Home

Hva er stumme kilder

I arbeidet med kilder er det nødvendig å kjenne noen sentrale begreper. I det følgende skal vi se nærmere på hva som menes med begrepene levning, talende og stumme kilder, normative og berettende kilder, samt primær- og sekundære kilder En kilde er opphav til kunnskap eller informasjon, for eksempel en person med kjennskap til et saksfelt. Det er vanlig å skille mellom kilde (avsender) og kildematerialet (det som formidles, muntlig utsagn, skriftlig dokument, digitalt materiale). En førstehåndskilde eller øyenvitnekilde har selv opplevd eller erfart det vedkommende uttaler seg om, mens en annenhåndskilde refererer til. 2.1.4 Stumme og talende kilder Fyll inn riktige ord og begreper. Et rettsdokument er et eksempel på en såkalt talende hemmelig skravlende kilde, mens et sverd uten dekorasjoner slire inskripsjoner regnes som en stum kilde

Kilder - Cappelen Dam

Stumme lyder To slags feil Stumme bokstaver er ett av de forholdene som gjør norsk rettskrivning vanskelig. De gir opphav til to slags stavefeil. Det vanligste er at en lar være å skrive stumme bokstaver. En kan for eksempel skrive «stunn» i stedet for stund og «jøre» i stedet for gjøre. Men e Stumme kilder: Slike kilder omfatter funn fra forhistorisk tid, men f.eks. også nyere bygninger, våpen og redskaper som forteller noe om hvordan folk levde. Beretninger: Talende kilder kan brukes som beretninger, dvs. at materialet forteller noe mer konkret om fortida, om hva som faktisk skjedde og ikke overlater så mye til forskerens fantasi 1. Hva er spørsmålet mitt? I trinn 2, spørsmålsformulering, presiserer vi problemstillingen og bestemmer type kjernespørsmål. Dette er viktig for å finne relevant forskningsbasert kunnskap effektivt. Du må for eksempel bruke andre kilder for å finne forskning på spørsmål om pasienterfaringer enn på spørsmål om effekt av tiltak. 2

For retningslinje på Wikipedia, se: Wikipedia:Bruk av kilder Kilde (eller kjelde) har flere betydninger: . Kilde (vann) - en kilde er et sted hvor vannet naturlig strømmer fra grunnvannet til jordoverflaten Kildevann - vann av spesiell kvalitet; Kilde (opprinnelse) Kildesortering - sortering av avfall ved opprinnelsen; Semantikk: . Kilde (historievitenskap) - historievitenska Det er ikke nødvendig å oppgi kilder hvis du skriver noe som er allment kjent og akseptert. Du trenger for eksempel ikke å oppgi kilde hvis du skriver at Norge stemte nei til EU i en folkeavstemning i 1994. Å referere til kilder # Å referere er å oppgi hvor du har hentet informasjon fra, dvs. oppgi hvilke kilder du har brukt Kildekritikk er en metode som benyttes både for å vurdere avsenderen av informasjon og troverdigheten til informasjonen. Metoden benyttes både av de som bruker mediene og av de som lager medieinnhold.I sin aller enkleste form er kildekritikk å stille seg to kritiske spørsmål: Hvem er kilden? Hvor troverdig er det som sies akkurat her? Det er vanlig å skille mellom kilden (avsenderen) og. Når man skal finne ut av om en kilde er kritisk eller ikke, må man se på hvem som er avsender av stoffet. Det første man kan se på er hvorfor nettsiden er publisert. For eksempel er Studieweb.no publisert for å hjelpe elever, mens forskjellige blogger eller nettaviser kan ofte ha en økonomisk gevinst ved å framstille et produkt de får betalt for å skrive om

Hva er ei litteraturliste? Ei litteraturliste er ei oversikt over alle kildene du har brukt. Den kalles også for referanseliste eller bibliografi. Litteraturlista begynner på ei ny side sist i oppgava, og kildene skal føres opp i alfabetisk. Hvordan lista skal settes opp, kommer an på stilen du har valgt. Her skal vi vise to typer listeoppsett Men uansett hva kilden er, er grunnregelen den samme: Når du henter fakta, tanker, idéer, synspunkter og korte eller lange sitater fra en eller flere kilder og bruker disse i eget arbeid, skal det gå klart fram hvilke kilder du har benyttet deg av. Du skal med andre ord ikke gi inntrykk av at andre sine tanker, idéer, synspunkter og resultater er dine egne

kilde - opphav - Store norske leksiko

 1. Hva er forskjellen mellom sekundære og primære kilder? • En skaper en primær informasjonskilde hver gang han sender en e-post, tar et bilde eller skriver noe i sin dagbok eller journal. Dette skyldes at disse objektene gjenspeiler dine meninger eller tilstanden til et objekt hvis bilde ble tatt på den tiden
 2. Leksikon er en annenhåndskilde, og alt innhold som blir publisert i Store norske må kunne begrunnes og møte krav til validitet ved å ha dekning i andre kilder og fagkunnskapen ellers.. Dersom påstandene i artikkelen er vel kjent i ditt fagområde, trenger du ikke å kildebelegge dem. Da går du ved ditt navn god for at påstandene er gyldige
 3. Muntlige og skriftlige kilder . De skriftlige kildene er som navnet tilsier nedskrevne dokumenter som kan fortelle oss noe om et tema. Om vi er på jakt etter informasjon om for eksempel en konfirmasjon, kan kirkebøkene være en skriftlig kilde til dette.. De muntlige kildene er de kildene du kan snakke med. Om du for eksempel ber bestemor om å fortelle om sin barndom, er hun en kilde til.
 4. Å henvise til kilder er en viktig del av vitenskapelig kommunikasjon. Det finnes en rekke kilder som kan være aktuelle å bruke innenfor ditt fagfelt, og derfor er det viktig å kunne vurdere hvilke som passer til hva når du skal skrive et vitenskapelig arbeid. Når du skal argumentere for et synspunkt er det lurt at du støtter deg på tidligere forskning som bygger opp om din
 5. E-biblioteket. E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.. Søk i e-biblioteket på global.no

2.1.4 Stumme og talende kilder - Portfoli

Historie/kilder - kragerovgs

Hei, jeg har skrevet en rapport i naturfag. Har dermed kommet til den delen der jeg skal skrive feilkilder, vet nå ikker hva det er:/ Forklaring som står på arket: Feilkilder: dere skal altid vurdere om det er feilkilder knyttet til det dere har gjort og hva disse feilkildene kan være! her viser. Hvordan arbeider arkeologen? Spor etter menneskelig aktivitet i jorda Alt før 1536 er fredet C14-metoden Årringer Pollen Hvordan arbeider historikeren? Historisk tid: ca 800 i Norge Jobber med de skriftlige kildene Jo nærmere vår tid, jo rikere materiale Hva, hvordan o SoMe er nylig oversatt og validert i Norge (Sørensen mfl., under vurdering). I tillegg til å være et redskap for populasjonsbasert studier, er det tenkt brukt i kliniske kontekster for å kartlegge hva slags kilder pasienter med ulike lidelser tar i bruk for å skape mening i tilværelsen Denne tilnærmingen til kildekritikk innebærer ikke store endringer i synet på hva kilder er, eller hva historikere gjør. Innen historiedidaktikken, derimot, har Wineburg og hans senter for historiedidaktikk ( Stanford History Education Group ), utviklet et langt mer systematisk og omfattende repertoar i opptrening av unge og uerfarne i kildekritisk lesing

Det som kanskje har fortalt oss mest om hvordan menneskene levde under vikingtiden er alle de stumme kildene de har lagt igjen etter seg. De store vikingskipsgravene som ble gravd ut på 1800-tallet og raskt brukt i nasjonalromantisk øyemed er forteller oss enormt mye om de kunnskapene og ferdighetene som befolkningen satt på Stumme bokstaver; Ba, ga, sto, dro eller bad, gav, stod, drog? Hvorfor har vi alle disse fortidsformene av be, gi, stå og dra? Og hva er best å bruke? Bestseller eller bestselger? Hvorfor heter det bestselger i ordboka når folk uansett sier bestseller, som på engelsk Det er viktig å være kritisk til kilder. Historikere, og også du som elev, må derfor utøve det vi kaller kildekritikk. Det vil si at vi må finne ut hvor godt egnet en kilde er til å belyse en problemstilling Her finner du kildene til mikroplast, og du finner også noen av de tiltakene som kan settes inn for å redusere utslippene til havet. Foto: Merethe Hommelsgård. Hvert år oppstår det ca 10 000 tonn mikroplast i Norge. Hvor mye av dette som havner i ferskvann og havet er vanskelig å fastslå sikkert Hva er stumme kilder og hva er talende kilder innenfor historie? Du kan få svar på dette og mye mer i Studienetts veiledning om Historisk metode og kildebruk. I. Som regel må du bruke kilder når du skal skrive egne oppgaver. Det er mange forskjellige typer kilder som kan brukes. Definisjoner kan du ofte finne i oppslagsverk

Kildevalg - Helsebiblioteket

Hva er autoritative kilder? For noen kildetyper finnes det spesifikke steder hvor du må finne kildene og henvise til: For gjeldende lover er Lovtidend, lovsamlingen eller Lovdata, autoritative kilder som du kan henvise til uten å spesifisere hvilke du har brukt Fordi det er vanskelig å spore hva som faktisk er brukt som kilder i Wikipedia må en oppgitt kilde ofte forstås som dokumentasjon av et omtalt forhold. Ikke tolk en oppgitt bok som en påstand om at en tilfeldig skribent har anvendt denne spesifikke boken som grunnlag for en vilkårlig påstander, kun der det eksplisitt er vist til boken vet en at påstanden eller forholdet kommer fra den Vi fant 59 synonymer for kilde.Se nedenfor hva kilde betyr og hvordan det brukes på norsk. Kilde har flere betydninger, avhengig av sammenhengen. 1 -avspark, barndom, begynnelse 2 -avstamning, bånd, enhet 3 -begynnelsessted, belegg, informant 4 -bekk, brønn, cisterne Se alle synonymer nedenfor Her finner du informasjon om kildebruk og hvordan du skal unngå plagiering. Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering

En historikers oppgave er å finne ut hva som har skjedd i fortiden. De må kunne forklare hvorfor hendelser og fenomener oppsto og hvilke konsekvenser de fikk for videre tid. De prøver å finne svar gjennom forskjellig kilder. Hypoteser er foreløpige antakelser om en ting har skjedd Du må selv vurdere hva som er relevant for din oppgave, og velge ut de deler av kildens innhold som du vil referere. Resymeet skal bare inneholde hovedmomentene. Det er viktig at du er bevisst i valg av ord og formuleringer, slik at du er lojal mot kilden du gjengir og ikke kommer i skade for å fordreie meningsinnholdet Hva er galt. Jeg får ikke søkt etter ett eneste navn i noen folketelling. Er det noe galt her eller hva er det som skjer. Jeg bruker alle andre kilder, men folketellingene nekter å gi meg noe. Noe jeg burde visst her? TSK Hva er primære og sekundære kilder? Engasjerende aktiviteter for historiestudenter inkluderer hvordan du får et dokument, primære og sekundære kilder og eksempler Tipsene nedenfor passer best for ungdomsskolelever, men du kan tilpasse tipsene til yngre barn ved å forklare på din egen måte. Kort sagt handler kildekritikk om dette: Det gjelder å finne flere kilder som har greie på saken og som ikke har motiv for å lyve. Fire spørsmål til kilder Hva sier nettet selv o

Det er utrolig hva du kan finne hvis du er heldig. Kanskje har en gammel tante eller onkel en kasse stående på loftet hvor du kan finne kilder som forteller mer om dine forfedre. Kommer du over gamle brev kan det være en skattekiste av opplysninger. 3. Ta vare på kildene. Det er lurt å være systematisk fra første stund OsloMet - storbyuniversitetet - Det er viktig å finne fram til gode og relevante kilder når du skriver oppgaver. Bruken av referanser er en del av grunnlaget for vurderingen av din oppgave. En god oppgave kjennetegnes ved at kilder er oppgitt og brukt på riktig måte Da lærer du deg etter hvert å være kildekritisk og vurdere hva slags kilder du kan stole på. Kildekritikk handler også om å vurdere kildens brukbarhet. Selv om en kilde er full av faktafeil og løgn, kan den likevel fortelle oss noe, for eksempel om den som har skrevet kilden

Når du siterer direkte fra kilder i din tekst er det to måter å gjøre det på. Den første er når du siterer tekst som er på mindre enn ca 40 ord. Da skal du markere teksten som er direkte sitat med doble anførselstegn. Brukes det doble anførselstegn i teksten du siterer fra, skal du gjøre dette om til enkle anførselstegn Litteraturlistene i Store norske leksikon skal gi leserne tips til relevant litteratur om temaet. I tillegg kan man her legge inn nødvendige referanser til kilder brukt i teksten. Litteraturlistene kan innholde alle typer publikasjoner; bøker, tidsskrifter, nettsider med mer. Dersom publikasjonen er tilgjengelig på nett skal den lenkes til Selv om kommersielle kilder kan være dyre, kan de gjøre en betydelig forskjell i et designprosjekt og kan være en verdig investering for en grafisk designers samling. Hvis du vurderer å kjøpe kilder, bør du vite skillet mellom en kommersiell kilde og hva er fordelene som.

På side 11, 14 og 16 er det avbildet stumme kilder. Hva kan disse kildene fortelle oss om menneskene og de samfunnene de levde i? b) Skrevne kilder På 3000-tallet f.Kr. oppfant folk i Midtøsten. Lær hva vitamin B1 (tiamin) er for, de beste kildene til mat, sykdommer forårsaket av mangel, og hva det er for helsemessige fordeler. Vitamin B1 er en del av B-kompleks vitaminer og kan i utgangspunktet finnes fra de samme kildene. Det er også kjent med navnet tiamin som for en stund var. Hva er en kildehenvisning? NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Kort video om kildehenvisning for dem som jobber med 3.851 views 9. mai 2017. NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR... 02:23. Hvorfor bruke og vise til kilder. 1.306 views 9. mai 2017. NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR... 03:02. Henvisning i tekst. 4.630 views 28. april. Kilde har flere betydninger: For retningslinje på Wikipedia, se: Wikipedia:Bruk av kilder • Kilde (vann) - en kilde er et sted hvor vannet naturlig strømmer fra grunnvannet til jordoverflaten • Kildevann - vann av spesiell kvalitet • Kilde (opprinnelse) • Kildesortering - sortering av avfall ved opprinnelsen Semantikk: • Kildekritikk - historievitenskap • Kilde (journalistikk. Kilden er et topp moderne kinobygg som gir publikum det beste innen både teknikk og komfort. Senteret har 9 saler og 1.218 seter og huser det beste innen kinot

Kilde - Wikipedi

Hva er egentlig omega-9 fettsyrer og trenger du ekstra tilskudd av dette? Les mer om omega-9 på møllers.n Bare 1,7 prosent av kildene som uttaler seg i norske nyhetsmedier er over 67 år. Barn og ungdom er også sjelden kilder i nyhetsmediene. En kvantitativ analyse av 1871 kilder i 911 artikler fra 14 mediehus i 2015 viser at den typiske kilden er en mann mellom 20 og 66 år Hva er en kilde tekst? En kilde tekst kan være en av flere forskjellige ting, avhengig av i hvilken sammenheng begrepet brukes. I litteraturen, kan det referere til den opprinnelige versjonen av en tekst som har blitt tilpasset eller oversatt. Historikere bruker begrepet

Med kildekritikk menes at man skal være kritisk til den kilden man har hentet informasjon ifra. Kilder kan være, radio, tv, aviser, bøker, bilder, internett m.fl. Allerede på 1800-tallet ble kildekritikk som metode utviklet av historikere og blir i dag brukt i de fleste fag Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett Kilder til L-serin: L-serin finnes naturlig i matvarer. Oversikten nedenfor viser hvilke matvarer som inneholder mest L-serin. De fleste av dem er matvarer med mye protein, slik som meieriprodukter, kjøtt, biff, kylling med flere

Kornvarer er den viktigste kilden til stivelse. En annen viktig kilde i norsk kosthold er poteter.Mange belgvekster, for eksempel erter, bønner og kikerter, er også rike kilder til stivelse.De stivelsesrike matvarene inneholder som regel også vitaminer i B-gruppen, mineralstoffer og kostfiber. Ikke minst belgvekster er ofte rike på viktige mineraler og vitaminer, og er i tillegg en god. Stumme kilder kan likevel indirekte fortelle--Hverken eller verken? - sprakradet.no.Hverken eller verken? Hva er riktigst av hverken og verken, og hvorfor brukes begge deler?--Bibel - bibel.no.Spesialprodusert Bibel eller NT Vitamin E er også viktig i beskyttelse av våre celler fra oksidativt stress, noe som er assosiert med redusert risiko for kroniske sykdommer slik som kreft og Alzheimers. Gode kilder til vitamin E er matvarer, slik som olivenolje, kokosolje, avokado, spinat, nøtter og andre kornvarer

Les rapporten. Søk i åpne kilder - hva er lov? (pdf, 1,5 MB) Om rapporten. Hovedkonklusjonen i rapporten er at de ikke finnes noen absolutte hindringer i regelverket mot at utlendingsmyndighetene bruker informasjon som ligger åpent tilgjengelig på internett i forbindelse med saksbehandling Hva forsker kjønnsforskere på i dag? Spørsmålet kan synes enkelt, men viser seg raskt å være nokså omfattende. Vi inviterer sentrale kjønnsforskere i Norge til en ny kronikkserie der vi nettopp spør hva kjønnsforskning er i dag Her er de beste kildene til karbohydrater Du kan ikke bare se på karbohydratinnholdet for å finne ut om en matvare er sunn. KARBOHYDRATER: Ofte er det ikke andelen karbohydrater i den enkelte matvare som er problemet, men mengden karbohydratrik mat som inntas i løpet av en dag eller uke

Bruke og referere til kilder - Wiki - innsida

Søk i åpne kilder - hva er lov? Rapport til Utlendingsdirektoratet juni 2019 Av Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS. S_7911865/2_22217555 . Foretaksregisteret T +47 21 95 55 00 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS NO 898 783 812 MVA F +47 21 95 55 01 Filipstad Brygge 1, Postboks 2043 Vika , 0125 Osl Gode kilder til jod er for eksempel brunost (en brødskive med brunost dekker 20-40 % av anbefalt inntak), egg, torsk og makrell i tomat. Anbefalt inntak av jod. I tabellen nedenfor, ser du hvor mye jod det er anbefalt at vi får i oss per dag. I figuren under tabellen, ser du hva slags mat som er de største kildene til jod i det norske. Resten er tapt som film. Men det finnes andre kilder til kunnskap. Med stillbilder, programmer, annonser, plakater og protokollbøker viser vi frem sporene etter denne tapte perioden i norsk film. Stumme filmspor. Norsk spillefilm før 1920 Sted: Nasjonalbiblioteket Hver uke gir vi ut et nyhetsbrev på epost med hva som skjer i Oslo Kilder til norske, danske og svenske retningslinjer samt fagprosedyrer er Helsebibliotekets retningslinjebase (6), Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer (7), Helsedirektoratet (8), Sundhedsstyrelsen (9) og Socialstyrelsen (10). En av de beste kildene til engelskspråklige retningslinjer er National Guideline Clearinghouse (11)

Hva er korn, Frukt og grønnsaker kilder? Komplekse karbohydrater eller gode karbohydrater, er slow-fordøye karbohydrater. Komplekse karbohydrater kommer fra planter og kan finnes i matvarer som hele korn, grønnsaker og noen frukter. Høy i fiber, komplekse karbohydrater brytes langsomt ned Og hva betyr det at mange menn støtter opp om en konservativ familieforståelse som søker å gjenskape forsørgerrollen samtidig som forskning viser at menn er lykkelige i likestilte familier? Forskerne Svenkerud og Ballangrud har sett på medienes bruk av kvinnelige og mannlige professorer som kilder i VG og Aftenposten, og i hva slags saker de bruker dem som kilder Kilder: Hva er et helhetlig krisesentertilbud . Anbefalt lesning. Moen, L. M. m. fl. (2018) Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner - kartlegging av kunnskap for veien videre. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Bakketeig, E. m fl. Hva er farene ved To elektriske kilder koblet til samme elektriske panelet? Sekundære elektriske kilder er koblet til det elektriske panelet av heller, overføre brytere, eller en grid-tie inverter (GTI). Overførings brytere er vanligvis brukt til å koble backup generatorer til et elektrisk panel. GTI s brukes når du kobler En av de vanligste formene for sukker er fruktose. Å forstå hva fruktose er, hvordan den brukes, hvor den blir funnet, Både sukrose og fruktose er raffinert fra naturlige kilder. Sukrose kommer fra planter, som sukkerrør, og små mengder fruktose finnes i bær, meloner og epler

Tyding av skannede kilder ; Hva er pikenavnet til Marie Severine? Hva er pikenavnet til Marie Severine? Av Birger Carlsen, 5 timer siden i Tyding av skannede kilder. Del Følgere 3. Svar i emnet; Start nytt emne Kildene føres alltid opp i litteraturlista bakerst i oppgaven. All litteratur som har blitt sitert, må føres opp i en egen litteraturliste som settes opp i alfabetisk rekkefølge. Det er to regler som sier noe om hva som skal stå i denne lista Slik refererer du til kildene dine Når du skal skrive innleveringsoppgaver på skolen er det et krav at du viser til kildene du har hentet informasjonen din fra. Dette gjøres normalt ved å sette opp en litteraturliste, også kalt referanseliste eller bibliografi, på en egen side helt til slutt på oppgaven din. Et godt arbeid Fortsett å lese Hvordan sette opp litteraturlist Det er med andre ord ikke mulig å komme med aldri så fornuftige betraktninger om kildene ikke er i orden, og du blir neppe vurdert snillere av en sensor hvis pensumbok du nettopp skrev nedsettende om. Vi får hele tiden høre hvor viktig det er at vi fører kildene korrekt, men vi får aldri vite hva som er riktig henvisningsmåte Men hva er poenget med kildesortering? Svarene finner du her. Du kan også velge avfallstype under for å lese mer om den enkelte avfallstype. Hva er sortere.no? På sortere.no finner du ditt nærmeste returpunkt, informasjon om hvordan ulike typer avfall sorteres, samt kunnskap om gjenvinning og miljønytte

kildekritikk - Store norske leksiko

Det er ikke nødvendig å oppgi sidetall dersom du i teksten bruker mer generelle ideer fra et verk. Ved sitat fra nettside oppgir man avsnittet sitatet er hentet fra. Eksempel: (Stabell, 2018, avsnitt 4). At det er god skikk å introdusere kilden tidlig i avsnittet slik at du gjør det klart at du bruker en kild Hva er en primær kilde i forskning? Primærkilder er dokumenter som gir kontoer fra den faktiske deltakere eller vitner til en hendelse eller gjenstander som dokumenterer en svunnen tid. Primærkilder kan eksistere i ethvert medium; kildens innhold utelukkende avgjør om dokumentet er e Det er viktig at det kommer tydelig frem hvilke deler av teksten din du har hentet fra hvilke kilder, og hva som er dine egne betraktninger. Det er dette som menes med å bruke kilder på en «etterprøvbar måte»; leseren skal enkelt kunne skjønne hvilke kilder du har brukt hvor, og kunne finne ut om de faktisk sier det du bruker dem til

Vitenskapelige artikler publiseres av forskere for å offentliggjøre nye forskningsresultater. Det stilles mange krav til en vitenskapelig artikkel: Forskningsresultatene som presenteres skal gi oss ny innsikt om et emne. Resultatene skal være etterprøvbare slik at de kan anvendes i ny forskning senere. Den vitenskapelige artikkelen skal leses, vurderes og godkjennes av andre forskere. Hjemmeeksamener høstsemesteret 2020. Høstsemesteret 2020 arrangeres det mange korte hjemmeeksamener (2- 6 timer). Vi gjør oppmerksom på at de samme reglene for sitat- og kildebruk gjelder for disse som for lengre eksamener (semesteroppgaver o.l.).. På eksamener med varighet på seks timer eller mindre, er det ikke påkrevd med litteraturliste Gå til Finn kilde. Finn kilde er en søkefunksjon som søke i kildeinformasjonen til de mange tusen arkivkildene som er lagt ut i Digitalarkivet, slik at du kan finne ut hva slags arkivmateriale som er digitalt tilgjengelig. Du kan for eksempel søke etter arkivmateriale med tilknytning til et bestemt sted, en bestemt tidsperiode eller et bestemt tema

Karbohydrater er kroppens hovedkilde til energi. Inntaket av karbohydrater bør ligge på 45-60 energiprosent. Sunne kilder til karbohydrater er grove kornprodukter, grønnsaker, frukt og bær Kildekritikk er et redskap for å avgjøre hvordan man skal tolke kilder. Innen nordisk og tysk historieskrivning regnes den kildekritiske metode som et helt sentralt element i historikerens arbeid. Kildekritikken bidrar til at man kan avgjøre hvordan man skal vektlegge ulike kilder, hvordan man avgjør konflikter mellom ulike kilder og hvordan man tolker kilden

Vitamin B6 (pyridoksin): Hva er det for, fordeler og kilder i mat. Hva er fordelene med pantothensyre? Ta en titt på de viktigste fordelene med vitamin B5 til vår helse: 1 - Lavere kolesterol. B5 kan virke i produksjon av kolesterol, så det er i stand til å senke LDL, som regnes som skadelig kolesterol i kroppen vår Man kan si hva man vil om Wikipedia, men til syvende og sist er det hva som står i det som betyr noe. forskning.no ba tre fagfolk om å sjekke hva nettleksikonet skriver om deres fagfelt FODMAP er en samlebetegnelse for ulike grupper av tungt fordøyelige kortkjedede karbohydrater. Matvarer med høyt innhold av FODMAP er vist å kunne gi økte mage-tarmplager hos personer med irritabel tarm (IBS), mens det å redusere inntaket av disse karbohydratene er vist å kunne gi symptomlindring hos personer med IBS. Kilder og kildekritikk. Kilder i historisk sammenheng er normalt alle spor etter menneskelig virksomhet, enten de er fysiske eller mentale. Med kildekritikken forsøker man å avdekke innholdet til kilden, og om den er egnet til å løse den oppgaven vi arbeider med. Vår tids enorme informasjonstilfang medfører at kravene til kildekritikk bare blir større

Hva er en god kilde? - Studieweb

Hva er en skikkelig kilde? Regnes menneskerettighetsorganisasjoner som gode kilder? Hva synes dere? Jeg ser at enkelte her inne bruker endel tvilsomme kilder som for. Org nr: 952 330 071. WWF Verdens naturfond er en del av WWF-nettverket. Besøk WWF Internationa

Norsk - Litteraturliste - NDL

KRLE er et fag der man tradisjonelt har brukt læreboka i utstrakt grad. Noen av lærebøkene er jo gode kilder, men hva slags alternativer finnes? Dette blogginnlegget handler om hvordan bruk av flere kilder enn læreboka kan bidra til å øve opp kildekritikk når man arbeider med temaet islam på 4.trinn. Av Solveig Schjerpen Hva er hydrotermale kilder? Til tross for sin avskrekkende utseende, hydrotermale ventiler støtte et fellesskap av marine skapninger. Her kan du lære definisjonen av hydrotermale ventiler, hva de er like som et habitat og hva marine skapninger bor der Hva er forskjellen mellom opphavsrett og varemerke? Hva med patenter? Opphavsrett er bare én form for immaterielle rettigheter. Det er ikke det samme som varemerke, som beskytter merkenavn, slagord, logoer og andre kildeidentifikatorer fra å bli brukt til visse formål av andre. Det er også noe annet enn patentlover, som beskytter oppfinnelser hva betyr opphavsrett? hva er det lov å gratis å dele med andre innenfor opphavsrett, og hva er ikke lov/gratis å dele med andre. account_circle. SVAR. Besvart 03.11.2016 21:36:07. Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid

Lær deg å bruke kilder riktig Studentsider

De og andre kabbalistiske kilder beskriver strukturen til den øvre verden, hvor den stammer fra og hvordan hele universet ble til. Boken til Yehuda Ashlag, Talmud Eser Sefirot (The Study of the Ten Sefirot) , er ment som et hjelpeverktøy til studentene, med spørsmål og svar, forklaringer og materiale som bør repeteres Hva er symptomene på pantotensyre-mangel? Pantotensyre-mangel ses så godt som aldri, kun ved ekstrem underernæring eller når en får en syntetisk kost uten pantotensyre. Ut ifra dette vet man at mangel kan føre til tretthet, hodepine og diaré. Hva er symptomene på overdosering av pantotensyre? For stort inntak kan gi diaré

Forskjell mellom sekundære og primære kilder 202

Ordet demokrati kommer fra gresk og betyr folkestyre. Artikkelen svarer på hva demokrati og medborgerskap er, diskuterer forholdet mellom demokrati og menneskerettigheter, og beskriver hvordan FN jobber med demokratiutvikling Hva er kildekritikk og pålitelige kilder i forskning om kosthold og helse? Det er publisert omtrent to millioner studier om kosthold og helse siden 1960-tallet. Derfor er det viktig med regelmessig oppsummering av forskningen innenfor de ulike emnene Det er verd å merke seg at ville blåbær har over dobbel så mye antioksidanter som dyrkede. Solbær, bjørnebær (helst ville), tyttebær og kirsebær er andre gode kilder. Jordbær er også en rik kilde, men kun de ville. Dyrkede jordbær fra Nederland er for eksempel ikke en attraktiv kilde når det gjelder antioksidanter Hva er historiske kilder: eksempler og typer kilder - Historien - 2020 Når du studerer historien, bør du vite at det er en stor mellomliggende sammenheng mellom hendelsene som faktisk skjedde i fortiden og bildet beskrevet i monografier av lærde og historikere Hva er ondskapens kilder? Per Anders Madsen. Redaktør. 17. nov. 2014 16:17. Sist oppdatert 18. november 2014. Det som skjedde 22. juli 2011 forandret Norge. Dette bildet er tatt få minutter etter bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet. Foto: Audestad Paal. juli-terroren

Flere matvarer er gode og viktige kilder til jern. Kjøtt er vår beste kilde til jern, men nordmenn aller mest jern fra grovt brød. Bønner, linser og erter, er også gode kilder til jern. I en særstilling her er grønne grønnsaker som spinat, kruspersille og brokkoli Hva er en historisk kilde? Dette er et skriftlig dokument eller emne relatert til en bestemt historisk epoke, som er et merkelig vitne. Det er på grunnlag av disse vitnesbyrdene at ideene om den historiske epoken og hypotesene om årsaken til en eller annen hendelse som skjedde i denne epoken, er laget Hva er stamceller, hva kan de brukes til og hvorfor er de så omdiskuterte? Hver og en av oss har stamceller flere steder rundt om i kroppen. Stamcellene sørger for at døde celler, for eksempel døde hudceller, erstattes med nye celler

 • Fotbollskort ronaldo.
 • Ivermectin tabletter.
 • Uni jena medizin bewerbung.
 • Kjøkken porsgrunn.
 • Leie slott i frankrike bryllup.
 • Boktyven filmanmeldelse.
 • Bryllupssko lav hæl.
 • Nordkapp enduro 705.
 • Bondi beach wikipedia.
 • Kvaløya vgs ansatte.
 • Cda całe filmy 2014.
 • Negative tall aktivitet.
 • Help for windows 10.
 • Unicasino, werner heisenberg weg, neubiberg.
 • Interessante themen zum diskutieren.
 • Faktureringsproblem itunes store.
 • Hvor lenge er tilbyder bundet av et tilbud.
 • Britiske kolonier i afrika.
 • Intrusjon tann.
 • Bokstavparty l.
 • Hettegenser junior.
 • Stellenangebote schwarzenbach an der saale.
 • Hvor mange høner pr hane.
 • Mesternes mester vinnere.
 • Kronika policyjna hamburg.
 • Lions bokmarked 2018.
 • Palma de mallorca spanien intressanta platser.
 • Blader tilpasning.
 • Trakassering språkbruk.
 • Einladung kindergeburtstag ritter sport.
 • Sunwave rügen.
 • Wellness wochenende nrw inklusive massagen.
 • Fradragsrett mva.
 • Lord calvert review.
 • Sas friends and family password.
 • Sig halvorsen badekar.
 • Mikael ali dokumentar.
 • Kronprinsessans brudklänning.
 • Lagunen storsenter jobb.
 • Admincontrol blogg.
 • Lågaros.