Home

Kulturlandskap hordaland

Hordaland og Østfold fylkeskommune har vore med på eit forprosjekt for å utvikle og tilpasse prosjektet, og er dei to første fylka der registeret er ferdig. Prosjektet skal halde fram i heile landet fram mot 2020. Arbeidet er i gang i Troms, Akershus og Oppland, og det blir oppstart i fleire fylke i 2017 Gjuvslandslia høyrer til garden Gjuvsland, og omfattar i alt sju teigar som tidlegare har vore utslåtter. På dei ulike teigane har det i tillegg til slått og beiting vore hausta lauv til fôr, teke ut hassel til tønneband, hausta nøtter, plommer, barlind og kristtorn til pyntegrønt Registeret er ferdigstilt i Østfold (2015), Hordaland (2016) og Troms (2018). Les om disse KULA-områdene i de ferdige rapportene i høyremargen. Prosjektet skal videreføres i hele landet fram mot utgangen av 2020. Arbeidet er startet opp i nesten alle fylker Desse midlane kjem frå posten tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap (kap. 1429, post 71) i statsbudsjettet. Kven kan søkje Målgruppa for tilskotsordninga er private eigarar og forvaltarar av freda kulturminne frå nyare tid (etter 1537) samt eigarar og forvaltarar av andre særleg verdifulle kulturmiljø og landskap

Kulturhistoriske landskap i Hordaland - Riksantikvare

29. september 2018 kl. 12:47 Får pris for kulturlandskap. Marta Bjørgum Meland og Mekjell Meland i Ullensvang får kulturlandskapsprisen i Hordaland for 2018 Hordaland fylke så tidlig potensialet i en regional landskaartlegging etter metodikk knyttet til nasjonalt referansesystem for landskap, kulturlandskap, skogsåser, fjordsjøer, grender og tettsteder. Aurland Naturverkstad Rapport 07-2011 side 62 3.3.24 Storkupert hei Med kulturlandskap mener vi landskap som er formet av menneskers liv og virke opp gjennom tidene, eller landskap som på forskjellig vis bærer i seg forestillinger som påvirker mennesket. Det samiske landskapet kjennetegnes for eksempel ved sin sterke symbolverdi Hordaland er en valgkrets til stortingsvalg og var et fylke på Vestlandet i Norge, som grenset til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst og Nordsjøen i vest.. Hordaland ble 1. januar 2020 slått sammen med Sogn og Fjordane fylke til nye Vestland Fylke, under norgeshistoriens hittil største bølge av sammenslåing av fylker og kommuner Verdifulle kulturlandskap ble identifisert gjennom Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap på begynnelsen av 1990-tallet. Hensikten var å fange opp større kulturlandskapsområder som representer viktige biologiske, økologiske og kulturhistoriske verdier

med på den nasjonale lista over verdifulle kulturlandskap (se rapport fra Det sentrale utvalg..1994). I det Internasjonale biomangfoldåret 2010, fikk de tre grunneierne på Ulvund Hordaland sin kulturlandskapspris. Det er bratt på Ulvund, og gårdsdriften er arbeids- og tidkrevende. Ulvund har alltid blit Hordaland Bondelag og CH4 inviterer til fagdag for gardbrukarar og andre interesserte på Stord 20.10 og på Voss 22.10. Digitalt årsmøte i Norges Bondelag. Årsmøtet i Norges Bondelag vert digitalt, men utsendingane frå Hordaland vil gjennomføre møtet i samla fylkesdelegasjon Premiert kulturlandskap KulTur har vore på Radøy og vitja området som fekk kulturlandskapsprisen i Hordaland for 2003. Publisert 18.12.2003, kl. 17.02 Oppdatert 22.12.2003, kl. 11.2 Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter Kompetanse for framtida. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) utvikler, samordner og leverer helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov i hele landet. NLR består av ti regioner med til sammen 24.000 medlemmer og 330 ansatte på 100 kontorsteder over hele landet

Gjuvslandslia - Landbruksdirektorate

Kulturlandskap er landskap påvirket av mennesker. Kulturlandskapet er resultatet av samspillet mellom menneske og natur. I dette temaet skal vi se på hva kulturlandskap er, ikke minst at det er mye mer en bare det fysiske landskapet. Også våre forestillinger om landskapet prøver vi å belyse i temaet Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager Opph. av forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsda Verdifulle kulturlandskap i jordbruket har gjennom ulike prosjekter de siste 10-20 årene, herunder Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap fra 1994, i stor grad blitt kartlagt og dokumentert. En hovedutfordring i arbeidet med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, og det som gjør prosjekte Hordaland Bondelag og CH4 inviterer til fagdag for gardbrukarar og andre interesserte på Stord 20.10 og på Voss 22.10. Digitalt årsmøte i Norges Bondelag Årsmøtet i Norges Bondelag vert digitalt, men utsendingane frå Hordaland vil gjennomføre møtet i samla fylkesdelegasjon

Kulturlandskap i Øvre Eidfjord i Indre Hardanger, i Hordaland fylke. Gardsbruket ligger med tunet i utkanten av ei slette med åkerarealer, der det dyrkes gras til husdyrfôr. Ved fjøsgavlen til venstre i bildet lå det en del plastemballerte baller som sannsynligvis utgjorde en del av fôrreserven for kommende vinter Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. mai 2016 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19 Kulturlandskap Erik (49) og Anders (40) kjøpte seg landsted på Hadeland: - Det er mer åpenhet og mangfold her nå enn da jeg var 19 år Kjersti har 1,3 millioner kroner, som skal brukes på kulturlandskapet i Gra Kulturlandskap Vestlandet - ingeniører, konsekvensutredning, byplanlegging, analyse, arkitektur, landskapsarkitektur, konsulentfirma, bedriftsrådgivning.

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA

Etappe 6: Åsane. Etappe 6 er muligens Jubileumsstiens mest urbane etappe - og den korteste. Den starter på Rolland og går kun på asfalt til Myrdalsvegen. Det er en kort etappe på kun 2,3 km som er nødvendig for å komme seg fra slutten av etappe 5 til starten av etappe 7 Merkelapp: kulturlandskap. Prosjekt kulturlandskap. Skrevet 8. mars 2018 av Anita Haugen Lie. I 1991 gjennomførte Voss kommunen en grundig registrering av støler som befant seg i kommunen, i forbindelse med kulturlandskapsprosjektet. Interkommunalt arkiv i Hordaland. Kvam i Hordaland. Kulturlandskap på Oppegardane i Strandebarm, Hardanger. I bakgrunnen Tveitakvitingen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007

Kulturlandskap » 21 unike treff Abildsø Gård. Enebakkveien 210, 0680 Oslo. Norsk Trikotasjemuseum - Museumssenteret i Hordaland. Salhusvegen 201, 5107 Salhus. 55 25 10 80. Mer info · Hjemmeside · Kart. Kulturlandskapssenteret I Telemark AS. Bygdesentralen, 3690 Hjartdal. 971 87 758 Den utviklinga som kulminerer med dei store vestlandske fellestuna på 1700- og 1800-talet, slik vi ser det på Havrå på Osterøy, tek til alt i vikingtida, med ei byrjande deling av gardane i mindre bruk. Den reiskapsteknologien som har forma dette landskapet, sigd, hakke og ard, går like langt attende - ja, lauvkniven og ljåen er faktisk jernalderens reiskap Kulturlandskap i Lindås. Lindås kommune har mye flott kulturlandskap å by på, med mange gamle gjerder, naust og uthus bygget i stein. Men ved Hodnesdal har de gamle tatt det litt lenger. Her finner vi to svære løer, eller låver, i tørrmurt naturstein. Praktfulle kulturminner i det gamle beitelandskapet. Mer flott kulturmark finnes på. Hordaland er et fylke på Vestlandet i Norge, som grenser til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst og Nordsjøen i vest. Ny!!: Kulturlandskap og Hordaland · Se mer » Hordamuseet. Bolighus fra Fjellskål, Osterøy, gjenoppført på HordamuseetHordamuseet ligger på Stend i Fana bydel i Bergen kommune. Ny!! Hordaland er et fylke på Vestlandet i Norge, som grenser til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst. Hordaland er landets tredje største fylke i folketall og landets niende største i areal. 71 % av arealet er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet

Tilskot til freda kulturminne i privat eige - Hordaland

I andre omdrev var det i gjennomsnitt 3,8 dekar per tun innen jordbrukets kulturlandskap. Størrelse på tun og antall bygninger varierer over landet. De største tuna finner vi i Akershus og Østfold, mens Agder, Hordaland og Finnmark bruker i snitt over en dekar mindre per tun Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge, og du kan også bidra med informasjon

Utmarksbeite, et kulturlandskap i utmarka 13.01.2020 (Oppdatert: 20.07.2020) Maud Grøtta. Undersøkelser ved lyngheisenteret i Hordaland har vist av voksne sauer av rasen Gammelnorsk la på seg utover høsten når de i hovedsak beitet på røsslyng Hordaland har noko som ingen andre fylker har, med ein tilgang på dette stoffet med så høg pedagogisk kvalitet. Det er freistande å tenka seg dette som ein pilot for ei nasjonal satsing, men det får me komma tilbake til seinare eventuelt, seier Helland-Hansen. nyheter hordaland grind kulturlandskap Kulturminne og kulturlandskap. Hordaland er en scene for naturens mange vekslinger - i topografi, berggrunn, vegetasjon og dyreliv, gjennom klimaperioder og årstider. Landskapet. Naturens krefter og landskapets ressursar er ei utvikling som aldri står i ro - det er ei skapingssoge om berggrunnen, isen og vatnet som sliper og.. - Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et unikt samarbeid mellom stat og bonde og mellom landbruk og miljø. Samarbeidet gir ordninga tre bein å stå på - landbruk, natur og kulturarv. Dette bidrar til å sikre at viktige verdier i jordbrukets kulturlandskap blir tatt vare på Kulturlandskap er landskap som er påverka av menneskeleg aktivitet, og er ofte knytt til tradisjonelle driftsformar i landbruket

Status og utvikling i jordbrukets kulturlandskap

Her er flott natur, stort og fritt område med kulturlandskap, fjell og skog. Man går opp den Trondhjemske Postvei (ca. 1,3 km). Rett etter den store myren er det skilt mot Veten (ca. 1 km med stigning på 200 høydemeter). Videre ned til foten av Storsåta (der er en gammmel stenruin). Her er det Hordaland var ett fylke i västra Norge.Tillsammans med Sogn og Fjordane fylke ingår det sedan 1 januari 2020 i Vestland fylke.. Bergen var residensstad, andra städer är Odda och Leirvik.Hordaland gränsade till fylkena Rogaland i söder, Sogn og Fjordane i norr och Buskerud och Telemark i öst. Hordaland var Norges tredje största fylke räknat i invånartal och det nionde största räknat. Dette er et kulturlandskap med lange røtter tilbake i tid. En sykkeltur er også tilrettelagt med sykkelstier rundt om på øya. Skudeneshavn er vestlandets best bevarte småby 6 km. fra oss. Trebebyggelsen er fra 1800-tallet, og byen har et. Søknaden sendes Hordaland fylkeskommune. Tilskot til verna kulturminne i Hordaland: Midlane fordeles av Hordaland fylkeskommune til kommunen. Tilskot går til istandsetting av verna kulturminne prioritert av kommunen i kulturminneplanen, regulert til vern/omsynsone eller har høg regional verdi temA KULtUrLANDsKAp Landbruket ivaretar store deler av kulturarven og bygningsparken. Agatunet, Ullensvang i Hordaland. sauen skjøtter store arealer med kulturlandskap. bondal, Hjartdal i telemark. med skog. Dette vil imidlertid ikke være gjengroing, etter vår mening, ettersom dette etablerer ny skog utenfor kulturlandskapet, dvs. de

Kulturlandskapet gror igjen og da blir biene bort

 1. Smaken av Hordaland er alt dette. Last ned som pdf: Veivalg lokalmat Hordaland Innspill ønskes innen 1.april på denne nettsiden eller til redaktøren for Veivalget. Redaksjonelt ansvar: Dirk Kohlmann Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Seksjon for næringsutvikling kulturlandskap og økologisk matproduksjon epost: fmhodkt.
 2. Jubileumsstien - Bergen på langs er en tur på omlag 55 km. Stien er skiltet og merket og følger i all hovedsak eksisterende stier, turveier, skogsveier, gang- og sykkelveier, lokale veier og fortau. Stien ble etablert av Bergen kommune i 2020 i forbindelse med Bergen by 950 år. Turen er delt opp i åtte etapper, og det anbefales bruk av kollektivtrafikk til og fra etappene
 3. I 2001 fekk bygda Hordaland fylke sin miljøpris for dette arbeidet og i 2008 både Hordaland fylke sin og den nasjonale kulturlandskapsprisen. I 2010 vart Herand Landskapspark kåra til Noregs kandidat til den europeiske landskapsprisen 2011. Kven som får prisen vert avgjort i Strasbourg 20. oktober 2011
 4. Stillingstittel: Driftsansvarlig kulturlandskap ved Lyngheisenteret (174200), Arbeidsgiver: Museumssenteret i Hordaland, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u

Naturvernforbundet Hordaland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 Leikanger. Bergen 15.05.2009. Fylkesmannen må si nei til bygging av nytt IKEA varehus i kulturlandskap på Nyborg 1 Vikaleitet, Hordaland - 7.5 km, +436 m. Parkering/ bus til Vikaleitet. Følg veien til Sæterstølen. Ta av til venstre ved eigedommene nummer 100 og 104. Derifra følger man en sti gjennom e..

Foto: Elizabeth Warren, Hordaland fylkeskommune. 5 1. INNLEDNING Riksantikvaren ønsker å identifisere og ivareta landskap og kulturmiljø med nasjonale kulturhistoriske interesser. Registeret vil gi et tydelig signal om hvilke landskap og kulturmiljøer kulturminneforvaltningen vurderer som særlig viktige, og hvor den vi Marit Adelsten Jensen fra Museumssenteret i Hordaland, avdeling Havrå. Havrå er det første anlegget som er freda som kulturmiljø etter paragraf 20 i kulturminnelova. Hvordan formes vår forståelse av verdier i kulturlandskapet? Hvordan kan natur- og kulturminnevernet jobbe sammen for å verne landbrukets kulturlandskap Bergen og Hordaland Turlag, Bergen, Hordaland. 32,395 likes · 329 talking about this · 322 were here. Dette er den offisielle facebooksiden til Bergen og.. Felthåndboka «Bonden sin kulturmarksflora for Vestlandet» er nå ferdigstilt. Dette er den femte og siste felthåndboka i denne serien. Tidligere er det utgitt kulturmarksfloraer for Midt-Norge, Østlandet, Sørlandet og Nord-Norge

Utvalgte kulturlandskap - Landbruksdirektorate

Antall jordbruksforetak i Norge har gått ned med 28 % fra 2001 to 2011 og jordbruksarealet har gått ned 3,4 % i samme periode. I tillegg er jordbruksarealet på flyttefot, med omdisponering i noen områder og nydyrking andre steder. Kartene viser endringene oppsummert på kommunenivå Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning Jondal var en kommune i Hordaland fylke. Den ble i 2020 en del av Ullensvang kommune, etter å ha blitt slått sammen med Ullensvang og Odda, og ble samtidig en del av Vestland fylke. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform. Jondal kommune lå i Hardanger, på østsiden av Hardangerfjorden mellom Maurangsfjorden og Samlaneset Åsane Historielag, Bergen, Hordaland. 1.7K likes. Åsane Historielag arbeider for å ta vare på Åsanes historie, tradisjon og kultur! Vi har nå passert 800 medlemmer, men har plass til flere! :).. Leier du en hytte i Hordaland er det lurt å pakke med seg turskoene. I Etne finner du flotte turområder av ulik vanskelighetsgrad og lengde. Postvegen har siden deler av den ble restaurert i 2009, vært en populær fottur. Veien ble bygget i 1870 for å frakte post mellom Fjæra og steder på Østlandet

Kulturlandskap Fra trange smug til åpent kystlandskap Bergen Vårturen min gjennom Hordaland fortsatte med en liten byvandring i Bergen sentrum. Fra Bygarasjen gikk jeg til Torgalmenningen og Vågen, langs Bryggen og gjennom den gamle bebyggelsen mellom Øvregaten og Marken. Sola skinte fra Les me Alle Stokke Lier Særheim Hordaland Trøndelag Magne Berland Hordaland Rådgiver veksthus 920 43 557 magne.berland@nlr.no Adresse › Langedalen 118, 5212 Søftelan

Kulturlandskap - Wikipedi

 1. ner, forvalter Hordaland museumssenter to kulturlandskap
 2. Miljølare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder
 3. Mine foreløpige undersøkelser gir ikke noe selvstendig bidrag til debatten omkring disse anleggene ut over dateringer av noen få tufter til yngre jernalder og middelalder, samt sterke indikasjoner på at denne formen for fiske- og fangstrelaterte anlegg begynte å prege kystens kulturlandskap en god stund tidligere enn det disse dateringene forteller, slik det er dokumentert i Hordaland
 4. NJFF- Hordaland TAM (Trygghet, Ansvar og Mestring) NORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND 1300945. Les om NJFF- Hordaland TAM (Trygghet, Bordsete i eit levande kulturlandskap. HERAND BYGDELAG 150000. Les om Bordsete i eit levande kulturlandskap. Tursti til Nøttveitveten og Morkefjellet. MANGER IDRETTSLAG 50000. Les om Tursti til.
 5. Kystlyngheier er flere tusen år gamle kulturmarkstyper som er formet av beiting, brenning og slått

Naturvernforbundet Hordaland samarbeider i år sammen med Naturvernforbundet Nordhordland, Alver kommune, frivillige som ønsker å bidra i arbeidet med å fjerne fremmede treslag og tiltak som ivaretar biologisk mangfold og kulturlandskap Utsiktsrydding skal medverke til å fremje verdiar knytt til landbruket sitt kulturlandskap. Attgroing kan vere ei ulempe for både landbruket og reiselivet. Difor har Hordaland fått tildelt 3 millionar kroner i 2018 til å rydde både i landbruke

Video: kulturlandskap - Store norske leksiko

DigitaltMuseum found 12 hit DanCenter Husnr. 08928. Beliggenhet: Bømlo, Hordaland, Sydlige Fjord-Norge, Norge. For 6 personer. Det er Sjøutsikt og Gratis internett Tilskot til kulturlandskap, Å bidra til at kulturlandskapet i Hordaland vert halde i hevd og jordbruket drive på ein miljømessig forsvarleg måte. Ivareta natur- og kulturminne verdiane i jordbrukets kulturlandskap og redusere forureining frå jordbruket- utover vanlig jordbruksdrift Hordaland 2; Telemark 2; Buskerud 1; Finnmark 1; Nordland 1; Sogn og Fjordane 1; Troms 1; Østfold 1. Vis flere. Se mindre kart. Vis treff i kart. Treff i Kart. Stort kart. Se gatebilde. Se flyfoto. Se alle. Firmasøk viser 39 av 39 resultater. Skre Natur- og Miljøvurdering. Kvernabekkvegen 72, 5243 Fana.

Kart over planlagt vindkraft i Hordaland. Animasjoner. Jordbrukslandskap i forandring. Lytt til kapittelet. Kapittel 6 (2013-utg.) Viktige begreper. områder som er spesielt verdifulle til matproduksjon og som kulturlandskap, og som bør skjermes mot nedbygging og oppdeling Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal: Lindås Kultur Kulturlandskap . Lyngheiane - kystens kulturlandskap Forfatter: Nils Georg Brekke Publiseringsdato: 11.02.2003 17:35 Lyngheisenteret. Foto: Scandion. Sagaøya Lygra Lygra i Nordhordland var ein del av Harald Hårfagres kongsgods på Vestlandet Museumssenteret i Hordaland ønsker å bidra, og for folk i Alver ber Lyngheisenteret og Vestnorsk utvandringssenter om din hjelp til å dokumentere denne spesielle dagen. Blir du med? Meir om 17. mai 2020 - blir du med å bevare minner frå ei annleis grunnlovsfeiring 20 kulturlandskap-smykker pekt ut Regjeringen har pekt ut 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket som skal gis en særskilt skjøtsel og forvaltning. Foreløpig er åtte millioner satt av til formålet I Hordaland og Sogn og Fjordane er det fremdeles gårdbrukere som bruker lauv som husdyrfôr (fig.1). Fig. 1. Karakteristiske kulturmarker og kulturlandskap formet av bruk av lauv og lauvtrefôr Kunnskapen om lauving (og annen bruk av lauvtrær til fôr) er i da

En varulv gikk løs i Lindesnes i Vest-Agder, et gjenferd skremte folk på Senja i Troms, og to nisser sloss i Ullensvang i Hordaland. I Norsk folkeminnesamling ved Universitetet i Oslo finnes mange gamle sagn fra hele Norge. De fleste ble samlet inn på 1800- og 1900-tallet. - Sagn er en internasjonal sjanger, men med lokal stedfesting Regionene har egne nettsider med informasjon om aktiviteter, rådgiving og rådgivere i sitt område. Klikk på regionnavnene i tabellen under for å komme til nettsidene Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Tilskuddet blir gitt til jordbruksforetak som tilfredsstiller vilkårene for regionale miljøtilskudd. Mer informasjon om regionale miljøprogram finner du på fylkesmannens nettsider. Landbruksdirektoratets personvernerklærin Hordaland Fylkeskommune * Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet: * Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap: Målgruppa for tilskotsordninga er private eigarar og forvaltarar av freda kulturminne frå nyare tid.

Ballast miljøhistoriske fagtjenester., Bergen, Hordaland. 190 liker dette. Kultur- og kunnskapsbedrift. Rådgiving og formidling: Kulturlandskap, naturforståelse. fylkesmannen i Hordaland. Midlane skal nyttast til lokale miljøtiltak i jordbruket sitt kulturlandskap. Kommunen sin tiltaksstrategi skal danne grunnlag for; kommunen si prioritering og bruk av tilgjengelege tiltaksmidlar. Jordbrukslandskap, fylkesmannen si fordeling av årlege rammer til kommunen. Neshei Dette er ein sluttrapport for eit prosjekt som omfattar biologiske undersøkingar av kulturlandskapet i Hordaland fylke med ei vurdering av kunnskapsstatus Tilskott til Særskilte miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL) Etne kommune har vedtatt følgjande tiltaksstrategi for tilskotsordninga SMIL i perioden 2012 - 2014.: Strategi. I juni 2011 etablerte avløysarlaget Landbrukstenester Hordaland eit nytt naudnummer til bruk ved akutte avløysarbehov

Photo :: FjellsyreÆnesdalen og GygrastolenPhoto :: BlåbærPhoto :: Bondhusvatnet med Bondhusbreen

Hordaland er et fylke på Vestlandet i Norge, som grenser til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst. Hordaland er landets tredje største fylke i folketall og landets niende største i areal. 71 % av arealet er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet. Hordaland er de Hvorfor kulturlandskap er viktig, og naturmangfold i kulturlandskap: - 11.05-11.50: Marte Olsen, biolog ved Dokkadeltaet våtmarkssenter og bonde ved Markedshagen på Dokka Fordeler og ulemper ved forskjellige kulturlandskap: - 12.00-12.25: Knut Byrkjenes Hauso: Bonde og nstleder i Hordaland Bondelag Bybønder kulturlandskap i Hordaland (Jordal & Gaarder, 2009) og Bømlo (Jordal, 2010). De fleste lokalitetene ligger i Naturbase og er markert med referansenummer til denne (Direktoratet for naturforvaltning). De siste 10 årene er det gjort en stor innsats i kartlegging av sopp i kulturlandskapet Fellestur til Vossabia (Renate Lunde) ovenfor Bulken hvor vi får omvisning i permakultur, kjøkkenhage og kulturlandskap, foredrag om urter og enkel lunsj. Mulighet for kjøp av urtesalver som hun produserer. Dette blir en heldagstur hvor vi reiser ved 10 - tiden fra Åsane KULTURLANDSKAPSPRISEN I HORDALAND TEMA, PRIS OG JURY 1995-2014 ÅR KOMMUNE PRISVINNAR TEMA TYPE/ PRIS JURY 1 1995 Osterøy Rune Revheim KUNST Formidling av handverkstradisjon når det gjeld brakekledde bygningar FRITT KG 2 1996 Odda Odda ungdomsskule, Odda kommune og grunneigarane på gardane Hjøllo og Mannsåker Kulturlandskap - skul Hvis du ønsker en tur i natur- og kulturlandskap, svett stigning, elvestryk, grønne daler, fjellrev, raske lemen, ur, bre og godt badevann velger du Upsete - Hallingskeid - Osa. Dag 1: Tog til Upsete - enten du velger å gå direkte over Vossaskavlen til Hallingskeid, eller et stopp og overnatting på Kaldavass

 • Master i interiørarkitektur.
 • Barber trondheim.
 • Finnische armee sturmgewehr.
 • Sigma 1p bok.
 • Tagesthemen heute abend.
 • Ostfalia einloggen.
 • Bielefeld kneipenviertel.
 • Norsk barnehage malaga.
 • Kokt fenalår.
 • Scotland kilt history.
 • Battle of narva ytmnd.
 • Op faden lässt sich nicht ziehen.
 • Kong arthur legend of the sword.
 • Flysimulator dal.
 • Seleccion mexicana femenil.
 • Bærums verk påske.
 • Szon huh.
 • Ferienjob für 13 jährige.
 • Vilka frukter och grönsaker är nyttigast.
 • Sparkassen cup hüsten 2018.
 • Audi a4 avant gebraucht.
 • Beyblade metal fusion kinox.
 • Toychamp openingstijden.
 • Hessischer sozialmonitor.
 • Fagforbundet industri og energi ie.
 • Lille lørdag rutebilstasjonen.
 • Skipskatt bilder.
 • Coop ansatte.
 • Champagnestopper.
 • Antiparasitt forbudt.
 • 18 års bursdag.
 • Week 23 2018.
 • Tømrerteori pris.
 • R32 gtr.
 • Kjønnsroller i middelalderen.
 • Jb—hotell.
 • Martinique climat.
 • Sommerhus sverige.
 • Katy perry youtube.
 • Gå på toget uten billett.
 • Buy watches.