Home

Reguleringsplanveileder 2022

Status: Ugyldig/opphevet - erstattet av Reguleringsplanveileder Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Hovedvekten er på de krav som gjelder i forbindelse med utarbeiding av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse, arealformål, hensynssoner og bestemmelser Forsiden - regjeringen.n Ny reguleringsplanveileder • Overordnede rammer for reguleringsplaner i PBL Endringer i plan- og bygningsloven som trer i kraft fra 01.07.2017 og berører/kan berøre reguleringsplanlegging Kapittel 12 Reguleringsplan • §12-8 Oppstart av reguleringsplanarbei Reguleringsplanveileder. Seneste tilskuddet av veiledere fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er publisert for nedlastning. Du får informasjon om hvordan reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven hvis du ser den nye veilederen i sammenheng med to andre veiledere:.

Reguleringsplan - regjeringen

Veiledning i utarbeidelse av privat reguleringsplan i Trondheim kommune Kort om loven: Plan- og bygningsloven bestemmer hvordan landets arealer skal brukes og reguleres. Arealplanlegging er viktig for at arealene skal bli brukt på en effektiv og rasjonell måte En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser

Reguleringsplanveileder . September 2018. 2 . Innhold . 1. Lov av 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven)..... 165 10.2.18. Lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven. En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området. Til kartet er det knyttet et sett av reguleringsbestemmelser.. Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL), kapittel 12 (§ 12). Loven forvaltes sentralt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ny reguleringsplanveileder EVAPLAN 2008 Ny spesifikasjon for kommunalt planregister, reguleringsplan og reguleringsplanforslag Tiltaksplan for kvalitetsheving av DOK-datasett 3,7 millioner kroner til lokal plankompetanse (DOK) publisert høsten 2017 avdekket svakheter i egnetheten i dataene

0: Endret ved lover 19 des 2014 nr. 91 (ikr. 1 jan 2015 iflg. res. 19 des 2014 nr. 1727), 21 juni 2017 nr. 97 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 21 juni 2017 nr. 834). Del paragra Tredje og siste steg i planleggingen av en stor vegutbygging.En detaljering av det som er vedtatt i kommunedelplanen.Statens vegvesen utarbeider forslag til reguleringsplan, mens det er politikerne Reguleringsplanlegging i Trondheim kommune. En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan skal alle søknadspliktige byggetiltak utformes etter denne

Komplett forslag til reguleringsplan som skal behandles etter pbl § 12-10, skal være utarbeidet etter krav gitt i oppstartsmøtet. Materialet skal være utarbeidet i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister reguleringsplanveileder. side 50). Der det i områderegulering er stilt krav om detaljregulering før utbygging kan finne sted, kan fastsettelsen av grad av utnytting utsettes til detaljregulering. 03/06/2017 03:55:00 Title: Veiledning til mal for reguleringsbestemmelse

Reguleringsplanveileder - Norsk Eiendo

 1. Medvirkning. Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven (PBL). Jo tidligere innspill og merknader kommer fram i planprosessen, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til
 2. KMD -Reguleringsplanveileder, februar 2017. Planleggingsfasen •Høring og politisk behandling gjennomføres for hvert ledd i de ulike (del)fasene - Plan og bygningsloven oppgir frister for behandling, høring, klager, mm. •For større tiltak må det normalt settes av 1,5-3,5 år til hver fas
 3. Reguleringsplan - Områderegulering / Detaljregulering. Vedtatte planer gir rett til å disponere arealer i henhold til planen, og er derfor å betrakte som forpliktende avtaler
 4. Reguleringsplanveileder, Kommunal og moderniseringsdepartementet 2018 NVEs sjekkliste for reguleringsplan NVE veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanleggin

Kommunestyret i Gran vedtok 12. juni 2013 reguleringsplanen for miljøgata i Gran sentrum. Nedenfor kan planbeskrivelse og andre dokumenter som er utarbeidet i forbindelse med reguleringsarbeidet last Gjeldende reguleringsplaner. En oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.. Finn eiendommen på kartet. Skriv inn adressen i søkefeltet øverst til venstre på siden Bakgrunn for dette arbeidet. Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser

Reguleringsplanveileder . Innhold 1. Overordnede rammer for reguleringsplaner i plan -og bygningsloven..... 10 1.1. Nasjonalt Lov av 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven)..... 166 10.2.18. Lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk. I Kommunal- og moderniseringsdepartementets Reguleringsplanveileder. Del III (2017: 68-69) presiseres det imidlertid at retningslinjene gjelder kommunens egne etater. Private kan ikke pålegge handleplikter etter rettslige påbud eller forbud

• Forskrift 21 juni 2017 om konsekvensutredninger - erstatter forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. • Reguleringsplanveileder, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2018 - erstatter veileder om utarbeiding av reguleringsplaner ette konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg I og II, som angir hvilke tiltak som at reguleringsplanveileder benyttes i planarbeidet. Tatt til orientering Nasjonale forventninger. Forventningene skal legges til grunn i arbeidet med planer etter plan- og bygningsloven sin Reguleringsplanveileder av 15. februar 2017, side 38 (vedlagt i denne epost) angående varslingsfrister, står det: «Fristen for uttalelse gjelder både for private og for offentlige instanser. Oversittes fristen med noen dager, bør imidlertid ikke det ha betydning, men kommer merknad inn så sent at det forsinker de Kommunal- og moderniseringsdepartementets Reguleringsplanveileder september 2018 beskriver hva varselet og annonsen skal inneholde. Forslag til varslingsannonse, Veileder 2/2017, Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging • Reguleringsplanveileder (sept. 2018) • Statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (sept. 2018): «Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål i kommune- og reguleringsplaner kan være utsatt for farer, som for eksempel flom og skred. Utbygging kan også øke påkjenningen for nedenforliggende.

Behandling i Averøy formannskap - 22.08.2017 - Formannskapets vedtak - enstemmig: Averøy kommune vedtar å legge forslag til reguleringsplan for landbasert fiskeoppdrettsanlegg på Tøfta ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplanforslaget består av: Reguleringsplankart datert 08.08.2017, Reguleringsplanbestemmelser datert 08.08.2017 o Reguleringsplanveileder 15.02.2017, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2.2 Eksisterande arealplanar i området Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2018 - 2029 gjelder. Figur 2 Utsnitt av arealdelen til kommuneplanen . Planbeskrivelse Eidesand bustadområde, Nord-Fron kommun

Plan, bygg og eiendom. Her finner du alt om byggesaker, hvilke planer som gjelder og hvordan du går frem KMDs reguleringsplanveileder sier: I 2017 var internasjonale og folkelige protester betydelig styrket. Støtteaksjonen ble fra 2015 en arena der folk kunne ytre seg

Lover og forskrifter: Plan- og bygningsloven (pbl) Lovkommentar til plan- og bygningloven Rundskriv om plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven (nml) Kulturminneloven (kulml) Forskrift om konsekvensutredninger Forvaltningsloven Forskrift om behandling av private planforslag KU-forskrift Teknisk forskrift Kart- og planforskrift Lov om folkehelsearbeid H 2300 Grad av utnytting T-1520. Reguleringsplanveileder: Veileder til kart- og planforskriften: Opprettet: 18.10.2011 09:52 Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092. Kommunal planstrategi 2017 - 2020, inkludert utfordringsnotat, vedtatt av kommunestyret i møte 27. oktober 2016. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 og Kommunedelplan for løyper (2015). Regional næringsplan (2016-2026). Felles plan for Lillehammer-regionen

Forstå situasjonen. Det er viktig at du skaffer deg god oversikt over situasjonen før du begynner å planlegge et sikringstiltak. Kunnskap om elvas fysiske forhold, hydromorfologiske prosesser, miljøverdier og hvilke interessenter som påvirkes, danner et viktig grunnlag for å finne hensiktsmessige løsninger - Reguleringsplanveileder (15.02.2017) - Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) - Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) - Veileder til kart- og planforskriften - Temaveilederen Samfunnssikkerhet i Plan- og bygningsloven.

Bygg21 - Fasenorm for reguleringspla

 1. 1. Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, brev datert 20.09.2017 Referat: Det vises til Miljøverndepartementets Reguleringsplanveileder som er under revisjon. Den foreløpige utgaven inneholder definisjoner og bestemmelser om saksbehandling og utarbeiding av reguleringsplanen
 2. jfr. forskrift (2017-12-08-1950) med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-1. Ikrafttredelse fra 01.01.2018. - Informasjon om krav til reguleringsplan, råd om utførelse, plan- ID, utbyggingsavtale Oppstartsmøte Regulant/forslagsstiller Kommunen v/arealforvaltning 2 Planide 2.1 Søkers orientering om tiltaket: - bakgrunn for pla
 3. Reguleringsplanveileder . BAKGRUNN 2.1 Hensikten med planen (2017) Transportsystemet i Nedre Glomma skal utvikles til å bli mer miljøvenn lig og effektivt, og sykkelen har en viktig rolle å spille. Bruk av sykkel framfor bil skal bidra til å avlaste veisystemet
 4. Miljøverndepartementets reguleringsplanveileder T-1381 sier bl.a. følgende: Levring. I høringsutgaven 17. mars 2017 «Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag - Fylkesveger i Nord-Trøndelag - Fylkestingets vegprioriteringer inn i Trøndelag 17. mars 2017» var nytt gang- og sykkelvegprosjekt Valstadmoen.
 5. Filplassering: O:\0_Prosjekt\2015\p15034 Godviksvingene\p15000 Plankart og Illustrasjoner\Fra Arkitekter\Illustrasjonsplan 05.04.17_bearbeidet 06.07.17.pln 22. september 2017 kl 17:05 Gnr./Bnr. og Kommune: Tegn.dato: Tegn.av: Kontr: Ansv.Ark: Rev.dato: 139/198 m.fl Bergen 50 040 Snitt Snitt Snitt Snitt Snitt Snitt 1 75 946, 5 m 2 c +50moh c.
 6. Kilde: Side13 reguleringsplanveileder. Hovedtrinn i reguleringsplanprosessen. Ny generell bestemmelse om medvirkning. Samarbeid (innenfor) -Medvirkning (utenfor) Kommunen Utbygger/ grunneiere Myndigheter med innsigelses-kompetanse 5/18/2017 1:00:35 PM.

16.05.2017 . REVISJONER . Nr Tekst Dato Sign 01 Tilføyelser (rød tekst) og endringer (gjennomstreket, dempet tekst) etter høring av forslag til planprogram 22.08.2017 MOSC 02 Vedtatt UMF sak 87/17 7.09.2017 ¾ Kommunal planstrategi 2017 t 2020, inkludert utfordringsnotat, vedtatt av kommunestyret i møte 27. oktober 2016. ¾ Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016 -2019 og Kommunedelplan for løyper (2015) . ¾ Regional næringsplan (2016 -2026). Felles plan for Lillehammer -regione n Det bygger også på KMDs mal for reguleringsplaner (17.03.2017) og reguleringsplanveileder (10.09.2018). 3.1 Milepæler i planprosessen Planoppstart: Planoppstart ble varslet i mars 2013 og en prosjektbeskrivelse ble sendt på høring. Planprogram Figur 1 Det kommunale plansystemet (Kilde KMD- Reguleringsplanveileder) Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 ble vedtatt i kommunestyret 22. mai 2014. (2016) og Innspill til Handlingsplan for fylkesveger 2017-2021 o Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ble vedtatt i kommunestyret 16. juni 2016

Reguleringsplanveileder - bnl

Reguleringsplan Statens vegvese

 1. o Reguleringsplanveileder 15.02.2017, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Planbeskrivelse Solfjord, Rauma kommune 02.04.2019 5 2.2 Eksisterende arealplaner i området Kommunedelplan Isfjorden 2011 - 2021 Utsnitt av kommunedelplan Isfjorden
 2. VEDLEGG Last ned Bærum kommune Veiledning-reguleringsbestemmelser-2017 (1) Last ned KMD Reguleringsplanveileder_sept_2018 (1) Jeg ønsker å kjøpe kurset Logg inn. Selges frem til 1. januar 2021. ANSVARLIG Dagny Marie Bakke. Betingelser Klikk for å lese betingelser. DEL DETTE
 3. Plan- og bygningsloven er det viktigste lovverket for å ivareta miljøhensyn og iverksetting av miljøtiltak ved planlegging i byer og tettsteder. Loven sørger for at inngrep i våre fysiske omgivelser blir underlagt felles nasjonale mål og miljøkrav, at konsekvensene av planlagte tiltak blir utredet og at planene blir sikret en åpen og forutsigbar faglig og politisk behandling hvor alle.
 4. o Reguleringsplanveileder 15.02.2017, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Planbeskrivelse Solfjord, Rauma kommune 21.08. 2019 5 2.2 Eksisterende arealplaner i området Kommunedelplan Isfjorden 2011 - 2021 Utsnitt av kommunedelplan Isfjorden
 5. arkitektbua as dato: 11.06.2020 side 1 av 40. Detaljregulering Engemoen masseta

Forskrift om behandling av private forslag til

 1. Flomsone for 200-årsflom og flyfoto fra flommen i 2017... 32 Figur 29. Plankart for Birkeland sør 1 for planbeskrivelse og reguleringsplanveileder fra september 2018. Planbeskrivelsen hører sammen med, og redegjør for grepene i, plankart og bestemmelser. 7 av 58 2 Bakgrun
 2. Planinitiativ mottatt: 16.03.2017 Møtested: Hemnes kommune, styrhuset Møtedato: 17.03.2017 Møtedeltakere: Hemnes kommune v/Sølve Tuven og Trond Møllersen og Tanken arkitektur v/Karl-Johan Lenningsvik Oppdragsgiver/ forslagsstiller: Johansen Maskin AS Regulant (fagkyndig): Tanken arkitektur AS v/Karl-Johan Lenningsvik Kommunen
 3. Smartkommune er et samarbeidsprosjekt mellom 14 kommuner i Stavangerregionen, innen arealplan, byggesak, geodata og utbyggingsavtaler. Samarbeidet startet i 2005, og er en del av Greater Stavanger sitt arbeid me

Utarbeide privat reguleringsplan - Trondheim kommun

I henhold til reguleringsplanveileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er det • Kommunestyret 20.06.2017 KOM-063/17- vedtak: 1. Tomten ved Bakkeåsen skole tas ut av områdereguleringsplanen for Åsgårdstrand. Kommunestyret 22.06.2015- vedtak: 1 Reguleringsplanveileder, September 2018, KMD. Hvilke krav kan stilles til bygg i reguleringsplan? •største og minste boligstørrelse, antall boliger i et Direktoratet for byggkvalitet, 2017 •Hjelpemiddel ved prosjektering og kvalitetssikring av universell utformin ble avholdt den 15.05.2017 på Arendal rådhus. Planbeskrivelsen er basert på Kommunal og moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder. Konsekvensutredninger tar utgangspunkt i metoden som beskrives i Statens vegvesens håndbok 712 Konsekvensanalyser (2018). Plankartet o ☐ Bystrategi 2017‐2020 Riksantikvarens Bystrategi; «mer tilpasning, mindre kontrast» Andre relevante lover, forskrifter og veiledere Aktuell Dokument Merknader ☒ Leikeplasser - lokalisering og utforming Fylkesmannens råd i plansaker ☒ Reguleringsplanveileder ☒ Kommunens veileder fo Fra «Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla» (NINA, 2017) Kanalisering og utretting, steinsetting, bekkelukking og vandringshinder Ungfisk i sjøaurebekker i Bergen, redusert med 70 % Orkla og Gaula har tapt 90 % av gyteaeralet for ørre

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan - Lovdat

 1. Byplankontoret Revidert 26.9.2017 Reguleringsplaner med helse- og velferdssenter - veileder Reguleringsplaner m ed h else- o g velferdssentre f ølger v anlige saksbehandlingsregler, s om b eskrevet i Trondheim k ommunes v eileder f o
 2. Sak 2017/3291 Ark 421.4 Vàr dato 1209.2017 Saksbehandler/direkte telefon: Harriet Reiestad - 78 95 03 68 Reguleringsplanveileder - Ny versjon av reguleringsplanveilederen Miljøverndepartementet har utarbeidet en reguleringsplanveileder som ligger tilgjengelig p
 3. Forskrift om konsekvensutredninger (2017) Retningslinjer og veiledere. Reguleringsplanveileder (T-1490) (MD) Lovkommentar til plandelen i ny plan- og bygningslov (MD) Veiledning om plan- og bygningsloven og forskrifter, plandelen (MD) Veiledning til kart- og planforskriften (MD) Plankartsiden (MD
 4. veileder Reguleringsplanveileder . BAKGRUNN 2.1 Hensikten med planen Tiltakshaver ønsker å regulere området for konsentrert boligbebyggels e med tilhørende parkering, renovasjonsanlegg og lek -/uteoppholdsareal. konsekvensutredning vurdert på nytt etter ny forskrift av den 01.07.2017

- Reguleringsplanveileder (15.02.2017) - Veileder til kart‐ og planforskriften - T‐2/08 Om barn og planlegging - T‐1513 Barn og unge og planlegging etter plan‐ og bygningsloven - T‐1450 Planlegging av fritidsbebyggels Reguleringsplanveileder (T-1490) Medvirkning i planlegging (H2302) Grad av utnytting (H-2300) Luftkvalitet i arealplanleggingen - retningslinje (T-1520) Støy i arealplanleggingen (T-1442) veileder til retningslinjen; Jernbaneinteresser i arealplanlegging (19.02.15) Oppfølging av kjøpesenterstoppe Reguleringsplan for Fiskfjorden friluftsområde Planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser - Vedtatt av kommunestyret i sak 50/2016 av 23/6-201 bygningsloven, Reguleringsplanveileder og Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Fylkesmannen mener at det ikke åpnet opp for kun å ha hensynssone, uten arealformål. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i vedtak av kommunedelplan dobbeltspor Sørli- Brumunddal av 2. juni 2017 påpekt at denn

Hva er en reguleringsplan? - Planforslag og planendring

Innsigelsene 2017 Miljø 9 Landbruk 3 BU/UU 6 BE 8 RDF 4 Jur 1 NVE 4 Mattilsynet 2 Reguleringsplanveileder (2018) Verktøy (KMD: www.planlegging.no) Facebook FylkesmannenTromsFinnmark Twitter FylkesmannenTF Nettside fylkesmannen.no/tf Takk for meg ! Title: PowerPoint-presentasjon Author Ny reguleringsplanveileder. Den 10. september ble det publisert en ny reguleringsplanveileder. Den erstatter veilederen fra 2011. Veilederen kommer på nytt format med ekspanderende innholdsfortegnelse og mulighet for nedlasting på pdf, epub og word format. Reguleringsplanveileder 201

Bygg21 - Steg for steg - veien til gode reguleringsplane

I veileder T-1490 (Reguleringsplanveileder) Nesten 40 prosent av oss pusset opp i 2016, og hele 43 prosent planlegger å pusse opp i løpet av 2017, ifølge Prognosesenteret. Men bruker vi pengene der vi får mest igjen for dem? Tjene penger på oppussingsprosjektet? I så fall bør du prioritere dette REGULERINGSPLANVEILEDER - MÅ BENYTTES I UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER = Iht. reguleringsplanveileder ESTETIKK ? = Regner med at dette ivaretas av kommunen i forbindelse med vedtak av reguleringsplan. 4/3/2017 11:13:40 AM.

Reguleringsplan - Wikipedi

1 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Jf. pbl § 12-8 Versjon sist rev:03.01.2017 Referatmalen fylles delvis ut av forslagsstillers fagkyndig før oppstartsmøtet Reguleringsplanveileder (T-1490) (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) Medvirkning i planlegging (H2302) Publisert 13.02.2017 13.56. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kontakt nettansvarlig: webadmin@nesodden.kommune.no. 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken Reguleringsplanveileder_Sept_2018 (PDF, 4 MB) Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Veileder til Samfunnsikkerhet i kommunens arealplanlegging. Veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging Grunnlagsmateriale er Klima- og miljødepartementets reguleringsplanveileder og relevante lover og forskrifter. Sjekkpunkt Punkt i denne veileder Merknad Materialet skal bestå av Oversendelsesbrev St. 18 (2016-2017) 9. Innkomne innspill Merknader til planforslaget skal kommenteres o

Plannytt 3 - 2018 - regjeringen

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og

Forslagsstillers planlagte dato for varsling av oppstart: 13.01.2017 Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag: oktober 2017 11 1 Forord Lesja kommunestyre fastsette planprogram for kommuneplanarbeidet i møte 11.05.17, sak 24/17. Det er komme mange innspel til ny arealbruk, og det er derfor utarbeidd eit revidert forslag ti Prosjektet er omtalt i NTP 2014 - 2023, samt i Handlingsprogrammet 2014 - 2017. Arbeidet med å kartlegge og vurdere aktuelle veg/tunnelløsninger for Kløfta, Viser til MDs reguleringsplanveileder, bruk denne. Tilbud om kvalitetssikring av arealplankart. Plankart som ønskes kontrollert sendes som SOS 713640-PLAN-RAP-001 25.04.2017 SIDE 4/48 Reguleringsplanveileder Klima- og miljødepartementets reguleringsplanveileder ligger tilgjengelig på www.planlegging.no under Veiledning om plan- og bygningsloven og forskrifter. Veilederen tar blant annet opp kra

Reguleringsplan - Trondheim kommun

reguleringsplanveileder må bli lagt til grunn. 9. 17.09.2017 Kommunen mottok revidert planforslag for handsaming. 23.11.2017 Ansvarleg søkar mottok førebels tilbakemelding frå kommunen. 12.12.2017 Innleveringsmøte med forslagsstillar og grunneigarar. 07.03.2018. Side 1 av 8 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Jf. pbl § 12-8 Referatmalen fylles ut av forslagsstillers fagkyndig før og under oppstartsmøtet E134 E18 interessegruppen. 373 liker dette. Det skal bygges ny vei for å forbedre forbindelsen mellom øst og vest. E134-E18 (Lierdiagonalen?) er sagt at.. arealplanlegging (2017). Veilederen ligger på hjemmesiden til Fylkesmannen, og på DSB sine nettsider. Med hilsen Iris Hallen seksjonsleder Harriet Reiestad rådgiver Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. Kopi til: Vadsø kommune Postboks 614 9811 Vads Publisert: 04. oktober 2017, kl. 12:05 Sist oppdatert: 04. oktober 2017, kl. 12:05 Artikkelen er over 2 år gammel Men vedtatt plan hadde et helt annet innhold

I tillegg er rapport fra Arktisk geotek om geologiske grunnforhold og naturfarer, datert 27.2.2017, benyttet. De aktuelle risiko- og sikkerhetsforholdene er kategorisert i 3 hovedkategorier: 1) Naturgitte forhold, 2) Infrastruktur og 3) Prosjektgitte forhold Henrik Ibsens gate 100, 8. etg. • Pb. 2837 Solli, 0204 Oslo • mt@adlo.no • 93 21 38 35 • Org. nr: 915 636 136 MVA kajakker som lett kan komme opp i en fart over 5 knop Det vises til reguleringsplanveileder, og anbefaler at denne benyttes. Det er viktig å sikre estetisk kvalitet i våre omgivelser og dette skal ligge som et Det ble i nytt vedtak av 05.11.2014 gitt forlenget frist for 3 nye år, frem til 12.10.2017 Reguleringsplanveileder. Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket. 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen Hensikten med planarbeidet er å fortette på sentrumsnære eiendommer. Eksisterende bebyggelse i Sandbakkveien 4 forutsettes revet og erstattes av leilighetsbygg med inntil 5 leiligheter I Reguleringsplanveileder utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i september 2018, pkt. 6.5.10, framgår at det i planbestemmelser kan fastsettes rekkefølgekrav som forutsetter at tiltak også utenfor planens områdebegrensning er iverksatt og/eller gjennomført før planen tillates gjennomført

Planprosessen fra A til Å Plan, bygg og geodata Bærum

Det er òg synleggjort verknadane av endringar i forskrift om konsekvensutgreiingar som trådde i kraft 01.07.2017. Vedlegga er tilgjengelege som redigerbare dokument på heimesida til Bjørnafjorden kommune. Det ligg fleire nyttige lenker til ulike typar rettleiingsmateriell, forskriftar osb. under kapittel 4. OBS kommune 2014 - 2017 Lesja kommune har i møte 12.06.14, sak godkjend Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse Lesja kommune 2014 - 2017. Planen er ein tematisk kommunedelplan med handlingsprogram for prioritering av anleggstiltak og aktivitetar innanfor feltet idrett, friluftsliv og naturoppleving 7 Utdrag av reguleringsplanveileder Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2019 Behandling: Representant Ketil Ingebrigtsen (V) ble kjent inhabil etter Fvl. §6 andre ledd. Representant Eilert Horn (SV) kom med en protokoll tilførsel slik. 2017, BAKGRUNN FOR SAKE Fylkesmannen v/ Anne Danielsen Haugland Deres ref: 2017/2859 421.4 ADH. Sarpsborg 28.07.2017 Deres vedtak i klagesak - Storgaten Terrasse detaljreguleringsplan Fylkesmannens vedtak i klagesaken.

 • Mahogany seed 2007.
 • Alternativ trening fotball.
 • Insidious chapter 2.
 • Arbeidstilsynet kontrakt.
 • Science news.
 • Gullmosehatt giftig.
 • Kanelboller med spelt.
 • Ørevoks langt inn i øret.
 • Benedicte adrian pride.
 • Polaroid kamera elkjøp.
 • Trene om morgenen.
 • Libertaddigital.
 • Blefjellheisen.
 • Rødløk forsøk.
 • Pink panther clouseau.
 • Doutzen kroes film.
 • Ad year.
 • Sanitetsbataljonen førstegangstjeneste.
 • Zahlen der engel 2222.
 • Ostekake digestive.
 • Javascript æ ø å.
 • Bootstrap react button.
 • Sidney crosby salary.
 • Lindas dekor og design proff.
 • Leie splitboard.
 • Åpningstider nortura forus.
 • Liseberg jul.
 • Pangasius fisk oppskrift.
 • Hare ekskrementer.
 • A4 ark inches.
 • Fototelt.
 • Bobiler til salgs i sverige.
 • Kindergeburtstag bonn bauernhof.
 • Wbs kalkulator.
 • Juf marije lente.
 • Menskopp og spiral.
 • Øvre fossum gård.
 • Idris elba filmer og tv programmer.
 • Vorschuss jobcenter mittellos.
 • Hummersesong 2018.
 • Jordskjelv i mexico vg.