Home

Minoritetsspråklige elever og opplæringslovens paragraf 2 8

Opplæringsloven § 2-8 og 3-12 6 (innføringstilbud) for nyankomne minoritetsspråklige elever, er det vedtatt enkelte lov-endringer med virkning fra 01.08.2012. Det er nå lovfestet at det er mulig å organi- som nyankommen i opplæringslovens forstand Minoritetsspråklige elever har de samme rettighetene som andre elever i grunnskolen, Kommuner kan tilby et innføringstilbud til nyankomne elever etter opplæringsloven § 2-8 femte ledd. Avvikene gjelder bare den aktuelle eleven, og kan ikke gå lenger enn det er nødvendig for å ivareta elevens behov

Minoritetsspråklige elever og opplæringslovens paragraf 2-8 Kamil Øzerk er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har opplæringslovens paragraf 2-8 so som omhandler forhold ved opplæringslovens § 2-8, og undersøkt om lovparagrafen fungerer etter myndigheters intensjon. Opplæringslovens § 2-8 gir minoritetsspråklige elever med svake norskferdigheter rett til særskilt språkopplæring. Datamaterialet i undersøkelsen består av to deler. Dokumentanalyse av to sentral Elever i videregående opplæring kan ha rett til inntil ett eller to opplæringsår ekstra etter henholdsvis fjerde og femte ledd i opplæringsloven § 3-1. Innføringstilbud Kommuner og fylkeskommuner kan tilby et innføringstilbud til nyankomne elever, jf. opp-læringsloven §§ 2-8 femte ledd og 3-12 femte ledd 2008). Konsekvensene av Opplæringslovens § 2-8 og § 3-12 er at en elev som ikke har gode ferdigheter i norsk, kan få en språklig tilrettelegging av undervisningen på morsmålet og på et tilrettelagt norsk som bidrar til at både ordforrådet i faget utvides og innholdet læres. Tospråkli morsmålet og norskspråklig utvikling. Elever i grunnskolen har om nødvendig rett til morsmålsopplæring og tospråklig fag-opplæring, se opplæringslovens § 2-8 og friskolelovens § 3-5. Stortinget har i sine merknader slått fast at rett til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring gjelde

Regelverket for minoritetsspråklige 6-16 å

Minoritetsspråklige i Alle elever er mye forskjellige og mye like, og de har masse å by på og gi når de er trygge, forstår og mestrer . Seyran - Men selvfølgelig, du er jo i sjokk, og føler deg veldig utenfor når du kommer i en klasse og du ikke Opplæringslovens § 2-8 og 3-12. Minoritetsspråklige elever og særskilt språkopplæring i videregående skole Gjøre de minoritetsspråklige elevene i stand til å mestre fagene i videregående opplæring 1. Veilederens formål 1 2 3 2. Begreper i veilederen Minoritetsspråklig Elever med annet morsmål enn norsk og samisk, ifølge opplæringslovens §§ 2-8 og 3-12 Øzerk, Kamil (2012). Minoritetsspråklige elever og opplæringslovens paragraf 2-8. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 1-2012(1-2012), s 90- 92 Øzerk, Kamil (2012). Samiske barns opplæring i perioden 1992-2012 - Utviklingen og utfordringer. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 3-2012(3-2012), s 88- 8 De råder derfor generelt til språktilpassete og ikke spesialpedagogiske tiltak. Det er viktig at også PP-rådgivere og spesialpedagoger i førstelinjetjenesten bidrar til å sikre at eleven får et tospråklig opplæringstilbud ut fra Opplæringslovens §2.8 eller §3.12, og ikke uten videre anta at en flerspråklig elev har et spesialpedagogisk behov Minoritetsspråklige elever og opplæringslovens paragraf 2-8. Bedre Skole , 1 . Kirsten Palm er førstelektor i norsk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

90 Til ettertanke: Minoritetsspråklige elever og opplæringslovens paragraf 2-8 kamil Øzerk 93 Bokomtaler Skriving er tema for denne utgaven av Bedre Skole. Se side 11-47. IKT uten forankring i skolens formål og inn-hold gjør at vi står i fare for å leke blindebukk med framtidas skole. Se side 53. Gjennom klasseromsobservasjoner kan ma Hva handler opplæringslovens paragraf 1-3, paragraf 2-5, paragraf 2-6, paragraf 2-7, paragraf 2-8 og kapittel 6 om? Hva legges i begrepene 'tokulturell ambivalens', 'individets nærmeste utviklingssone', EKSAMEN HØST 2015 . Bokmål. Kun 4 av oppgavene skal besvares. I vurderingen vurderes alle oppgavene likt Hvordan bedre undervisningssituasjonen for nyankomne minoritetsspråklige elever Nyankomne elevers opplæringssituasjon må på dagsorden hos alle relevante aktører, og handlingsrommet hver av disse aktørene har må brukes til å bedre tilbudet for disse elevene

Elever med en annen morsmålsbakgrunn enn norsk kalles minoritetsspråklige elever, men hva innebærer denne kategoriseringen av elevene? En konsekvens av kategoriseringen minoritetsspråklige elever kan være at lærerens forventninger til eleven blir lave, og at disse lave forventningene fører til at eleven klarer seg dårligere i skolen - en selvoppfyllende profeti Du har lest regelverket for minoritetsspråklige, men ikke forstått det Du sliter i særdeleshet med opplæringslovens paragraf 2-8 Det virker bare som masse meningsløse ord Men jeg kan forsikre deg: det er mye enklere enn du tror Refreng: Særskilt språkopplæring kan være tre ting - særskilt norskopplæring, morsmålsopplærin 2.1 Minoritetsspråklige elever og nynorsk som sidemål 2.7 Tidligere forskning på nynorskundervisning og minoritetsspråklige elever.....25 2.8 Tidligere forskning på god undervisning paragraf 3-22, står det blant annet at elever har rett til fritak fra vurderin

Ca 510 elever Ca15% minoritetsspråklige 27 nasjoner . Elever både i grunnskolen og videregående opplæring med annet morsmål enn norsk og samisk har etter Opplæringslovens §2-8 (grunnskolen) og §3-12 (videregående opplæring) rett til særskilt norskopplæring til d Bakgrunnen for prosjektet er Opplæringslovens paragraf 2-8 og 3-12 som gir minoritetsspråklige elever som ikke har tilstrekkelig ferdigheter i norsk, rett til tospråklig fagopplæring. Det varierer i hvilken grad skoleeier klarer å tilby tospråklig fagopplæring til alle elever som har rett på det (Rambøll, 2016), og derfor har det vært ønske om å prøve ut en nettbasert løsning Minoritetsspråklige elever og opplæringslovens paragraf 2-8. Bedre skole 1. Øzerk, K. (2012). Minoritetsspråklige elever og opplæringslovens paragraf 2-8. Bedre skole 1. Om Utdanningsforskning.no. Redaksjonelle prinsipper for Utdanningsforskning.no. Utdanningsforbundet.no ulike minoritetsgruppene skiller jeg mellom tre hovedgrupper av minoritetsspråklige elever når jeg ser på om lov- og læreplanverket tar hensyn til Cummins poenger. Det er satt et hovedskille mellom samer som urfolk, nasjonale minoriteter og innvandra minoriteter Opplæringslovens § 2-8 gir minoritetsspråklige elever med svake norskferdigheter rett til særskilt språkopplæring. Datamaterialet i undersøkelsen består av to deler. Dokumentanalyse av to sentrale stortingsmeldinger fra Kunnskapsdepartementet, som omhandler språkopplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever, samt statusen på språksituasjonen

Kartlegging i skolen - NAF

Minoritetsspråklige - Udi

 1. oritetar har en bestemmelse om at det er adgang til å organisere egne opplæringstilbud for nyankomne elever
 2. oritetsspråklige elever» er forankret i opplæringslovens § 2.8 og Kunnskapsløftets generelle del. Opplæringslova § 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege
 3. oritetar •Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanleg
 4. oritetsspråklige elever - Vgo. 2010-2012, og denne planens . referansedokumenter på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå. 1.3 Minoritetsspråklige elever
 5. oritetsspråklige elev ene. 90 Bedre Skole nr. 1 opplæringslovens paragraf - som
 6. oritetsspråklige elever. I høringsbrevet fra rådmannen, datert 15.02.2008, kommenteres flere forhold som Når kommunen tar stilling til hvilke rettigheter en elev har etter opplæringslovens § 2-8, er det et enkeltvedtak som skal behandles etter forvaltningslovens § 2 (Veilederen i grunnleggende.
 7. Er praksisen av opplæringslovens § 2-8 i tråd med dens intensjon?: En kvalitativ studie av særskilt språkopplæring ved grunnskoler i Oslo, fra et implementeringsperspektiv dc.contributor.adviso

Opplæringsloven minoritetsspråklige elever, tilpasset

 1. oritetsspråklige elever skal kunne nå samme faglige resultat som elever med norsk som morsmål, Opplæringslovens § 2-8 gir eleven en individuell rett til særskilt språkopplæring, men ikke en plikt til slik opplæring
 2. Heimel: Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 1-3, § 2-2 første og femte ledd, § 2-3 tredje ledd, § 2-5 sjette og sjuande ledd, § 2-6, § 2-7, § 2-12 femte ledd, § 3-1 tredje, sjette og åttende ledd, § 3-2 første ledd, § 3-3 fjerde og sjette ledd, § 3-4 første ledd.
 3. oritetsspråklige elever ikke kan norsk godt nok til å følge vanlig undervisning, har de krav på tilrettelagt språktilbud som er lovfestet i Opplæringslovens § 2-8. Den særskilte språkopplæringen omfatter rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring
 4. oritetsspråklige elevers fravær i klagesaksmaterialet - mulige årsaker og utfordringer. Alle barn har etter opplæringslovens § 2-1 en rett og plikt til grunnskoleopplæring fra de er seks til seksten år. Dette er viktige år i unge menneskers liv, og pliktforholdet stiller samtidig økte krav til skolen so
 5. oritetsspråklige og har et mangelfullt norskspråk, har krav på tilrettelagt opplæring knyttet til opplæringslovens § 2-8, særskilt norskopplæring, i tillegg til generelle tiltak innenfor opplæringslovens § 1-3, tilpasset opplæring (Stette, 2013)
 6. Eleven skal ha undervegsvurdering og sluttvurdering etter kapittel 3 i faget både på ungdomstrinnet og i vidaregåande opplæring. For trekk til eksamen i grunnskolen gjeld § 3-25 tredje ledd. Elevar som følgjer opplæring på vidaregåande nivå etter første ledd, kan også ta i bruk timane til valfag og inntil 60 % av timane i faget utdanningsval til denne opplæringa

Minoritetsspråklige elever er ifølge opplæringslovens § 2-8 elever som har annet morsmål enn norsk eller samisk (opplæringslova, 1998). I Kunnskapsløftet (LK06) står det nedfelt i generell del, kulturarv og identitet: Skolen har fått mange elever fra grupper som i vårt land utgjør språklige og kulturelle minoriteter Derfor anbefaler fagfeltet og Utdanningsdirektoratet morsmålsopplæring og tospråklig opplæring for disse barna. Dette er en rett minoritetsspråklige elever har gjennom Opplæringslovens § 2.8 når det er ansett nødvendig. Hva er det som skal bedømme om vedtak om morsmålsopplæring skal gis

Opplæringsloven - regjeringen

 1. oritetsspråklige elever ved et nytt femte ledd til opplæringsloven §§ 2 -8 og 3-12. Forslag til endring av opplæringsloven § 15-2 andre ledd: Departementet skal være opplæringslovens par agraf 3-12
 2. oriteter (Florentino Bulnes) Tildeling av ressurser til nyankomne elever på 1.og 2.trinn (Anne Kari Sælens
 3. Søkjarar som har rett til særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8 , og som manglar vurdering med karakter i meir enn Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til Del paragraf § 1B-3
 4. oritetsspråklige elever i grunnskolen. Utvalgets erfaringer tilsier at elever mange steder ikke gis den opplæring de etter opplæringsloven § 2-8 skulle ha fått. Manglende etterlevelse av regelverket er
 5. oritetsspråklige elever, foreslår NAFO at retten til tospråklig opplæring og tospråklig tilrettelegging forsterkes ved innskjerping av bestemmelsene i opplæringslovens §§2-8 og 3-12. På den måten vil det ligge bedre til rette fo

Minoritetsspråklige elever i vgs - regelverk, kartlegging

I henhold til opplæringsloven § 2-6 en elev som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter sakkyndig vurdering har behov for opplæring, rett til å få opplæring i og på tegnspråk. Vedtak om opplæring etter § 2-6 utløser særskilte rettigheter knyttet til læreplaner, timetall og lærers fagkompetanse. Tegnspråk regnes som et av basisfagene og har egen avgangseksamen minoritetsspråklige elever har behov for særskilt språkopplæring, noe § 2-8 ved behov gir dem rett på. Det er rektor som forvalter opplæringslovens § 2-8. Hvordan den oppfattes og forvaltes vil altså kunne ha mye å si for hvilket tilbud de minoritetsspråklige elevene får Rutine minoritetsspråklige elever Tjenesteområde Skole - Gjøvik 1.1. Registreringsskjema og Min språkbiografi (mal i Rutinehåndbok) fylles ut når eleven og foreldre er på velkomstsamtale på nærskolen der språkhistorie og bakgrunn er tema særskilt språkopplæring, jfr. Opplæringslovens § 2-8, fattes det et enkeltvedta

•Elever både i grunnskolen og videregående opplæring med annet morsmål enn norsk og samisk har etter Opplæringslovens §2-8(grunnskolen) og §3-12 (videregående opplæring) rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk Senter for flerspråklige barn og unge (FBU). Kommunens ressurssenter for minoritetsspråklige barn og unge i alderen 0-16 år. Senteret gir støtte og kompetanseutvikling på fagfeltet språkutvikling og flerkulturell forståelse til ansatte i barnehager og skoler. Senteret følger opp kommunens forpliktelser knyttet til opplæringslovens §2-8

Mangfold og mestring Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet NOU Norges offentlige utredninger 2010: 7 Utredning fra et utvalg oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet. Avgitt 3. desember 2009. NOU 2010: 7 Mangfold og mestrin Dette er en individuell rett, og det er et vilkår at eleven ikke har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å ha utbytte av den vanlige opplæringen i skolen. Når kommunen/skolene tar stilling til hvilke rettigheter en elev har etter opplæringslovens § 2-8, er det å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 opplæring for flerspråklige elever.! Innledning Skoleledere og lærere som profesjonelle yrkesgrupper styrer skolen som en lærende organisasjon. Skoleeieren ansvarliggjør skoler i forhold til overordnede mål og verdigrunnlag. Gjennom opplæringslovens bestemmelse i paragraf § 1-3 har prinsippet om tilpasset opplæring en sentral plass Prinsippet er nedfelt i opplæringsloven paragraf 1-3, der det fremgår at «opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten» (opplæringslova, 1998).Lærere er med andre ord forpliktet til å tilpasse opplæringen Alternativ Tilpasset Opplæring Ato, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2019-2020, Trinn 10, Begge kjønn

disse har de samme rettighetene som elever med norsk/samisk som morsmål. Samtidig er det regelverk knyttes til hva slags undervisning flerspråklige elever kan gis og innenfor hvilke rammer. Disse omfattes i hovedsak av Opplæringslovens § 2.8. Under finnes et sammendrag av hovedreglene. Nyankomne barns rett og plikt til grunnskoleopplæring (1 Regelverket har stor betydning for hvilken plass som gis til morsmålsundervisning og for morsmålslærere i dagens skole. Opplæringsloven slår fast at elever som har et annet morsmål enn norsk og samisk, har rett på særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige kunnskaper til å følge den vanlige opplæringen (paragraf 2.8) (§ 2-8 i opplæringsloven og § 3-5 i privatskoleloven) ----- Minoritetsspråklige elever som har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen, har verken rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring Minoritetsspråklige elever i Bergen GSI oktober 2008 Noen nøkkeltall for bergensskolen pr oktober 2008 Språk med. En slik forhåndsgodkjenning innebærer krav og forbehold om at eleven følger gitte fagkombinasjoner og timetall. for inntak av deltidselever til Vg2 og Vg3, se § 6-39. Del paragraf § 20. jf. forskrift til opplæringslovens § 6-15, § 6-17 og § 6-19,. minoritetsspråklige elever. Det er en skole som tilpasser undervisningen til den enkelte elev ut i fra både ulik skole- og kulturell bakgrunn. Pedagogisk arbeid i flerkulturelle grupper handler derfor mye om å utvikle en praksis der man gjør det språklige og kulturelle mangfoldet til en felles ressurs (Hauge, 2007)

Opplæringslovens §2-8 kan riktignok avhjelpe noen av disse utfordringene, da den åpner opp for å gi minoritetsspråklige elever rett til særskilt språkopplæring: Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring ti Minoritetsspråklige Regler og rettigheter Servicedesk og IT-support Skole-hjem-samarbeid Skoleskyss Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1.8.2017 Elever med annet morsmål enn norsk og samisk, ifølge opplæringslovens §§ 2-8 og 3-12. Barn/unge/voksne med innvandrerbakgrunn Innebærer både innvandrere (de som selv har innvandret) og norskfødte med innvandrerforeldre. Morsmål Språket som snakkes i barnets hjem, enten av begge foreldrene eller av den ene av foreldrene, i kommunikasjo LDO vil også uttrykke bekymring for at mange minoritetsspråklige elever ikke får innfridd sine rettigheter og dermed ikke mottar et likeverdig opplæringstilbud. Vi ser at dette kan reise spørsmål om diskriminering av minoritetsspråklige elever. Kapittel 6 Opplæringssektoren - Styring, økonomi og organiserin 2. Rammer for arbeidet med opplæring av minoritetsspråklige elever i grunnskolen. I bystyresak 08/123 redegjorde rådmannen for lovgrunnlaget knyttet til opplæringen av minoritetsspråklige elever og kravet om kartlegging av ferdigheter i blant annet norsk (Opplæringslovens §2.8). Etter den tid er følgende kommet til: 2.1. Nasjonal

Morsmål og tospråklig fagopplæring - NAF

og forskriftene til loven blir oppfylt. I samme paragraf pålegges kommunen også å ha et forsvarlig system for å kunne vurdere om kravene i opplæringsloven blir oppfylt. I tillegg skal kommunen følge opp resultatet av vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører med hjemmel i opplæringslovens paragraf 14-4 Jeg vil takke Lars Amund Vaage for modige ord og tanker. I tillegg vil jeg takke mine informanter for viktige bidrag og innfallsvinkler rundt temaet samarbeid med minoritetsspråklige foreldre som har barn med særskilte behov i skolen, og min veileder for kloke ord og støtte i en utfordrende prosess. Trondheim, 29.05.14 Trine Snusta

Gyldendal kurs og kompetanse Vekst i minoritetsspråklige elever - Skoleeier og skoleleders ansvar Mange skoler og kommuner har følge Opplæringslovens PRESENTASJONSSIDEN paragraf 2.8 Opplæringslovens § 1-3. Det vi skal snakke om i denne artikkelen, handler utelukkende om Opplæringslovens § 1-3. Jeg mener bestemt at dette er skolens viktigste paragraf, og det er faktisk den som regulerer hva en elev kan klare å oppnå av læringsutbytte i løpet av skoleløpet sitt

Kamil Øzerk - Institutt for pedagogik

 1. Paragraf 2-8 gjelder ikke for elever i grunnskolen for voksne, og at utvalget ønsker at paragraf 4-6 skal omfavne disse elevene, er vi glad for. Vi tviler ikke på utvalgets gode intensjon med å endre ordlyden i paragrafen, fra «særskilt norskopplæring » til «forsterka opplæring i norsk»
 2. oritetselever rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring basert på om de har oppnådd tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller ikke
 3. Minoritetsspråklige elever i grunnskolen. Om tjenesten Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinære opplæringen i skolen. Opplæringslovens § 2-8 m forskrifter

Modell for utredning - NAF

opplæringslovens §§2-8 og 3-12. Det er viktig at PP-tjenesten, der det er behov for det, har kompetanse til å vurdere behovene til barn og unge med ulik språklig og kulturell bakgrunn. Østberg-utvalget foreslår at kompetansen i flerspråklighet og flerkulturell forståelse heves i PP-tjenesten og det øvrige hjelpeapparatet Minoritetsspråklig Elever med annet morsmål enn norsk og samisk, ifølge opplæringslovens §§ 2-8 og 3-12. Barn/unge/voksne med innvandrerbakgrunn Innebærer både innvandrere (de som selv har innvandret) Språkkompetanse i grunnleggende norskfra UDIR benyttes Ingen minoritetsspråklig elev kan tildeles ekstra støtte dersom skolen ikke kartlegger hans/hennes nivå og definerer vedkommende. Alle elever, både i grunnskolen og videregående opplæring, skal ha til­ passet opplæring, jf. opplæringsloven § 1­3. Elever i grunnopplæringen med annet morsmål enn norsk og samisk, har et­ ter opplæringslovens § 2­8 for grunn­ skolen og § 3­12 for videregående opplæring (og i privatskoleloven § 3­5) I Opplæringslovens § 1-2 står det; Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven Norge har alltid hatt innvandring. Innvandringen de siste 35 år har imidlertid hatt større omfang og en annen sammensetning enn tidligere, og har således ført til betydelige endringer i befolkning og samfunnsliv Nyankomne minoritetsspråklige søkere med ungdomsrett, manglende norskkompetanse og behov for opplæring i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan få tilbud om innføringstilbud første året i videregående skole. Innføringstilbudet er fra 2017-2018 et søkbart alternativ, og elever

Minoritetsspråklige elever med språkvansker. Minoritetsspråklige Nasjonale minoriteter PPT, spesialpedagogikk og tilrettelegging Barn med forsinket språkutvikling og språkvansker Variasjonene i barns språkutvikling er store. Det er viktig å være klar over at det er store individuelle forskjeller i barns språkutvikling Minoritetsspråklige elever i grunnskolen og fritak for vurdering med karakter. Elever som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8, der det er fastsatt at eleven skal få hele eller deler av opplæringen i et innføringstilbud, jf. forskrift til opplæringslovens § 3-23 Opplæringsloven § 2-8 og 3-12 6 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 6 Private skoler med rett til statstilskudd Paragraf 2-3 første ledd annet punktum lyder: Eleven skal videre ha mulighet til egenvurdering, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-12 paragrafene 2-8 og 3-12 på den ene siden og paragraf 5-1 på den andre siden, og opplæringsloven

Elever fra språklige minoriteter er i henhold til Opplæringslovens § 2.8 2 elever med annet morsmål enn norsk og samisk 3. I denne paragrafen står følgende: § 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett ti Opplæringsloven § 9a, henstilling og klage - naaf . Opplæringslovens paragraf 9a-3 tredje ledd gir elev og foreldre en rett til å henstille om tiltak dersom de mener at Sanksjoner og enkeltvedtak etter kapittel 9a Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø

Minoritetsspråklige Nasjonale 14 juli 1827, 26 aug 1854, 16 mai 1860, 22 mai 1869, 22 mai 1869, 31 mai 1873, 19 juni 1878 nr. 2, 8 juni 1881 nr. 2 og 26 juni 1889 nr. 1 med tilleggslover 11 juni 1898 nr. 2, 31 mai 1900 nr. 1, 27 mars 1905. Tilpasset opplæring for elever som viser lærings- og undervisningshemmende atferd. For minoritetsspråklige elever fra 1. til 7. klasse (6 til 12 år) at det blir et fullverdig verktøy for læring i skole og utdanning. Elever med annet morsmål enn norsk eller samisk har i følge den norske Opplæringslovens § 2-8 rett til særskil Opplæringslovens paragraf 2‒8 slår fast at kun elever som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk, har rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. I skoleåret 2012‒2013 utgjorde dette 44.265 elever, eller 7,2 prosent av alle elevene i grunnskolen (Kunnskapsdepartementet, 2012)

og grupperes i tre 3 grupper: overbegrep, normalbegrep og underbegrep, Kartleggingsprøve for minoritetsspråklige elever Alder: 5-6 år i norsk ved skolestart. Det er tenkt som en veileder for å avgjøre om barnet har behov for særskilt opplæring i hht Opplæringslovens § 2-8 om rett til tilpasset norskopplæring i skolen Vedtaket skal begrunnes og følge forvaltningslovens og opplæringslovens bestemmelser om innhold og saksbehandling. Foreldre skal gi sitt samtykke til at vedtak fattes. Det skal utarbeides individuell opplæringsplan for en elev som har rett til spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringsloven

Faglæring på morsmålet (to-språklig fagopplæring)bidrar til at eleven lettere forstår hva som står i læreboka, og hva den norske læreren sier. Formål Elever i grunnskolen har etter Opplæringslovens §2-8(grunnskolen) og §3-12 (videregående opplæring) rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i. Spørsmålet blir om retten til særskilt språkopplæring etter opplæringslovens §§ 2-8 og 3-12 er et rettskrav, noe den enkelte elev kan kreve at skolen oppfyller, eller om retten bare kan kreves dersom skolen har tilstrekkelige ressurser til å oppfylle det. Når det gjelder den særskilte språkopplæringen, må begrepet «ressurser» ikke bare gjelde økonomiske ressurser, men også.

Bedre skole nr. 1-201

Elev som har enkeltvedtak etter opplæringslovens paragraf 2-8: Under arbeid: Elever: Utenfor ordinær undervisning: Smågruppetiltak: Stoppet: Elever: Årstrinn: Årstrinna i grunnskolen er frå 1 - 10. (1. - 10. årstrinn.). Alle elevar flyttast opp eit årstrinn kvart år. Læreplanen blir endra for kvart årstrinn. Under arbeid: Grupper. Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) gir tjenester til alle minoritetsspråklige barn som har rett til særskilt språkopplæring etter Opplæringslovens §2.8 og Friskolelova §3.5. Dette gjelder både flyktningbarn, barn av familiegjenforente og barn av arbeidsinnvandrere Bakgrunnen for prosjektet: Opplæringslovens paragraf 2-8 og 3-12 gir minoritetsspråklige elever som ikke har tilstrekkelig ferdigheter i norsk rett til tospråklig fagopplæring. Det varierer i hvilken grad skoleeier klarer å tilby tospråklig fagopplæring til alle elever som har rett på det (Rambøll, 2016), og

Tidligere eksamensoppgaver - PED2120 - Universitetet i Osl

Opplæringslovens §2-8 Rett til særskilt språkopplæring inntil eleven har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den ordinære opplæringen Det er skoleeier som tar avgjørelsen om hvordan den særskilt tilrettelagte språkopplæringen for elever fra språklige minoriteter skal tilrettelegges og hvilke læreplaner som skal tas i bru En del minoritetsspråklige elever har behov for særskilt språkopplæring, noe § 2-8 ved behov gir dem rett på. Det er rektor som forvalter opplæringslovens § 2-8. Hvordan den oppfattes og forvaltes vil altså kunne ha mye å si for hvilket tilbud de minoritetsspråklige elevene får Li;eratur*og*ne;steder* Bundgaard,*H.*og*Gulløv,*E.*(2008):*Forskel(og(fællesskab:(minoritetsbørn(i(dagins5tu5on*København:*Hans*Reitzel* Høigård,*A.*(2013.

Minoritetsspråklige elever er elever som har et annet morsmål enn norsk og samisk (Udir, 2015). Andre lover som gjelder tilrettelegging er opplæringslovens § 2 - 8 (grunnskole) og § 3 -12 (videregående opplæring) som understreker retten til særskil lærerutdanningsfag. En prosjektreise i tid og rom, I Petter Dyndahl, Thor Ola Engen og Lise Iversen Kulbrandstad (2011): Lærerutdanningsfag, forskning og forskerutdanning. Bidrag til forskningsområder i endring. Vallset: Oplandske Bokforlag: 15 - 49. ISBN 978-82-7518-195-2 REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKS Dette er sentrale nyheter for elever og lærere ved inngangen til et nytt skoleår. (Opplæringslovens paragraf 8.2) - Kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere får plikt til å utarbeide en årlig tilstandsrapport over grunnopplæringen. - Minoritetsspråklige elevers ferdigheter i norsk skal kartlegges Skolen skal gjøre den første kartleggingen av eleven, evt. med veiledning fra PPT. Dersom. skolen etter å ha kartlagt eleven mener at det er grunnlag for videre utredning av evt. spesialpedagogiske behov, skal det innhentes skriftlig samtykke fra foresatte og henvises til. PPT og andre minoritetsspråklige elever i grunnskolen på. Således finnes det flere ulike, lokalt utformede, undervisningen i skolen (jf. opplæringslovens § 2-8 første ledd)

 • Film om lier mentalsykehus.
 • Menskopp og spiral.
 • Tunnelbear grizzly vs giant.
 • Anregungen kreuzworträtsel.
 • Lavkarbo middag helg.
 • Lamictal erfaringer epilepsi.
 • Severus snape real name.
 • Lindvallen liftkort.
 • Speilsalen i versailles 1871.
 • Passordbeskyttet pdf.
 • 1 krone norge 1964.
 • Samtidskunst kunstnere.
 • Sagalitteratur ndla.
 • Stovner vgs skolevalg.
 • Winterbergh forsikring erfaringer.
 • Seksjonering av tomt.
 • Nintendo ds lite.
 • Ironman haugesund løype.
 • Gregs tagebuch 12 hörbuch youtube.
 • Kontakte sichern iphone.
 • Überbackene gerichte mit fleisch.
 • Trollhättan medvind.
 • Leihwagen mönchengladbach transporter.
 • Byta ojordat uttag till jordade.
 • Sangbok på nett.
 • Eu4 how to revolution.
 • Topptur espedalen.
 • Fabrik altona.
 • Was fühlen männer bei einer affäre.
 • Arbeidskrav kampsport.
 • Barneracer sykkel.
 • Rivotril gatepris.
 • Per asplin familie.
 • Stekt torsk med eggesmør.
 • Friedrich wilhelm prinz von preußen.
 • Sitronsyre butikk.
 • Johan golden instagram.
 • Strippeklubb oslo 20 år.
 • Lindsey buckingham big love.
 • Ford mustang cobra 1981.
 • Shiloh dynasty dead.