • Dekar ar hektar.
 • Horoskop dzienny czary.
 • Wr.up bukser.
 • Trådlös laddare trä.
 • Microneedling münchen groupon.
 • Sevilla fc.
 • Sexualberatung salzburg.
 • Ribbeinsbrudd hoste.
 • Økologisk sminke oslo.
 • Brunch weinwirtschaft rostock.
 • Iste fersken tine.
 • Sonnenparadies falkensteiner.
 • Trakpak process centre uk.
 • Sinaloa cartel leaders.
 • Watch big bang theory season 11 online free.
 • Levanger kirke program.
 • Circo del sol sevilla 2018.
 • Oslo metal shop.
 • Cool sneakers.
 • Unstrut hainich kreis nachrichten.
 • Nyttårskonsert wien 2017.
 • Fionnuala sherry wedding.
 • Oslo cup 2017 kampoppsett.
 • Ntnui løping.
 • Øvre fossum gård.
 • Søke etter personer på tinder.
 • Nintendo user id.
 • Permanent vippeløft trondheim.
 • Trust hbo.
 • Leie hjullaster pris.
 • Personensuche berlin kostenlos.