Home

Hva er digitale læringsressurser

DLR - Digitale Læringsressurser Uni

Kap 9 Digitale læringsressurser - Didiktikk fra digital

 1. Digital teknologi rettet mot undervisning er spennende, og mange studenter og lærere tar i bruk slike læremidler med stor entusiasme. En av de store utfordringene med digitale læringsressurser er at de ofte gir mange svar og mye informasjon, uten krav til at brukeren reflekterer rundt eller forholder seg kritisk til lærestoffet
 2. Prosjektet ConductIT skal utvikle digitale læringsressurser for dirigenter (type musikkdirigenter) over hele verden. ConductIT retter seg mot musikkstudenter og musikere som ønsker å tilegne seg kunnskap og ferdigheter som dirigenter, enten det inngår i en grad, som videreutdanning eller som et enkeltstående kurs
 3. Digitalisering er det å legge til rette for generering av digital informasjon samt håndtering og utnyttelse av informasjonen ved hjelp av informasjonsteknologi. Digital informasjon er informasjon som blir lagret, behandlet og transportert som tallverdier. Termen stammer fra ordet digit og er sannsynligvis knyttet til det å få oversikt over noe ved å telle på fingrene

Læringsressurser Læremidler, verktøy, tilnærminger og teknologi for å tilrettelegge for utvikling og læring når barn, unge og voksne har særlige opplæringsbehov. Teknologi i opplæringe Ofte reserveres ordet læremiddel til tradisjonelle lærebøker, mens lignende innhold på nett omtales som digitale læremiddel, nettressurser eller læringsressurser. I Norge skilles det mellom hva som regnes som læremidler og annet fordi det er bestemte lovkrav til læremidler, som målform og offentlige støtteordninger Hva er NDLA Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring. Vestland fylkeskommune er juridisk ansvarlige enhet for det interfylkeskommunale samarbeidet, der 10 fylkeskommuner deltar Likevel er det altså slik at vi er enige om det meste, både når det kommer til hva de største utfordringene i dagens digitale klasserom faktisk er, og når det kommer til hva de slett ikke er. Vi vil gjerne si litt om begge deler i denne artikkelen - fordi vi opplever at debatten om digital teknologi i skolen ofte tar noen underlige vendinger

IKT i utdanning/Digitale læremidler - Wikibøke

 1. Digitale læremidler og læringsressurser brukes ofte om hverandre og forstås på ulike måter. I forskrift til Opplæringsloven § 17-1 defineres trykte, ikke-trykte og digitale læremidler som elementer som er utviklet til bruk i opplæringen. De kan være enkeltstående eller tilhøre en større helhet som dekker kompetansemål i Kunnskapsløftet
 2. Digital utvikling endrer undervisning. To av tre lærere ønsker å bruke digitale læremidler i større grad enn de gjør i dag, og er stort sett eller helt enig i at undervisningen deres endrer seg i henhold til den digitale utviklingen
 3. Hva ville du gjort? barn og voksne sammen - til å gjøre seg noen erfaringer i et spillunivers hvor de møter på digitale dilemmaer. Målgruppen er barn mellom 6-9 år og deres foreldre. Publisert 1. september 2020. Tenk. Finn læringsressurser i nettvett
 4. erer
 5. Sentralt kompetansemiljø med støtte til digitale læringsressurser. Gjenstående tegn: 255 Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer
 6. læringsanalyse. Ikke alle læringsressurser kan genere relevante data fra en lærings- og undervisningssituasjon. • I dag samles data hovedsakelig fra digitale læringsressurser, digitale tester eller kartlegginger. Det blir de enkle og tilgjengelige datasporene som analyseres. Det er fortsatt mange sammensatte o

Med digitale læringsressurser satt inn i en digital storyline kan elevene få trening i å se etter problemstillinger som griper inn i flere fag og temaområder. Elevene må sette seg inn personvern og GDPR, og de må vite hva som er tillatt når de vil legge ut bilder eller informasjon om andre Den digitale utgaven av Lydrik(k) blei et spennende prosjekt der motstand, improvisasjon og eksperimentering måtte til, både for studentene og for lærerutdannerne som er involvert. Vi vil presentere og diskutere sentrale perspektiver i Lydrik(k)-prosjektet, læringsutbytter ved den studentaktive arbeidsformen og hvordan den fulldigitale gjennomføringa i 2020 kan belyse det overordna temaet.

Moss 150211

1.1 Hva er digitale læringsressurser? Program for digital kompetanse gir følgende definisjon av digitale læringsressurser: Med digitale læringsressurser menes pedagogiske redskaper som kan brukes til læringsformål og som utnytter IKT for å fremme læring via produkter, tjenester og prosesser. PfDK s. 2 Det er viktig å presisere at det er du som har ansvaret for hva som publiseres. Se delrett.no for informasjon om de fleste forhold knyttet til opphavsrett og publisering av digitale læringsressurser. Materiale som er merket med en Creative Commons-lisens kan fritt kopieres og distribueres Digitale læringsressurser for studenter i medisin og helse. I den forbindelse minner vi om at bibliotekets digitale tilbud innen medisin og helse er tilgjengelig 24/7. En forteller kommenterer disseksjonen og hva som vises, støttet av piler og tekst på videoen - Vi har som formål å vise hva som finnes der ute av nye og nyttige digitale læremidler og arenaer. Vi vil vise fortrinnene som ligger i de nye verktøyene, hvordan de kan forsterke budskap og læring og hvor fallgruvene er når skolene begynner med dette nye Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse handler om mye mer enn bare det å undervise på en måte hvor man bruker digitale læringsressurser og teknologier - det handler om nye måter å forstå lærerrollen og undervisning på

Koronaviruset: Råd om skole. Oppdatert 16. april kl. 14.40 med informasjon om gratis videoløsning til fjernundervisning. Her får du råd om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan oppfylle sitt ansvar for å gi grunnopplæring når skolene stenges Den nye loven berører digitale læremidler som nettsider, e-læringsplattformer, dokumenter, digital eksamen og apper. Hva innebærer universell utforming for deg som underviser? # Du som underviser må universelt utforme digitale læringsressurser, og under kan du lære mer om hvordan du kan gjøre dette: Universell utforming av videoe Rapporten «Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner» er nå ferdigstilt. Rapporten legger frem en løsning for tilgang til åpne læringsressurser på tvers, som skal bidra til å «stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg»

Her finner du læringsressurser for programfagene administrasjon og økonomi, sikkerhet og transport og markedsføring og salg. Du vil lære om etablering og drift av virksomheter, der økonomi, sikkerhet, markedsføring og salg blir vektlagt Hva er digitale læringsressurser? En bred definisjon er gitt i regjeringens Program for digital kompetanse - Strategiplan 2004-2008 (s. 23):. Med digitale læringsressurser menes pedagogiske redskaper som kan brukes til læringsformål og som utnytter IKT for å fremme læring via produkter, tjenester og prosesser.. Digitale læringsressurser kan være både innholdsmessige ressurser utviklet. Åpne digitale læringsressurser er fritt tilgjengelige digitale læremidler som er nyttige i læring, undervisning og forskning. De åpne digitale læringsressursene spres med åpne lisensbetingelser som for eksempel Creative Commons eller GNU fri dokumentasjonslisens Ta i bruk digitale læringsressurser som allerede finnes! Ikke alle læringsressurser og undervisning må lages fra bunnen av. Vi har samlet et utvalg nettsider, e-læringskurs, nettbaserte forelesninger og podkasts som undervisere kan bake inn i egne undervisningsopplegg Digitale læringsressurser - hva er det? Som lærer er det ikke bare teknologien i seg selv som kan virke fremmed, men også alle begrepene som følger med i kjølvannet av den teknologiske utviklingen. I takt med utviklingen dannes det en kultur og et språk

Digitale læremidler og læringsressurser Leverandørkonferanse 05.06.2018. Innhold Visjon Eleven er motivert og gleder seg til skolen. Læremiddelet må kunne tilpasses: • digital påminnelse om hva en skal ha med seg på skolen • påminnelse fra digital enhe Relevans og kvalitet er også viktig: man må vite hva som kan og bør deles, hvor og hvordan. Derfor trengs retningslinjer. Det må settes av tilstrekkelig tid og ressurser ved institusjonene til å utvikle og dele læringsressurser. Ikke minst må institusjonene kommunisere tydelig hvorfor deling er viktig DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser. Svar er utarbeidet av advokatfirmaet Kluge. DelRett drives av Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT og Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Søk etter læringsressurser. Søk. Grunnleggende ferdigheter. De grunnleggende ferdighetene Å kunne skrive, Å kunne lese, Muntlige ferdigheter, Å kunne regne og Digitale ferdigheter er integrert læreplanene for engelsk og fremmedspråk. Skriving - sirkelmodell 4 Kvalitetskriteriene!er!ment!somen!veiledning.!Det!innebærer!at!dette!dokumentet!ikke! kan!brukes!somen!ren!oprift!for!vurdering!av!alle!typer!digitale. KS Ung - Digitale læringsressurser Innhold Informasjon Oppslagstavle Kursets forside KS har utviklet flere ressurser som bidrar til å øke elevenes kompetanse innenfor samfunnsplanlegging, offentlige beslutningsprosesser, innovasjon, kommuneøkonomi, medborgerskap og lokaldemokratiets oppbygning og praksis Digital kompetanse. Hva er digital kompetanse? Hele meningen med digital kompetanse skal jo være at vi - som deltakere i samfunnet - ikke skal være nødt til å stå på utsiden, nærmest diskrimineres fordi vi ikke klarer å orientere oss i den informasjonsmengden som finnes på nettet. Vi ser jo hvordan den en OECD rapport om digitale læringsressurser Rapporten Beyond Textbooks - Digital Learning Resources as Systemic Innovation in the Nordic Countries er nylig utgitt av OECD. Jan Hylén har tatt for seg den nordiske tilstanden for digitale læringsressurser, innen Norden fnnes det tildels store ulikheter

Samiske digitale læringsressurser Med stengte barnehager og skoler over hele landet, har læring i hjemmet plutselig fått en ny dimensjon. Sametinget har derfor utarbeidet oversikt over hva som finnes av tilgjengelige samiske digitale læringsressurser, for barnehager grunnopplæringen Slik blir du en god digital støttespiller: Spør barna: Hva kan du og til å forstå betydningen av digitale læringsressurser for at digitale programmer er bedre egnet for å. Digitale læringsressurser. Eidsvoll 1814 eier og drifter Min stemme.no og tilbyr her læringsressurser for elever fra første klasse til og med videregående skole. Innholdet er åpent og gratis å bruke - for alle Å bygge inn digitale læringsressurser inn i læringsplattformen som en del av undervisning viste seg å være litt vanskeligere enn først antatt. I motsetning til YouTube, Padlet og lignende store, populære digitale ressurser, er Gyldendals ressurser og videoer vanskeligere å bygge inn pga innholdet er passord beskyttet Bergen Airport Clarion Hotel er nå fult - nye gjester kommer til nabohotellet Comfort Hotel Bergen Airport (3 min å gå) Flyplassvegen 551, 5258 Blomsterdalen. Program Påmelding . Konferansen i Bergen vil ha fokus på god praksis, effektiv læring og digitale læringsressurser utviklet for norsk skole, kultur og språk

Her kan du søke etter ulike læringsressurser ved å kombinere kompetansemål, type og ev. fritekst. forklare hva redoksreaksjoner er, og bruke derivasjon til å regne ut fart og akselerasjon når posisjonen er kjent, både med og uten digitale verktøy KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole Hva er et læringsmiljø? Bjørnar Kvernevik Publisert: 02.okt 2017 Endret: Det digitale læringsmiljø handler om hvordan IKT brukes, DelRett har som mål å bidra til at opphavsrett ikke hindrer utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser

Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) er et populært ord i skolen for tiden. Det er jobbet mye og lenge med å finne et godt svar på hva PfDK er og hvordan lærere skal få det. Udir har et svar (ja, svaret er hele rammeverket :-), men jeg har tenkt at svaret er bare så som så. Jeg liker en del av det og det er den deles der de beskriver den praktiske tilnærmingen til hvordan vi må. Samiske digitale læringsressurser. Med stengte barnehager og skoler over hele landet, har læring i hjemmet plutselig fått en ny dimensjon. Sametinget har derfor utarbeidet oversikt over hva som finnes av tilgjengelige samiske digitale læringsressurser, for barnehager grunnopplæringen LÆRING PÅ DIGITALE FLATER er praktiske konferanser der deltakerne skal oppleve at det er nyttig og anvendelig det som presenteres. Konferansene vil ha fokus på god praksis, effektiv læring og digitale læringsressurser utviklet for norsk skole, kultur og språk Digital undervisning » Læringsressurser; Dette er ressurser som med fordel kan ligge tilgjengelig for studentene å jobbe med når det passer for den enkelte. Moduler oppretter i hovedsak en enveis- og lineær flyt av hva studenter bør gjøre i et emne. Hver modul kan inneholde filer, diskusjoner, oppgaver, tester og andre læremidler

Digitale Læringsressurser

På delingsarenaen kan man dele egne læringsressurser og se hva andre har delt. Produksjonsverktøy for digitale læremidler Med produksjonsverktøyet for digitale læremidler kan man lage digitale læringsressurser, som kan inneholde tekst, lyd, bilder, video, forskjellige oppgaver og ulike typer interaktivt innhold Digitale læringsressurser om selvmordsforebygging Det er også utviklet en film som demonstrerer hvordan helsepersonell kan gjennomføre en samtale hvor målet er å lage en plan for hvordan man kan håndtere selvmordstanker. Filmen viser et eksempel på hvordan en slik samtale kan foregå

Dele digitale læringsressurser - Wiki - innsida

det er mye enklere å huske hva som skjedde når, dersom man skriver litt etter hvert (selv om det bare er noen få stikkord!) digitale læringsressurser, digital kompetanse, skoleledelse og smarte app-er (for å sitere Morten Søby, avdelingsdirektør i Senter for IKT i utdanningen) Digital kompetanse er komplekst, og innebærer en grunnleggende forståelse av teknologi, jus, medier og etikk. NorSIS erfarer at kunnskapsnivået blant yngre om hva de bør og ikke bør gjøre på internett, er relativt høy I lang tid har det i stor grad vært opp til ildsjeler i skolemiljøene å finne ut av hva skolen bør satse på. Selv om mange enkeltlærere har utviklet gode løsninger og gode opplegg for bruk av digitale læringsressurser (DL) i sin undervisning, har det i alt for liten grad vært en gjennomtenkt strategi bak utvikling og innføring av DL i norsk skole Hva er digitale læringsressurser Film - hva er profesjonsfaglig digital kompetanse . Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse handler om mye mer enn bare det å undervise på en måte hvor man bruker digitale læringsressurser og teknologier Ressurs for hørselshemmede, trykte og digitale læringsressurser. Fra www.elevkanalen.no Mitt koronaminne er en oppfordring fra statsminister Erna Solberg til elevene om å fortelle deres opplevelse av en ny og uvanlig hverdag

Digitale læringsressurser i høyere musikkutdannin

Digitale læringsressurser i nettstudier. Begrepet digital læringsressurs kan sies å være en ressurs som bruker IKT for å fremme læring. En digital læringsressurs kan være en video, en lydfil, et bilde, en nettside osv Læringsressurser på nettbrett. iPad-en kommer ferdig konfigurert med apper som vurderes av fagpersoner i kommunen, med fokus på læring og produksjon. Det er dessuten en firmaportal på iPad-en hvor eleven selv kan installere apper som er forhåndsgodkjente av kommunen. Det er ikke mulig å legge inn privat Apple ID på iPad-en Hva er en digital tvilling? En digital tvilling er en digital rekonstruksjon av noe som eksisterer i den virkelige verden. Det kan være en representasjon av et fysisk objekt, et sted, et system, en prosess eller til og med et menneske. Den digitale representasjonen speiler den virkelige tingen, og lærer og endrer seg i takt [ Om utvikling av digitale læringsressurser til bruk i litteraturundervisning på spansk Cecilie Lønn, Høgskolen i Telemark Eli-Marie Danbolt Drange, Universitetet i Agder Innledning I denne artikkelen vil vi presentere de digitale læringsressursene vi har utviklet i forbindelse med prosjektet Litteratur på nett

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Ordreprogram - NDLATysk - Die Zahlen von einundzwanzig bis hundert - NDLA

Kapitlet utforsker en løsning på dette dilemmaet, som er elevers og læreres medvirkning i design av digitale læringsressurser. Nettressurser bør forventes å fortsette å forandre seg. Derfor må meddesign fortsette gjennom hele livsløpet til nettbaserte læringsressurser, ikke bare innledningsvis Når målet er samtalebasert lesing, er det én metode som ser ut til å virke best. Brev til læreren gir førsteklassinger skrivetrening Førsteklassingene ved Vaulen skole skriver brev til læreren sin to ganger i uka når de har hjemmeskole Unntakstilstanden i Norge er ikke stas, men likevel så relevant for mediefagene. Situasjonen aktualiserer ikke bare krisekommunikasjon, men også pressens samfunnsoppdrag, offentlighet og medienes rolle i samfunnet. Praktisk arbeidsoppdrag:Koronaviruset - pressens samfunnsoppdrag. Gjør research. Les gjennom nyhetssaker fra ulike nettaviser. Sett deg inn i fagstoff om pressens. Hva er fordelen med å ha alle sine digitale læringsressurser [] 29 mai. Hva er fordelen med å ha alle sine digitale læringsressurser på en og samme plass

arbeidsmiljø astronomi Backup Blogg Blogger data Dataprogram datasikkerhet deling energi formel forskning Fronter fysikk Geofag Geografi GIS google Helse Historie hjelpemiddel ikt informasjon Internett Kalkulator Kart kildekritikk kilder kjemi kompetansesenter kunnskapsløftet Kurs Leksikon linker Litteratur lyd læremiddel læring læringsressurser Matematikk medier Miljø Naturfag. Hva lærer du? (2020-2021) Grad/tittel ved bestått studium. Ingen. Studiets læringsutbytte. Kunnskap Kandidaten. forstår sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmetoder, vurdering og de enkelte elevenes forutsetninger for læring, utvikling og danning i digitale omgivelse

Utvikler digitale læringsressurser for dirigenter over

Omtrent 60 000 elever på 8. trinn og 60 000 elever på 9. trinn har gjennomført årets runde med nasjonale prøver. Vi har tatt for oss resultatene for å finne hvilke oppgaver som de fleste elevene mestrer, hvilke som er utfordrende - og hva dette kan si om elevenes ferdigheter i den grunnleggende ferdigheten å kunne regne Opplæring og digitale læringsressurser Utbruddet av covid-19 setter press på kompetanse og kapasitet i hele helse- og omsorgstjenesten. Avhengig av pandemiens utvikling vil det bli behov for å flytte eller tilføre ressurser på flere områder Digitale læringsressurser Fram til det igjen er mulig å holde kurs med oppmøte oppfordrer vi helsepersonell til å benytte våre nettbaserte kurs og demonstrasjonsfilmer: E-læringskurs i selvmordsrisikovurderin Digitale læringsressurser er frittstående ressurser som ofte brukes i oppøvelse av enkeltferdigheter eller temaer i et fag. Conexus har flere gode leseverktøy som forenkler lærerens hverdag, øker motivasjonen hos elevene og der aktivitetsdata vises direkte i Conexus Engage

Med digitale læringsressurser mener vi i denne sammenhengen ulike typer ressurser som brukes i et læringsarbeid og som er tilgjengelige i et digitalt format. Det er ikke gitt at økt bruk av digitale læringsressurser fører til mer læring, det er derfor viktig og nødvendig å følge elever og studenters læringsproses Digitale læringsressurser - utvikle nye eller finne noe som allerede er laget Alt innhold som settes inn i en pedagogisk sammenheng i undervisning kalles gjerne læringsressurser. Dette kan være quizer, videoer, podkast, nettsider, wikier, mm Generelle digitale læringsressurser og digitale læremidler . Unibøker fra Aschehoug og CappelenDamm finner dere på Unibok.no (logg på med Feide). Unibok er digitale bøker, noen med lyd, og kan brukes gratis ut september. Unibok har flere titler som brukes ved skolen: Delta!, Vamos 1, Tracks, Gymnos, Naturfag for yrkesfag Digitale læringsressurser. Dette er digitale betalingsressurser som skolen og/eller Nordland fylkeskommune betaler for at du kan bruke. Les aviser på nett Følgende- aviser finner du brukernavn og passord til på ITSL-siden Biblioteket på Bodin; Morgenbladet, Dagens næringsliv, Klassekampen, Aftenposten, Bodø NU og Utrop Digitale uttrykksformer er kommet for å bli. «Digital lärresurse»r øker også muligheten til å variere sin undervisning. Med denne boken vil du lære mer om nye typer digitale læremidler som er tilgjengelig nå. Boken behandler også områder som skolene må ta et standpunkt kring. Noen områder som presenteres er: - Eksempler på hva.

Grunnleggende ferdigheter - læringsressurser Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. Les og skriv Dette er et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive. Regnehjelpe Digital kompetanse er en av de grunnleggende ferdighetene som skal integreres i alle fag og på alle nivåer i grunnskolen. Digitale verktøy er pedagogiske hjelpemidler i lærernes daglige arbeid med planlegging, administrasjon, undervisning og evaluering. Studiet kan tas på heltid eller deltid, er nettbasert og basert på egenaktivitet fra studentene

Artikkelens tema er bruk av digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning, og den fokuserer på hvorvidt og på hvilke måter slike læringsressurser kan brukes for å fremme kreativitet, kritisk re!eksjon og selvstendig tenking. Artikkelen åpner med noen betraktninger rundt den økende bru Hva vi gjør. Læringssenteret bistår faglige og øvrige ansatte med pedagogisk utvikling, produksjon av digitale læringsressurser, samt opplæring og veiledning i programvare knyttet til undervisning. Læringssenterets arbeid for å øke studentenes læring er understøttet av internasjonal forskning innen samstemt undervisning,.

digitalisering - Store norske leksiko

Hva er et digitalt læremiddel? pedagogiske redskaper som kan brukes til læringsformål og som utnytter IKT for å fremme læring via produkter, tjenester og prosesser. (Kunnskapsdepartement) Program for digital kompetanse: digitale læringsressurser Det svenske skoleverket har utviklet søketjenesten Spindeln for søk i digitale læringsressurser for skolebruk. Her er mye nyttig. Siden august 2012 er til og med læringsressurser fra det store internasjonale arkivet Learning Resource Exchange (LRE) søkbar i Spindeln. Bør vi..

USA er foregangslandet foreløpig. Selv om land som Korea har vedtatt at de skal kjøre digital undervisning på nettbrett til alle i løpet av 2015. Selv om skolen til Frasier Speirs i Skottland har kjørt iPad 1:1 i et år. Her kommer en sniktitt på hva som skjer langs skolefronten i USA midt mellom oppdateringer [ Utgangspunktet for prosjektet er behovet for digitale læringsressurser som gir barn og unge god basiskunnskap rundt digitale ferdigheter. Behovet for digitale læringsressurser innenfor IKT på lokale og nasjonale språk i Afrika er stort ettersom undervisningen, spesielt for de yngste barna Den digitale plattformen Free Learningvil også ha langsiktig verdi som en innholdsrik kilde til lese- og læringsressurser på språk barn i mange utviklingsland behersker. Per i dag omfatter søket over 11000 digitale ressurser på 150 språk. Planen videre er å gjøre innholdet tilgjengelig på over 250 språk innen utgangen av året Hva har rektor med digitale verktøy og - undersøkelser viser at elever med god/svak digital kompetanse er god/svak i andre fag og ferdigheter. mdiler til dig verktøy/læringsressurser, bruk av lms. Kvalitet; kartlegg av (sjekk hennes pp- for resten av punktene på kvalitet) Lagt inn av Dahlberg kl. 12:37

Læringsressurser www

Tilgang til digitale læringsressurser UiB kjøper inn digitale bøker og tidsskrifter som du får tilgang til fordi du er student ved UiB. Bruker du universitetets nettverk, enten på universitetets datamaskiner eller din egen, får du automatisk tilgang til alt vi har (les mer om hvordan du kan sjekke om UiB har digital tilgang ) Digitale læringsressurser i skolen, hvem er produsentene og hva kan vi forvente? Heidi Austlid, administrerende direktør, IKT-Norge. De bruker læremidler. Yngve Slettholm ledet panelsamtalen mellom tre lærere, noe som fikk frem et friskt blikk på hva som er den reelle brukersituasjonen i mange norske skoler

Innlegg om digitale læringsressurser skrevet av Dag Rune Ramstad. SANU - Samarbeidsgruppen for nettsteder i utdanningssektoren - har fått undersøkt studenter og kommende studenters forventninger til bruk av digitale læringsressurser i norsk høyere utdanning. Rapporten Dagens og morgensdags studenters forventninger til digitale læringsressurser i høyere utdanning, kan lastes ned fra. Salaby er vårt digitale læringsunivers for barnehage og grunnskole. Her finner du læringsressurser i de fleste fag. Gjennom ulike oppgaver, spill, filmer og temaopplegg gis elevene en engasjerende måte å lære fag på Og læreren må forstå hva den betyr for lærerprofesjonen og hvordan fagene forandres. Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse handler om mye mer enn bare det å undervise på en måte hvor man bruker digitale læringsressurser og teknologier - det handler om nye måter å forstå lærerrollen og undervisning på

Læremiddel - Wikipedi

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og på videregående skole. Sjekk ut nettsiden deres her Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse Kartleggingsmateriellet for grunnleggende norsk er et pedagogisk verktøy for kartlegging og opplæring av minoritetsspråklige elever. For å støtte den pedagogiske vurderingen som ligger i kartleggingen er Udirs kartleggingsmateriell konkretiseret og gjort aldersadekvat av veilederne i migrasjonspedagogikk i Bergen kommune Hvorfor bruke digitale læringsressurser? Forestill deg at vi skal lære om blodomløpet. Vi kan lese i en bok, titte på bilder og tegninger, og kanskje fortelle litt om hva vi vet om blodomløpet. Med tilgang til en datamaskin kan vi også se på animasjoner hvor vi kan følge blodets gang gjennom kroppen Medielab tilbyr veiledning og produksjon innen læringsdesign og utvikling av digitale læringsressurser. I tillegg til pedagogisk kompetanse tilbyr vi produksjon og rådgiving innen læringsdesign, webutvikling og programmering, grafisk design og visualisering, medieproduksjon og formidlingsstøtte

Helsearbeiderfag Vg2 - Hjelpemidler - NDLA

Hva er NDLA - Om NDLA Nasjonal digital læringsaren

Hva lærer du? Kunnskaper. Du skal utvikle kunnskaper om, og innsikt i, den historiske utviklingen av ulike typer læremidler og digitale læringsressurser (trykte, visuelle, ekektroniske med mer) i lys av læreplan- og utdanningstradisjon i landet muligheter som digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser gir for tilpasset opplæring og spesialundervisning • kan tilpasse sin lærerrolle til ulike aktiviteter og variere mellom rollen som veileder, retningsgiver, deltaker og formidler i digitale omgivelse DLR - Digitale Læringsressurser. Sist endret: 24.04.2020 Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter. Læringsressursene kan benyttes der du har. Gode digitale læringsressurser - hva er det? : LOR ved NTN . DLR - Digitale læringsressurser og delingskultur på HVL. Rull ned til innhaldet. Innlegg. Lagt ut 1. juni 2018 Hva er skole i fremtiden? Stikkord: konnektivisme nettbasert video kommunikasjon læringsstiler Tilgang på teknologi og internett for alle har ført til store endringer i hvordan vi lærer

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Hva betyr kommunikasjon? - NDLARestaurant- og matfag Vg1 - Hva heter utstyret? - NDLA

Digitale læremidler og læringsressurser Leverandørkonferanse 05.06.2018. Visjon Eleven får maksimalt Bedre oversikt over hva skolene det de kjøper og hvor store kostnader som er påløpt Vite hvilke systemer som brukes i skolene og som behandler personvernopplysninger Styring av den pedagogiske og didaktiske utviklingen av skolene HVA KAN KOMMUNEN GJØRE? bruk av digitale verktøy er en forutsetning for å fungere i dagens samfunn. Skoler og utdanningsinstitusjoner er læringsarenaer hvor fysisk utforming, organisering, teknologi og digitale læringsressurser og kunnskailder av høy kvalitet Forskningsprosjekt om tekstkompetanse og læring. Vi er en forskergruppe ved Universitetet i Agder (UiA) som skal gjennomføre et toårig forskningsprosjekt om Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning.Vi vil utforske hvordan digitale læringsressurser tas i bruk og integreres med mer tradisjonelle tekster og kommunikasjonsformer i ulike fag i GLU 1.1 Anbefalingen om at arbeidet med utvikling av digitale læringsressurser skal gjøres obligatorisk i alle studier innen 2007, er god, men Forskerforbundet tviler på om den er realistisk. Dette krever blant annet at de faglig ansatte skal kunne undervise og veilede studentene i dette arbeidet, noe bare de færreste faglig ansatte vil ha forutsetninger for i dag

 • Coq10 norge.
 • Bowling frühstück.
 • Biggest lake in south america.
 • Test textilkombis mittelklasse.
 • Bilder mit mehreren ebenen.
 • Indisk vegetar curry oppskrift.
 • Det er den draumen modernistisk.
 • Bosch solo maskiner.
 • Xbox live filmer.
 • Operasjonssår som ikke vil gro.
 • Panama språk.
 • Osterbasteln mit gips.
 • Fahrrad gadgets deutsch.
 • Fritzbox 7590 angebot.
 • Bmw e90 problemer.
 • Det er typisk norsk.
 • Partere betydning.
 • William turner actor.
 • Kaskade kryssord.
 • Hvordan få six pack jenter.
 • Bobcat anbauteile.
 • Dur på engelsk.
 • Viber free download for pc windows 10.
 • Martina navratilova 2016.
 • Lumbosacral overgangsvirvel.
 • Presten episode 3.
 • Armadillo range.
 • Jens johannessen solgt.
 • Hva brukes leppefisk til.
 • Svenska jakttidningar.
 • Nasjonal veileder i diabetes.
 • Best warlock spec legion.
 • Studentenwohnheim berlin miete.
 • Rubber ink stamp effect.
 • Bayern munchen stadium.
 • Gipsanker kg.
 • Bursdagspynt.
 • Papler og pustler.
 • Deilig er jorden engelsk versjon.
 • Formspråk kryssord.
 • Roaf papir 2018.